Door Pleun van der Kooij op 4 april 2017

Partij van de Arbeid wil meer leiding van college bij uitvoering Woonvisie

Commerciële plannen projectontwikkelaars voldoen vaak niet

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft voor de zomer van 2016 een nieuwe Woonvisie vastgesteld. Daarin is bepaald welke woningen we willen bouwen in onze gemeente nu en de komende tien jaar. Om deze woonvisie te maken, heeft de gemeenteraad grondig onderzoek laten doen naar de woonbehoefte. Hoeveel en welke woningen hebben we in de toekomst nodig in Stichtse Vecht? Wat is de gewenste verhouding huur en koop en grotere en kleinere woningen. Ook is nagedacht over duurzame bouw en over langdurig woongenot: we vinden het belangrijk dat huizen duurzaam worden gebouwd en dat mensen in hun huis kunnen blijven wonen als ze ouder worden.

Het blijkt voor het college echter heel lastig om in de praktijk aan de woonvisie van de gemeenteraad te voldoen. Vaak ontwikkelen particuliere projectontwikkelaars zelf plannen die niet overeen komen met de Woonvisie, maar die veel geld opleveren. Dat zijn vaak duurdere koopwoningen, in plaats van (sociale) huurhuizen en appartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Het college vindt het lastig om harde eisen te stellen aan deze projectontwikkelaars. Een ‘nee’ verkopen, kan betekenen dat er helemaal niet gebouwd wordt of het proces om tot bouwen te komen veel langer duurt. PvdA-fractievoorzitterMaarten van Dijk: “Maar als ontwikkelaars in de praktijk onze woningen bepalen, waarom hebben we dan een woonvisie? Het college moet hardere eisen stellen zodat projectontwikkelaars gaan meebewegen.”

De PvdA Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat de besluiten van de gemeenteraad leidend zijn en heeft samen met Stichtse Vecht Beweegt, GroenLinks en Maarssen 2000 een motie ingediend om meer grip te krijgen op de woningbouw in Stichtse Vecht naar o.a. meer betaalbare woningen. In de gemeenteraadsvergadering van 4 april 2017 is de motie door de wethouder overgenomen. Projectontwikkelaars zullen nu nadrukkelijker rekening moeten houden met de wensen in de Woonvisie. De gemeente heeft een extra stok achter de deur om bij besluitvorming over woningbouwprojecten te beoordelen of de wensen in de Woonvisie worden gerealiseerd. Ook zal het College bij de besluitvorming transparant moeten zijn over de realisatie van de Woonvisie, door te benoemen aan welke onderdelen van de Woonvisie is voldaan en te motiveren aan welke onderdelen niet kon worden voldaan.

Maarten van Dijk: “Natuurlijk zijn we er nog niet. Projectontwikkelaars gaan voor hogere winsten, niet voor het terugdringen van wachtlijsten bij sociale huurwoningen. Maar met deze motie brengen we het realiseren van alle woonwensen, ook die van starters en mensen met lagere inkomens, een stap dichterbij.”

Pleun van der Kooij

Pleun van der Kooij

Pleun van der Kooij (1983), studeerde rechten, woont in Maarssen-Dorp en werkt voor PostNL als projectleider. In 2013 is Pleun in de gemeente Stichtse Vecht komen wonen, waar hij al snel actief werd voor de afdeling van de Partij van de Arbeid. Eerst als algemeen bestuurslid, tegenwoordig als secretaris. Sinds eind 2014 is Pleun ook

Meer over Pleun van der Kooij