Door Maarten van Dijk op 25 februari 2016

Verslag informele raadscommissie over toekomst SW/PAUW Bedrijven

Op 16 februari jl. vond er een informatieve commissievergadering plaats over de toekomst van de Sociale Werkvoorziening/PAUW Bedrijven. De druk bezochte bijeenkomst werd georganiseerd op initiatief van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht.

De fractie van de PvdA ziet graag dat de gemeenteraad aan het stuur zit bij de richting en de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de toekomst van het SW bedrijf PAUW Bedrijven. Het is zaak kennis, expertise en de infrastructuur van het SW bedrijf te behouden. Voor de PvdA staat de zorg centraal voor de kwetsbare doelgroep die door PAUW Bedrijven wordt begeleid; nu en in de toekomst.

We zijn als raads- en commissieleden tijdens de informatie commissievergadering bijgepraat over de gevolgen van de invoering van de Participatiewet voor de Sociale Werkvoorziening en ons SW Bedrijf PAUW Bedrijven en hebben een prestatie gehad over PAUW Bedrijven. Verder zijn we geïnformeerd over het onderzoek dat zal worden uitgevoerd in opdracht van de 6 gemeentes die in de Gemeenteschappelijke Regeling PAUW Bedrijven zitten naar de toekomst van de sociale werkvoorziening PAUW Bedrijven.

Evert Jan Slootweg van Divosa (vereniging van directeuren van sociale diensten) nam ons mee in de wijzigingen van de wet- en regelgeving rondom de SW en hoe gemeenten in het land hiermee omgaan. Met de invoering van de Participatiewet is er geen nieuwe instroom in de WSW mogelijk. Er zijn wel een aantal nieuwe instrumenten beschikbaar voor de kwetsbare mensen met een arbeidsbeperking: loonkostensubsidie, beschut werk en de banenafspraak. Hij lichtte verder een aantal (organisatie)modellen toe waar gemeenten voor kiezen met de voor- en nadelen hierbij.

Namens de gemeente gaf Wim ’t Hart (beleidsadviseur) een toelichting op de uitgangspunten en de uitgangspositie van de gemeente Stichtse Vecht rondom de Participatiewet/ de SW.

Els Uijting, directeur van PAUW Bedrijven, gaf een presentatie over het bedrijf. PAUW Bedrijven werkt voor 6 gemeentes in de regio (Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vianen). Er werken zo’n 600 mensen met een WSW indicatie. Daarnaast begeleidt PAUW Bedrijven Wajongers, WWB’ers en mensen vanuit Penitentiaire Inrichtingen en vindt er bij PAUW arbeidsmatige dagbesteding plaats.

Aan Dirk Langedijk van Bureau Langedijk SWO is de opdracht verstrekt om een onderzoek uit te voeren naar de toekomst van de Sociale Werkvoorziening PAUW. Hij wil komen tot enkele mogelijke toekomstscenario’s. Het onderzoek zal voor de zomer afgerond moeten zijn.

Om als gemeenteraad van Stichtse Vecht actief betrokken te zijn bij het onderzoek naar de toekomst van PAUW Bedrijven en hierbij aan de voorkant een aantal voor de raad belangrijke kaders/ uitgangspunten mee te geven is afgesproken dat:

  • Een delegatie vanuit de Raad een gesprek voert met Dirk Langedijk (die het onderzoek uitvoert naar de toekomst van PAUW Bedrijven)
  • Raadsfracties hun input/kaders/ uitgangspunten voor het onderzoek ook schriftelijk kunnen meegeven.

Conclusie van de avond was dat de bijeenkomst als een start moet worden gezien van een traject dat we met elkaar doorlopen. Er zullen nog meerdere bijeenkomsten volgen rondom de toekomst van PAUW Bedrijven.

Vanuit de raadscommissie werd aangegeven dat de waardevolle kennis en expertise van PAUW behouden moeten blijven. Ditzelfde geldt voor de uitstekende contacten die PAUW heeft met het bedrijfsleven. Men vindt het belangrijk dat er straks verschillende scenario’s met voor- en nadelen en financiële doorrekening aan de raad worden voorgelegd. Ook vindt de raadscommissie het belangrijk dat PAUW Bedrijven zelf nauw is aangehaakt bij het onderzoek.

Wethouder Vital van der Horst heeft toegezegd dat het tussenrapport toekomst Sociale Werkvoorziening wordt gedeeld met de raadscommissie. Verder wordt ook de Sociaal Domein Raad Stichtse Vecht betrokken bij het onderzoek.

Het sfeerverslag en de PowerPoint presentaties staan gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Stichtse Vecht:

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk