Door op 31 mei 2011

Werkt onze gemeente mee aan het a-sociale kabinetsbeleid?

De VNG als vertegenwoordiger van alle gemeenten en het Kabinet hebben een zogenaamd Bestuursakkoord opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over de versobering van de WSW (het aantal beschermde werkplaatsen dient te dalen van 100.000 naar 30.000), de overheveling van de Jeugdzorg, de Wajong en de AWBZ naar gemeenten (met een korting), de bezuinigingen op de gemeentelijke re-integratiegelden en ten slotte de algemene gelden die gemeenten krijgen van het Rijk.

Over dit akkoord is veel te doen. De PvdA heeft het college opgeroepen tegen dit akkoord te stemmen zodat de VNG en Kabinet opnieuw moeten onderhandelen.
Ons voorstel kreeg net geen meerderheid: VVD, CDA, ChristenUnie-SGP en D66 (!) vonden dat wel ingestemd kon worden. 
Hopelijk zijn de andere gemeenten verstandiger. Op 8 juni wordt er gestemd door alle 450 colleges van burgemeester & wethouders.