24 december 2016

Er komt een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek Bisonspoor/ Safariweg op verzoek van de PvdA Stichtse Vecht

Bij de behandeling van het Ambitiedocument Bisonspoor in de gemeenteraad op 20 december 2016 heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht verzocht om een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek. De PvdA-fractie maakt zich namelijk zorgen over de toekomstige parkeerdruk in de wijk Bisonspoor en de omliggende wijken.

Op grond van het Ambitiedocument Bisonspoor worden de nodige veranderingen voorgesteld m.b.t. het parkeren in de wijk Bisonspoor, waarbij het aantal beschikbare parkeerplaatsen zoals voorgesteld in de plannen per saldo zal afnemen. Een aanzienlijk deel van de parkeerplaatsen op “maaiveldniveau” (openbare parkeerplaatsen) zal bijvoorbeeld gaan verdwijnen in de plannen die nu voorliggen.

Er is daarnaast (nu al) sprake van een tekort aan parkeerplaatsen voor reizigers van NS. Inzicht in de toekomstige parkeerbehoefte in de wijk Bisonspoor en aan de nabij gelegen Safariweg is wat ons betreft van groot belang.

Reden voor de PvdA-fractie om een motie in te dienen die het College van B&W opdraagt om:

  • Een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek uit te voeren naar de parkeerbehoefte van bewoners, bezoekers, werknemers en NS-reizigers in het gebied Bisonspoor/ Safariweg. Dit op basis van de ambities zoals geschetst in het “Ambitiedocument Bisonspoor”.
  • Dit Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek uit te voeren binnen 6 maanden en de gemeenteraad nog voor de zomer van 2017 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Het College van B&W heeft de motie volledig overgenomen en zal het Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek dus ook laten uitvoeren.

Waarom een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek?
Een van de doelstellingen in het Ambitiedocument is het realiseren van een betere parkeergelegenheid in Bisonspoor. De huidige situatie m.b.t. het plangebied is als volgt. Aan de noord- en oostzijde zijn parkeergarages aanwezig met in totaal circa 1.000 parkeerplaatsen (P1 en P2). Daarnaast zijn momenteel binnen het plangebied op maaiveldniveau nog 244 parkeerplaatsen aanwezig (o.a. Marktplein, parkeerterrein tussen Dirk vd Broek en Albert Heijn en achter de HEMA).

De parkeergarages P1 en P2 zijn momenteel gesloten tussen 02.00 uur en 08.00 uur. Bewoners van de flats van Wintertrust (180 galerijwoningen), bezoekers en reizigers van NS zijn voor het parkeren (naast het P+R parkeerterrein) aangewezen op de 244 maaiveld parkeerplaatsen.

In het Ambitiedocument dat voorligt en uit de reactie van de wethouder in de commissie Fysiek Domein d.d. 7 december 2016 maken wij op dat de 244 parkeerplaatsen op maaiveldniveau grotendeels verdwijnen. Bewoners van de 180 appartementen van Wintertrust zijn aangewezen op de nieuw te realiseren parkeergarage.

In het Ambitiedocument wordt aangegeven dat er binnen de planvorming minimaal hetzelfde aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd als in de huidige parkeergarages P1 en P2 gezamenlijk.

Wintertrust (de eigenaar van het Winkelcentrum) heeft aangegeven dat in de nieuwe parkeergarage 950-1000 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Er zal in de parkeergarage sprake zijn van een regiem waarbij de eerste 3 uur parkeren gratis zijn. Daarna is sprake van betaald parkeren.

De PvdA Stichtse Vecht voorziet met de plannen in het Ambitiedocument m.b.t. het parkeren dat er een druk zal ontstaan op het parkeren bij de flats van Portaal en de omliggende wijken. Hierbij ook rekening houdend met de nieuwe dienstregeling van NS, dat mogelijk tot een grotere parkeerbehoefte zal leiden in de omgeving van Bisonspoor.

Bovenstaande is voor de PvdA reden geweest om het verzoek neer te leggen om een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek uit te voeren voor het gebied Bisonspoor/ Safariweg (incl. de parkeerbehoefte van treinreizigers van NS).

De motie is te downloaden via deze link.