7 november 2016

PvdA vraagt om intensivering aanpak kinderarmoede in Stichtse Vecht

Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen doordat materiële zaken en middelen ontbreken. Dit is geheel in strijd met de gedachte van de inclusieve samenleving. Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. De cijfers liegen er niet om: één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. In absolute cijfers gaat het om 421.000 kinderen. In 2013 waren dat nog 384.000 kinderen.

In Stichtse Vecht heeft 7,6% van de kinderen kans om in armoede op te groeien (bron: CBS). 435 kinderen groeien op in een gezin dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering.

Het kabinet heeft besloten dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar komt. Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen gaan op schoolreisje. De 100 miljoen is geoormerkt, zodat het echt wordt ingezet voor armoedebestrijding onder kinderen. Dit betekent dat de gemeente Stichtse Vecht ook extra geld ontvangt om in 2017 kinderen in armoede te ondersteunen.

Voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht is dit aanleiding om bij de behandeling van de begroting 2017 een motie in te dienen die het College van B&W oproept om op korte termijn (voor uiterlijk 1 februari 2017) te komen met een plan van aanpak om armoede onder kinderen beter te bestrijden, waarbij:

  • De gedefinieerde doelgroep ‘kinderen in armoede’ niet beperkt wordt tot kinderen uit bijstandsgezinnen, maar dat ook de verborgen armoede aangepakt wordt, zoals kinderen van ouders in de schuldhulpverlening en kinderen van ouders die net boven bijstandsniveau zitten (bijvoorbeeld tot 125 of 130% van het bijstandsniveau).
  • Er nauw samengewerkt wordt met zowel nationale als lokale instanties die zich inzetten voor de bestrijding van kinderarmoede om te komen tot een integrale aanpak;
  • Het geld zo rechtstreeks mogelijk terecht komt ten nutte van de kinderen voor wie het geld bedoeld is en de gemeente aangeeft hoe zij deze kinderen bereikt;
  • Kinderen worden betrokken om te inventariseren wat zij vinden dat zíj nodig hebben om te kunnen participeren.

Waarom is het belangrijk om de aanpak van kinderarmoede te intensiveren?
Kinderen die in armoede leven hebben minder kans op ontwikkeling en kunnen niet vanzelfsprekend meedoen in de samenleving. Dit gaat in tegen het principe van de inclusieve samenleving. De maatschappelijke effecten van kinderen in armoede zijn groot. Kinderen die van jongs af aan niet mee kunnen doen, lopen het risico op sociaal isolement en fysieke en psychische klachten die kunnen leiden tot bijvoorbeeld:

  • Probleemgedrag, zoals angsten en depressie, maar ook agressie, regelovertreding en delinquent gedrag;
  • Minder goede ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en taalvaardigheden;
  • Vroegtijdig schoolverlaten zonder enige startkwalificatie;
  • Meer gezondheidsklachten (het aantal gezondheidsklachten in gezinnen in armoede is 7x zo hoog als in gezinnen die dit niet ervaren).

Wanneer je deze kinderen uit de armoede haalt, lopen ze minder risico op deze negatieve maatschappelijke effecten en bied je hen een beter perspectief. Dit levert voor het kind en de samenleving zowel op de korte als de lange termijn winst op.