5 juli 2015

PvdA heeft motie ingediend over stimulans gebruik Huisraadregeling door ouderen

Ouderen met een zeer laag inkomen hebben, vanuit het nieuwe armoedebeleid, recht op een vergoeding bij het kopen van huisraad. De vergoeding kan oplopen van 300 euro per jaar voor een alleenstaande tot 400 euro voor gehuwden (of samenwonende partners).

De PvdA Stichtse Vecht heeft middels een motie, die in de raadsvergadering van 30 juni 2015 werd ingediend samen met Het Vechtse Verbond, het college opgeroepen tot het inzetten van extra en persoonlijke communicatie aan die ouderen voor wie de Huisraadregeling gaat gelden.

De PvdA vindt dat die ouderen allemaal een persoonlijke brief moeten krijgen waarin op niet-ambtelijke taal wordt uitgelegd wanneer en hoe ouderen gebruik kunnen maken van deze Huisraadregeling. Ook vindt de PvdA dat alle nieuwe ouderen die tot de doelgroep gaan behoren een dergelijke brief moeten krijgen. De gemeente kan daarin optrekken met de Sociale Verzekeringsbank. In de motie heeft de PvdA opgeroepen dat de brief vooral heel uitnodigend wordt opgesteld waardoor gevoelens van schaamte bij de ouderen voor wie de regeling geldt, worden weggenomen. Die echte uitnodiging vindt de PvdA heel erg belangrijk!

Tot 1 januari 2015 bestond er een zogenaamde categoriale regeling waardoor ouderen met zeer lage inkomens jaarlijks een toeslag kregen van de gemeente. De nieuwe Huisraadregeling, waar o.a. ouderen nog dit jaar aanspraak op kunnen maken, biedt compensatie voor het wegvallen van die jaarlijkse toeslag.

De PvdA roept bij deze alle ouderen die het betreft op om gebruik te maken van deze regeling en alle organisaties die met en voor ouderen werken op om kennis over deze Huisraadregeling over te dragen.

Het college heeft de motie overgenomen en daarbij toegezegd dat de extra communicatie/informatie niet ten koste zal gaan van de gebruikelijke, meer algemene, informatie die de gemeente bij dit soort nieuwe regelingen inzet.

Overigens geldt de Huisraadregeling ook voor spullen die gekocht worden bij de kringloopbedrijven in deze gemeente. De gemeente maakt extra afspraken met deze bedrijven zodat de declaratie van huisraad eenvoudig kan verlopen.

Voor de volledige tekst van de motie, klik hier: https://stichtsevecht.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1276466/type=pdf/Motie_PvdA_en_HVV_-_Benutting_Huisraadregeling_door_ouderen.pdf