Verkiezingsprogramma
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma

In dit verkiezingsprogramma van de PvdA Stichtse Vecht gaan wij in op zeven belangrijke onderwerpen voor onze gemeente: Wonen, Armoede en Inkomen, Duurzaamheid, Leefbaarheid, Zorg, Recreatie, Sport en Cultuur en tenslotte Inspraak en Meedoen. Met die zeven thema’s leggen wij uit hoe Stichtse Vecht wat ons betreft slimmer, eerlijker, groener, fijner, bereikbaarder, leuker en toegankelijker kan.

In de ruim tien jaar dat de gemeente Stichtse Vecht bestaat is de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte alleen maar slechter geworden. De PvdA vindt wonen een recht. Wij hebben daarom stevige maatregelen nodig om daar wat aan te doen. Met een sterke PvdA in de gemeenteraad gaat dat lukken.

Voor mensen met een inkomen rond het bijstandsniveau is het erg moeilijk om aan het eind van de maand de boodschappen te kunnen betalen. Eerlijk delen is wat ons betreft een kwestie van fatsoen. Het is niet uit te leggen dat mensen in onze gemeente in armoede moeten leven. Vooral niet als dat kinderen betreft.

Het klimaat verandert en de aarde wordt warmer. Nu al merken we de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien of langdurige droogte.
Wij willen een duurzame, eerlijke, leefbare en fatsoenlijke toekomst voor ons en onze kinderen en zijn bereid om daarin te investeren.

Over deze en de andere onderwerpen uit dit verkiezingsprogramma gaan wij graag met u in gesprek. Want het belangrijkste thema uit ons programma is dat we samen met u willen optrekken om waar te maken wat wij vinden: Het kan beter in Stichtse Vecht.

Klik hier om de PDF van het programma te bekijken: Verkiezingsprogramma van de PvdA Stichtse Vecht

1. Wonen – Het kan slimmer

Een prettige plek om te wonen gun je iedereen. Jongeren en ouderen, mensen met veel of weinig geld, gezinnen of alleenstaanden.

De beschikbaarheid van betaalbare woonruimte is de laatste jaren alleen maar slechter geworden. Onze kinderen moeten daardoor woonruimte maar ergens anders gaan zoeken of bij hun ouders blijven wonen.

En als er dan eindelijk grond vrijkomt voor woningen, dan wordt die snel verkocht aan projectontwikkelaars of speculanten. Die maken bouwplannen die alleen maar gaan over zoveel mogelijk winst. Mensen met een kleinere beurs hebben dan het nakijken.

De wachttijd voor een sociale huurwoning is in Stichtse Vecht opgelopen tot meer dan 12 jaar en betaalbare koopwoningen voor starters zijn er niet meer. Maar de gemeente is verantwoordelijk voor voldoende betaalbare huizen in alle kernen van Stichtse Vecht.

Het roer moet daarom om: De PvdA vindt wonen een basisrecht. Om te beginnen moet de wachttijd voor een betaalbare huurwoning in Stichtse Vecht fors omlaag. En verder moet het voor alle bewoners van Stichtse Vecht mogelijk zijn om binnen de gemeente een betaalbare woning te kopen.

Niet onze inwoners, maar speculanten en huisjesmelkers hebben wat ons betreft het nakijken.

Zo veel mogelijk sociale huurwoningen

We hebben zo veel mogelijk sociale huurwoningen nodig. We willen daarom bij nieuwbouw minstens 1/3 deel sociale huur en minstens 1/3 deel duurzaam betaalbare koop realiseren. Er moet een rem komen op de verkoop van sociale huurwoningen. De exploitatie van nieuwe sociale huurwoningen wordt bij woningcorporaties neergelegd en niet bij private verhuurders.

Grond als eerste aan de gemeente te koop aanbieden

Grond die geschikt is voor woningbouw en te koop komt, moet als eerste aan de gemeente te koop worden aangeboden. De gemeente blijft eigenaar van deze grond en geeft die in erfpacht uit voor de bouw van betaalbare huur- of koopwoningen.

Zelfbewoningsplicht

We voeren een zelfbewoningsplicht in bij koop- en huurwoningen met een WOZ-waarde tot € 600.00.

Anti-speculatiebeding van 10 jaar

Bij nieuwbouwwoningen voeren we een anti-speculatiebeding van 10 jaar in.

Voor starters gunstige voorwaarden

Starters op de woningmarkt kunnen bij de gemeente tegen gunstige voorwaarden een starterslening afsluiten. Voor senioren die kleiner willen gaan wonen zorgen we voor voldoende seniorenwoningen. Hiermee bevorderen we de doorstroming waardoor er ook huizen vrijkomen voor gezinnen en starters.

Combinatie van wonen en openbaar groen

De PvdA kiest voor een combinatie van wonen en openbaar groen. Zo blijft Stichtse Vecht groen, en blijft ook ruimte voor speeltuintjes en andere ontspanning dichtbij huis beschikbaar.

2. Armoede en inkomen – Het kan eerlijker

Voor mensen met een inkomen rond het bijstandsniveau is het erg moeilijk om aan het eind van de maand de boodschappen te kunnen betalen. Deelnemen aan allerlei activiteiten kost vaak geld, dat er niet is. Daardoor voelen mensen zich buitengesloten. Dit kan leiden tot eenzaamheid en stress.

Als je met een laag inkomen meer dan 10% van je besteedbare inkomen kwijt bent aan de energierekening, spreken we van energiearmoede. Mensen die dit overkomt, zetten in de winter de verwarming in de middag al uit, omdat ze de rekening anders niet kunnen betalen.

Dat kan een stuk eerlijker.

Want eerlijk delen is wat ons betreft een kwestie van fatsoen. Wij vinden het niet uit te leggen als mensen in onze gemeente in armoede moeten leven. Vooral als dat kinderen betreft.

Betaald werk is de beste manier om niet in armoede te hoeven leven. Daarom moeten er meer banen komen. De gemeente moet zorgen voor begeleiding naar betaald werk als dat nodig is.

Eigenlijk is het voor een rijke gemeente als Stichtse Vecht een schande dat de Voedselbank en de Kledingbank nodig zijn. Voor mensen met een lager inkomen is het natuurlijk wel een zegen dat ze er zijn. Maar ons doel is: een gemeente waarin iedereen voor zichzelf kan zorgen. Daar zal de PvdA zich in de gemeenteraad voor blijven inzetten.

En nog iets. Om deel te nemen aan onze maatschappij moet je kunnen lezen en schrijven. Dat geldt voor onze nieuwkomers, maar zeker ook voor inwoners die hier al lang wonen en achterstanden hebben opgelopen. Daar willen wij voor zorgen.

 

Onze keuzes:

130% van het bijstandsniveau als uitgangspunt voor regelingen

Wanneer mensen een inkomen hebben van minder dan 130% van het bijstandsniveau noemen wij dit een laag inkomen. We willen dat de gemeente voor regelingen deze 130% als uitgangspunt hanteert. En waar nodig levert de gemeente maatwerk.

Compensatie grote stijgingen energierekening voor lage inkomens

Wij willen extra geld om te zorgen dat kinderen in onze gemeente nooit hoeven op te groeien in armoede. En energiearmoede, dat kan niet. Daarom willen wij grote stijgingen van de energierekening compenseren voor lage inkomens.

Recht op goede kansen binnen het onderwijs

Iedereen heeft recht op goede kansen binnen het onderwijs. De dikte van je portemonnee mag geen verschil maken. Kinderen van mensen met een laag inkomen moeten bijvoorbeeld ook toegang hebben tot huiswerkbegeleiding. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te leren lezen en schrijven, of je hier geboren bent of niet.

Voor lage inkomens: de bus en de bibliotheek gratis en eigen risico van de zorgkosten volledig vergoed

Voor lage inkomens moet reizen met de bus en de bibliotheek altijd gratis zijn. Het budget van de U-pas moet meegroeien met de kosten van activiteiten. Het eigen risico van de zorgkosten moet volledig vergoed worden voor de lage inkomens.

Kansen krijgen om te groeien naar eerlijk betaald werk

We willen dat mensen die moeite hebben om aan het werk te komen kansen krijgen om te groeien naar eerlijk betaald werk. Voor inwoners met een laag inkomen wordt kinderopvang gratis. Als de gemeente werk aanbesteedt, willen wij dat zoveel mogelijk lokale (onder-) aannemers worden ingezet, zodat er zoveel mogelijk werk is voor onze inwoners.

Regelingen goed en duidelijk uitleggen

De gemeente moet alle regelingen voor mensen met een laag inkomen goed en duidelijk uitleggen. Daarvoor moet het bestaande informatieboekje jaarlijks bijgewerkt worden. Via de website en door het te overhandigen is dit boekje voor iedereen beschikbaar.

3. Duurzaamheid – Het kan groener

Het klimaat verandert en de aarde wordt warmer. Nu al merken we de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien of langdurige droogte.

Niets doen kan niet meer. De PvdA wil in Stichtse Vecht niet afwachten, maar een extra stap doen. Wij willen namelijk een duurzame, eerlijke, leefbare en fatsoenlijke toekomst voor ons en onze kinderen.

We kunnen gelukkig allemaal iets doen en alle beetjes helpen. Ieder huishouden zou wat minder energie moeten verbruiken. Korter douchen en als het kan de verwarming een graadje lager helpt al veel. Maar wat nog meer helpt, is het isoleren van je huis of het plaatsen van zonnepanelen.

De PvdA Stichtse Vecht wil die vormen van duurzaamheid voor iedereen betaalbaar maken. Keuzes die goed zijn voor het milieu moeten goedkoper worden.

Maar nog steeds kan niet iedereen zomaar zijn huis isoleren of zonnepanelen op het dak leggen. Wij willen daarom helpen om de woning voor huishoudens met een laag inkomen energiezuiniger te maken.

De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. Duurzame gebouwen en slim omgaan met afval zullen een groot verschil maken.

Groen en water zijn belangrijk om overstromingen en droogte op te vangen. Dat is goed voor onze gezondheid en onze omgeving. Dus, ondanks de behoefte aan extra woningen willen we toch het buitengebied zo groen en open mogelijk houden.

Onze keuzes:

In 2035 alle energie opgewekt door schone bronnen en in 2040 een fossielvrije gemeente

Wij willen dat in 2035 alle energie wordt opgewekt door schone bronnen. We zetten in op zonnepanelen, maar we sluiten andere (nieuwe) technieken in Stichtse Vecht niet uit. Ons doel is een “fossielvrije gemeente Stichtse Vecht” in 2040. Om dit te bereiken wil de PvdA ook eisen stellen aan de industrie en aan transport over weg, water en rail binnen Stichtse Vecht.

De gemeente geeft het goede voorbeeld

De gemeente geeft het goede voorbeeld. De eigen gebouwen worden verduurzaamd, we gebruiken groene, duurzame energie en we gaan minder afval produceren. Ook gaan we elektrisch rijden en zorgen voor voldoende laadpalen in de gemeente.

Afspraken met woningcorporaties over energiezuinig en energieneutraal

We maken afspraken met woningcorporaties om alle sociale huurwoningen binnen drie jaar energiezuinig en binnen tien jaar energieneutraal te maken.

Een verduurzamingsfonds voor wie geen geld heeft om het huis te verduurzamen

Wie geen geld heeft om het huis te verduurzamen, moet van de PvdA een subsidie of gunstige lening van de gemeente kunnen krijgen. We willen hiervoor een verduurzamingsfonds. Ieder huishouden met een laag inkomen krijgt hulp om het huis energiezuiniger te maken en komt er een omruil mogelijkheid om oude onzuinige koelkasten en vriezers te vervangen door zuinige apparaten.

Eén groot centraal milieuplein

Wij willen één groot centraal milieuplein voor het gescheiden inzamelen van afval. Daarnaast willen we in de omgeving van Loenen aan de Vecht een steunpunt voor een beperkt aantal veel voorkomende afvalstromen.

Voor buitengebieden willen we een goede regeling met buurgemeenten.

 

Grondgebied meer water kan opnemen; meer groen en minder tegels

We willen dat ons grondgebied meer water kan opnemen. Dat kan met meer groen en minder tegels rondom de huizen.

Kwetsbare landschappen en onze typische natuurgebieden beschermen

Wij willen kwetsbare landschappen en onze typische natuurgebieden beschermen. We noemen dit de “Groene Contouren”. Daarmee zien we meer ruimte voor woningbouw rond de “Rode Contouren”.

4. Leefbaarheid – Het kan fijner

Een leefbare buurt is meer dan een verzameling huizen en straten.

Het is belangrijk dat de buurt er opgeruimd en schoon uitziet en dat iedereen zich vrij en veilig kan voelen. Wat is daarvoor nodig? Autoverkeer is in de woonbuurt te gast en daarom zijn 30 km zones de norm. Ook moet je in je eigen buurt de dagelijkse boodschappen kunnen doen en is er voor iedereen een bushalte op loopafstand.

Maar zo is het nog niet. Bij veel kleinere kernen zijn de busverbindingen niet goed genoeg. Nog niet overal is er voldoende groen en bomen. Lang niet elke wijk heeft recreatie- of speelruimte.

De PvdA wil daar verandering in brengen. En daar hebben we de inwoners bij nodig. Want u weet zelf het beste hoe uw wijk fijner kan worden. Overal zijn dorpsraden of wijkcommissies en die weten wat de inwoners willen. De gemeente moet hier beter naar luisteren. Leefbaarheid is ook meedenken, meepraten en het gevoel hebben dat er naar je geluisterd wordt.

Wij zijn trots op het unieke karakter van de 12 kernen in Stichtse Vecht.

Een leefbare wijk is wat ons betreft ook een gezellige wijk. We moeten elkaar niet alleen bij de buurtsuper kunnen ontmoeten, maar ook in ons eigen ontmoetingscentrum of buurthuis. Dat is ook de plek waar de verenigingen samenkomen en we er voor kunnen zorgen dat eenzaamheid minder voorkomt.

Onze keuzes:

Alle buurten schoon, heel en veilig zijn

Met dorpsraden of wijkcommissies willen wij samenwerken aan leefbare kernen en wijken. De gemeente moet van ons zorgen dat alle buurten schoon, heel en veilig zijn. Daar hoort ook bij: snel op klachten reageren.

Trottoirs, voetpaden en fietsroutes moeten goed onderhouden worden en toegankelijk zijn voor iedereen

Trottoirs en voetpaden moeten goed onderhouden worden en toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Dit geldt ook voor veilige fietsroutes naar scholen en sportverenigingen, ook in de winter als het vroeg donker wordt.

Geen bezuinigingen op dorpshuizen. Voor Maarssen en Maarssenbroek tenminste één ontmoetingscentrum of cultuurhuis

We bezuinigen niet op bestaande dorpshuizen. Voor Maarssen en Maarssenbroek willen we minstens één ontmoetingscentrum of cultuurhuis.

Maximumsnelheid van 80 km/uur op de Zuilense Ring en 100 km/uur op de A2, ook ‘s nachts

We blijven knokken voor de maximumsnelheid van 80 km/uur op de Zuilense Ring en 100 km/uur op de A2, ook ‘s nachts. Dat is veiliger, schoner en gezonder voor iedereen

Investeren in kwaliteit in de dorpskernen

Wij willen in Breukelen het Kikkerfort behouden. Voor Loenen willen we de reclameborden uit het beschermde dorpsgezicht weghalen, de waterbank restaureren en weer een prominente plek geven.

De busverbindingen verbeteren en de buurtsupers ondersteunen

Voor kleinere kernen willen we de busverbindingen verbeteren en de buurtsupers ondersteunen.

Wijkagenten en BOA’s in de buurten

Wij willen meer wijkagenten en BOA’s in de buurten. Samen met het jongerenwerk kennen zij groepen jongeren, houden een oogje in het zeil en bieden begeleiding wanneer dit nodig blijkt.

5. Zorg – Het kan bereikbaarder

Corona heeft ons geleerd dat het meer dan ooit belangrijk is om voldoende zorg en aandacht voor iedereen te hebben. Die zorg moet bereikbaar zijn, ongeacht je inkomen of opleiding. Maar corona heeft ook geleid tot meer psychische klachten en eenzaamheid bij diverse groepen.

Complete en toegankelijke zorg vanaf het ongeboren kind tot en met de jongvolwassen jeugd is voor de PvdA een voorwaarde voor een sterke samenleving. Gezond opgroeien is in deze tijd van bedreigingen, verleidingen en stress een hele uitdaging, zowel voor het kind als voor de ouders.

We leven in een samenleving die sterk aan het vergrijzen is. Daar moeten we ons nu al beter op voorbereiden. Ouderen moeten geschikt kunnen wonen met in de buurt een sociaal netwerk en goede zorg voor als dat nodig wordt. Als zelfstandig wonen voor ouderen niet meer gaat en een verpleegtehuis nog niet nodig is, zijn er op dit moment te weinig oplossingen.

Door het groeiend tekort aan zorgpersoneel zullen we meer moeten investeren. In Stichtse Vecht kunnen we het beroep van zorgmedewerker beter waarderen door bijvoorbeeld hogere salarissen af te dwingen.

Als we gelukkig willen leven moeten we ook rekening houden met elkaar. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en kunnen altijd op onze steun rekenen. Wij koesteren de vele vrijwilligers, maatjes en buddy’s die iets willen betekenen voor een ander. Zij kunnen op onze steun rekenen.

Professionele hulp blijft uiteraard nodig waar het niet anders kan, en ook daar zullen we voor moeten zorgen.

Onze keuzes:

Jeugdhulp slimmer organiseren

De PvdA zet zich in om kinderen en jongeren een zo onbezorgd mogelijke en veilige jeugd te geven. Dit doen we o.a. door jeugdhulp slimmer te organiseren. Zo willen we bijvoorbeeld in het onderwijs jeugdhulp op school gaan aanbieden. Hierdoor wordt de zorg laagdrempelig en overzichtelijk voor jongeren en hun ouders/verzorgers. Door slimmer te organiseren kunnen we ook de alsmaar stijgende kosten in de jeugdzorg gaan terugdringen.

Groter aanbod van cursussen voor aanstaande ouders

Omdat een goed verlopen zwangerschap de belangrijkste voorwaarde is voor de geboorte van een gezond kind wil de PvdA een groter aanbod van cursussen voor aanstaande ouders.

Woonvormen voor ouderen opzetten die tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in zitten

Een gezonde leefstijl kan ouderen helpen om langer gelukkig te blijven. Daar wil de PvdA hen bij helpen. Voor veel ouderen is zoveel mogelijk zelfstandig wonen erg belangrijk. Wij willen woonvormen voor ouderen opzetten die tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in zitten.

Meer plekken komen voor antwoorden op zorgvragen

Er moeten meer plekken komen waar alle inwoners met al hun zorgvragen terecht kunnen, zowel digitaal, schriftelijk, telefonisch als persoonlijk.

Hogere salarissen voor zorgmedewerkers

In de contracten met zorgorganisaties willen wij hogere salarissen voor zorgmedewerkers afdwingen.

Wij stimuleren alle particuliere initiatieven die bijdragen aan de zorg van inwoners voor elkaar

Wij stimuleren alle particuliere initiatieven die bijdragen aan de zorg van inwoners voor elkaar. Organisaties en vrijwilligers die niet-professionele steun en zorg bieden aan onze inwoners gaan er financieel op vooruit.

Jaarlijks ontvangen mantelzorgers een compliment en meer rustmogelijkheden voor mantelzorgers

Jaarlijks ontvangen mantelzorgers een compliment van de gemeente en daar hoort een passend cadeau bij. Ook moeten er meer mogelijkheden komen voor overbelaste mantelzorgers om tot rust te komen.

6. Recreatie, sport en cultuur – Het kan leuker

Door haar landelijke omgeving en de rivier De Vecht is Stichtse Vecht een prachtig gebied om te ontspannen. Uitbreiding van toerisme kan de economie een impuls geven. Maar wat wij vooral belangrijk vinden, is dat het voor onze jongeren werkgelegenheid schept en kansen om met vakantiebanen werkervaring op te doen. Bevordering van toerisme mag echter nooit de vorm krijgen van massatoerisme, want dan gaat het authentieke karakter van Stichtse Vecht verloren.

De gemeente leent zich bij uitstek om veel te wandelen, fietsen en varen. Maar in de zomer zijn sommige groepen wielrenners een gevaar op de weg voor zichzelf en andere fietsers en daar moeten we iets aan doen.

Samen genieten doe je ook bij de vele sportverenigingen in Stichtse Vecht. Sport verbindt, zorgt dat je je lekker en gezond voelt. Voetbal is als sport zeer in trek, maar krijgt de financiën voor het onderhoud van de voetbalvelden niet altijd rond. In dat geval moeten ze wat ons betreft bij de gemeente kunnen aankloppen.

In Breukelen hebben we het 4 in 1 theater en in Loenen en Vreeland hebben we dorpshuizen met een grote zaal met podium. Ook in Maarssenbroek of Maarssen-dorp is een theatervoorziening belangrijk voor onze inwoners.

Stichtse Vecht heeft ook een prachtige culturele geschiedenis en steeds bloeiender cultureel leven dankzij onze buitenplaatsen, eigen historische kringen, musea, evenementen en optredens. De kunst- en cultuursector is echter door Corona zwaar getroffen in de afgelopen tijd en veel vrijwilligers zijn noodgedwongen gestopt. Daar wil de PvdA iets aan doen.

Onze keuzes:

Fiets-, water- en wandelroutes uitbreiden, openbare speelvoorzieningen op orde blijven

De PvdA wil het aantal fiets-, water- en wandelroutes in ons buitengebied uitbreiden. Wielrenners zijn welkom, maar het moet wel veilig. De openbare speelvoorzieningen voor kinderen moeten minstens op orde blijven in aantal en kwaliteit.

Een cultuurhuis in Maarssenbroek, in Maarssen-dorp een ontmoetingsruimte met podium

De PvdA is voorstander van een cultuurhuis in Maarssenbroek voor optredens van toneel- en theatergroepen, muziek, dans en bioscoop. In Maarssen-dorp willen wij een ontmoetingsruimte met podium.

Aantal vrijwilligers in de culturele sector weer op peil krijgen en liefst uitbreiden

Wij willen de culturele sector helpen om het aantal vrijwilligers weer op peil te krijgen en liefst uit te breiden.

Parkpodium in Breukelen en Muziek aan de Vecht in Nieuwersluis blijven en omarmen soortgelijke initiatieven in andere kernen

De PvdA wil dat initiatieven zoals Parkpodium in Breukelen en Muziek aan de Vecht in Nieuwersluis blijven bestaan. Wij omarmen soortgelijke initiatieven ook in andere kernen.

Verenigingen die meewerken aan de U-pas krijgen steun. Mogelijk groter deel van de onderhouds- en vervangingskosten van de voetbalvelden door de gemeente te laten dragen

Verenigingen die meewerken aan de U-pas kunnen rekenen op steun van de gemeente. Voetbalclubs vormen een laagdrempelige sportvoorziening waarvoor we een extra stap willen zetten door als dat nodig is een groter deel van de onderhouds- en vervangingskosten van de voetbalvelden door de gemeente te laten dragen.

De bibliotheken in Stichtse Vecht moeten blijven

De bibliotheken in Stichtse Vecht zijn onmisbaar en moeten blijven. Het zijn ontmoetingsplaatsen voor alle inwoners en hebben allerlei belangrijke functies (informatie, educatie, recreatie en participatie). Zij dragen bij aan kansengelijkheid voor alle inwoners.

 

 

7. Inspraak en meedoen – Het kan toegankelijker

Voor de PvdA is het belangrijk dat inwoners en overheid vanuit vertrouwen met elkaar omgaan. Natuurlijk heeft de gemeente een andere rol dan de inwoners. Maar er hoort wel een gelijkwaardige relatie te zijn.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in deze gemeente de kans krijgt om mee te denken en mee te praten over hoe het beter kan.

Inwoners weten als beste wat er leeft in de wijken en wat de gemeente kan doen om wijken leefbaar en prettig te houden. Bewonersinitiatieven, zoals het Islamitisch Centrum Stichtse Vecht (ICSV), dienen door de gemeente te worden ondersteund, bijvoorbeeld in het zoeken naar een geschikte accommodatie.

Meedenken en meepraten kan alleen als de inwoners weten wat er speelt. De informatie die ze krijgen moet altijd juist, begrijpelijk en zorgvuldig zijn. Het gebeurt nog steeds dat brieven met fouten, slordige of onvolledige uitleg, vakjargon, onduidelijke of onbegrijpelijke berichten vanuit de gemeente verstuurd worden. De website van de gemeente kan een stuk duidelijker. Iedereen moet daar makkelijk kunnen vinden wat hij of zij zoekt.

Wie je ook bent, waar je ook woont, waar je ook vandaan komt, de gemeente moet je horen en zien. Misstanden zoals bij de toeslagenaffaire mogen hier niet voorkomen.

Gebiedsregisseurs zijn een onmisbare schakel tussen inwoners en de gemeente. Maar de drempel om met gebiedsregisseurs contact op te nemen, is voor veel inwoners nog te groot. Daar willen wij aan werken.

Stichtse Vecht moet meer doen aan het integreren van statushouders. Lessen in de Nederlandse taal en begeleiden naar werk zijn daarbij belangrijk. Want als je de taal spreekt en werk hebt, voel je je sneller onderdeel van onze samenleving. Wij willen ook dat de gemeente problemen bij statushouders op tijd signaleert en oplost.

Onze keuzes:

Bij besluiten eerst spreken met inwoners, ondernemers, dorpsraden of wijkcommissies, adviesorganen of betrokken organisaties

Bij alle besluiten die de gemeente neemt, moet er eerst gesproken worden met inwoners, ondernemers, dorpsraden of wijkcommissies, adviesorganen of betrokken organisaties. Deze gemeente besturen we samen. Daarbij steunen we initiatieven van kinder- en jongerenraden vanuit de gedachte ‘Jong geleerd is oud gedaan’.

Suggesties, opmerkingen en vragen van inwoners via website of telefoon worden onpartijdig en snel behandeld

Suggesties, opmerkingen en vragen van inwoners via website of telefoon worden onpartijdig behandeld. Inwoners krijgen binnen een week antwoord. Wanneer inwoners zelf het initiatief nemen om zich te organiseren omarmen wij dat.

De gemeente moet duidelijker communiceren naar inwoners

De gemeente moet duidelijk zijn naar de inwoners. Alle lokale regels moeten op de gemeentelijke website staan. Voor digibeten komen er spreekuren. De gemeentelijke website kan nog veel toegankelijker. Binnen een paar klikken moet je een antwoord op je vraag kunnen krijgen. Het taalgebruik moet voor iedereen begrijpelijk zijn.

Iedereen moet altijd goed, eerlijk en gelijk behandeld worden

Iedereen moet altijd goed, eerlijk en gelijk behandeld worden. Discriminatie moet keihard worden aangepakt.

Meer inzetten op gebiedsgericht werken

De PvdA wil dat er nog meer werk gemaakt wordt van gebiedsgericht werken. Op die manier wordt de kloof tussen gemeente en inwoners kleiner en begrijpen we elkaar beter.

De nieuwe Omgevingswet goed uitleggen en bewoners betrekken bij die wet

De nieuwe Omgevingswet vereenvoudigt veel regels voor ruimtelijke projecten. De gemeente moet dat goed uitleggen en zoveel mogelijk inwoners bij de uitvoering van die wet betrekken.

Investeren in integratie, participatie, financiële zelfredzaamheid en het welzijn van vluchtelingen met een verblijfstatus

Vluchtelingen met een verblijfsstatus zijn van harte welkom in onze gemeente. De PvdA wil investeren in integratie, participatie, financiële zelfredzaamheid en het welzijn van onze nieuwe buurtgenoten. Wij vinden dat er ruimte in onze gemeente gevonden moet worden voor tijdelijke noodopvang van vluchtelingen tijdens de toelatingsprocedure van de IND.

8. Geld – Het is betaalbaar

Ons programma kost geld. Dat begrijpen we. Wij noemen dat investeren in de maatschappij, in mensen. In betaalbaar wonen voor iedereen. In armoedebestrijding. In onze jeugd.

Daar profiteren we allemaal van en op termijn bespaart dat juist geld omdat het problemen voorkomt in plaats van oplost.

Wij zijn bereid om naar alle manieren te kijken om ons programma betaalbaar te maken.

Onze keuzes:

De gemeente heeft een groot eigen vermogen maar geld op de bank helpt mensen niet

Onze gemeente heeft een groot eigen vermogen. Voor ons hoeft die spaarpot niet zo groot te zijn, geld op de bank helpt mensen niet vooruit. Natuurlijk, een appeltje voor de dorst moeten we hebben, maar niet zoveel dat we niets kunnen doen.

OZB niet onaantastbaar, maar er zijn gelukkig ook andere manieren

Ook is de OZB voor ons niet onaantastbaar, maar er zijn gelukkig ook andere manieren. Politiek is een kwestie van keuzes maken.

Deel dit