Door op 7 oktober 2010

Wonen in ‘t groen, niets meer aan doen

Onder deze titel vond op 7 oktober in Vreeland een politiek café plaats over het wonen in de Stichtse Vecht.

Een drietal inleiders liet vele actuele politieke thema’s de revue passeren:

  • krimp en vergrijzing,
  • woonbehoeften en woonwensen van starters en ouderen, betaalbaar wonen,
  • ruimte voor agrariërs met een maatschappelijke missie.

Sprekers en publiek samen zorgden voor een inspirerende avond.

Verslag:
Op donderdag 7 oktober organiseerde de PvdA Stichtse Vecht een avond over de bescherming van het unieke Vechtlandschap en de behoefte aan betaalbare woningen. PvdA-kandidaatraadslid Ingrid Groenewegen: “De PvdA staat pal voor het beschermen van ons unieke Vecht- en weidelandschap. Dat is een centraal thema in ons verkiezingsprogramma. De druk om meer te bouwen in ons gebied is groot. Ouderen hebben bijvoorbeeld behoefte aan appartementen, basisscholen hebben leerlingen nodig, winkels dreigen te verdwijnen door gebrek aan klandizie en agrariërs moeten hun activiteiten uitbreiden om hun bedrijf in stand te houden. Bescherming van ons landschap is zeker niet vanzelfsprekend.”

Drie sprekers en een geanimeerde discussie
Een drietal sprekers legde de dilemma’s op tafel. Wiel Broex uit Vreeland hield een betoog over krimp: de voorspelde afname van de bevolking, ook in Stichtse Vecht. Hij brak een lans voor aanpassing van het bestaande woningbestand door woningen levensloopbestendig te maken. Ook is het belangrijk voldoende appartementen te hebben, zodat ouderen daar naar toe kunnen verhuizen wanneer ze bijvoorbeeld kleiner of gelijkvloers willen wonen.
Bert van Rossum, directeur van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, gaf uitleg over de maatschappelijke missie van de woningbouwvereniging. Niet alleen betaalbaar wonen staat bij de woningbouwvereniging centraal, ook bijdragen aan de zorg, aan de leefbaarheid van buurten en aan sociale binding van bewoners behoort tot de missie van de woningbouwvereniging.
Bart Pijnenburg, specialist op het vlak van onder andere plattelandsontwikkeling, onderstreepte het belang van agrariërs als hoeders van het buitengebied. Hij bepleitte meer mogelijkheden voor agrariërs die nevenactiviteiten ontwikkelen, bijvoorbeeld op het vlak van kleinschalige recreatie en op het terrein van de zorg. Een bond palet aan verwante thema’s trok voorbij in een boeiend betoog: inklinken van de veenbodem (door het zakken van het grondwaterpeil), melkprijzen, duurzame koeien.

De bezoekers lieten zich inspireren door de sprekers en er ontstond een geanimeerde, zo nu en dan bevlogen, discussie over het wonen in de Stichtse Vecht.

PvdA-visie
De lijsttrekker van de PvdA Stichtse Vecht, sloot de avond af en lichtte de standpunten van PvdA Stichtse Vecht uit het verkiezingsprogramma toe. “Wat ons betreft wordt er echt niet meer gebouwd buiten de rode contouren. Of om het anders te stellen: wat groen is blijft groen. Tegelijkertijd zien we ook kansen om tegemoet te komen aan wensen van ondernemers, agrariërs, recreanten en woningzoekenden.”

Aandacht voor de vitaliteit van de kleine dorpen is volgens de PvdA belangrijk, zeker wanneer we winkels of scholen willen behouden. Dat betekent dat de PvdA bij bouwplannen in de kleine kernen vooral rekening wil houden met woonwensen van starters c.q. jonge gezinnen, zodat er draagkracht blijft voor voorzieningen.

Indien de corporaties woningen verkopen, dient dat onder koopgarant te gebeuren, zo vindt de PvdA.. Daarmee blijven deze betaalbare (koop)woningen beschikbaar voor mensen met een lager inkomen.

De Vechtstreek is in zekere zin de voor- en achtertuin van Amsterdam en Utrecht. Net zoals wij gebruik maken van de stedelijke voorzieningen komen mensen uit de grote stad naar ons gebied om te genieten van het landschap en de ruimte. Ons gebied is aantrekkelijk voor de recreant. De PvdA kiest nadrukkelijk voor niet-intensieve recreatie (wandelen, fietsen e.d.), waardoor het landschap zoveel mogelijk intact blijft.

Agrariërs zijn belangrijk voor het beheer van ons landschap. Geïnspireerd door het politiek debat wil de PvdA bekijken hoe maatschappelijk verantwoorde uitbreiding c.q. verandering van bedrijfsactiviteiten kan worden ondersteund, die niet al te zeer belastend zijn voor de omgeving.