1 februari 2017

PvdA Stichtse Vecht: te weinig betaalbare en kleinere woningen in Het Vierde Kwadrant Kockengen

In de noordoosthoek van Kockengen (polder Portengen) ligt de woningbouwlocatie Het Vierde Kwadrant. In 2010 stelde de gemeenteraad van Breukelen een bestemmingsplan vast dat de mogelijkheid biedt om 92 woningen te realiseren. Begin 2016 heeft ontwikkelaar BPD aangegeven de woonwijk te willen realiseren. BPD heeft hiervoor een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt dat op onderdelen afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Daarnaast heeft het project Kockengen Waterproof en Agenda 2063 geleid tot andere inzichten als het gaat om de wateropgave en de wijze van bouwrijp maken (bodembewerking). Op basis hiervan is het geldende bestemmingsplan herzien.

Deze herziening van het bestemmingsplan lag op 31 januari 2017 ter besluitvorming voor in gemeenteraad. In het herziene bestemmingsplan wordt voorgesteld om een woonwijk te realiseren van 69 woningen waarvan 30% binnen de sociale categorie.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht is teleurgesteld in het herziene bestemmingsplan. Het aantal te bouwen woningen is namelijk teruggebracht van 92 (in 2010), naar 84 (begin 2016) en vervolgens naar 69 woningen in het uiteindelijke plan. In het oorspronkelijke plan zouden 28 sociale woningen worden gerealiseerd; dat worden er nu slechts 22.

Verder voorziet het voorstel op veel vlakken niet in de woonbehoefte in Stichtse Vecht, zoals blijkt uit het woningmarktonderzoek van februari 2016 en waarop de Woonvisie 2017-2022 is gebaseerd, waaruit onder meer blijkt dat:

  • er in onze gemeente, ook in Kockengen, behoefte is aan veel woningen,
  • en onze gemeente de vraag naar woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens stijgt voor zowel koop- als huurwoningen
  • in Kockengen vooral vraag zal zijn naar huurwoningen
  • de vraag naar betaalbare koopwoningen groot is; 49% van de totale vraag betreft sociale koop

Van de 69 te realiseren woningen zullen slechts ca. 28 woningen (40%) in het sociale en middensegment worden gerealiseerd (11 woningen van 200.000 euro, 11 sociale huurwoningen, 6 woningen van 299.000 euro). Voor het overige is sprake van dure woningen.

Wat de PvdA-fractie betreft worden er te weinig betaalbare- en kleinere woningen gerealiseerd en heeft het College zich hiervoor onvoldoende ingezet. Om die reden heeft de PvdA tegen het herziene bestemmingsplan gestemd.

Ook wordt de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie Stichtse Vecht 2017-2022 maar erg eng uitgelegd. Er wordt alleen gerefereerd aan de 30% sociale woningbouw, maar de Woonvisie bestaat uit meer kaders en uitgangspunten.

Voor PvdA-fractie is dit laatste punt aanleiding om in de raadscommissie Fysiek Domein in maart 2017 een voorstel (motie) in te dienen die het College kaders meegeeft bij toekomstige planvorming over woningbouw.

Zo is de PvdA van mening dat bij toekomstige planvorming over woningbouw nadrukkelijk de uitspraken in de Woonvisie 2017 – 2022 als uitgangspunt moeten worden genomen, door:

  • bij initiatiefnemers deze beleidsuitspraken in te brengen bij de start van de planvorming, en
  • bij het presenteren van toekomstige voorstellen van bestemmingsplannen waarmee de bouw van meer dan 12 woningen is gemoeid, te benoemen aan welke uitspraken in de Woonvisie is voldaan en te motiveren aan welke uitspraken niet kon worden voldaan (comply or explain).

Wordt dus vervolgd.