20 juli 2015

PvdA stelt vragen over delen privacygevoelige gegevens Jeugd GGZ

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is geworden voor onder andere de financiering van de Jeugd GGZ (JGGZ).

De fractie van de PvdA Stichtse heeft Vecht vernomen dat cliënten in de Jeugd GGZ eind juni 2015 van Altrecht een brief hebben ontvangen m.b.t. informatie-uitwisseling van gegevens met de gemeente. Aan de cliënten (of hun ouders) wordt gevraagd om toestemming te geven voor gegevens-uitwisseling. Naast NAW-gegevens gaat het o.a. om uitwisseling van privacygevoelige gegevens zoals: begindatum behandeling, einddatum behandeling, verwijsdatum, gegevens verwijzer, hoofddiagnose e.d.

In deze brief geeft Altrecht aan dat indien de cliënt (of zijn ouders) geen toestemming geeft voor gegevens-uitwisseling, dit er toe zou kunnen leiden dat de cliënt de behandeling zelf zou moeten bekostigen of dat Altrecht de behandeling zou moeten beëindigen.

Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding om het College de volgende schriftelijke vragen ex artikel 41 te stellen.

 

Vragen:

1)      het College bekend met het feit dat Altrecht een brief aan zorgontvangers heeft gestuurd waarin hen gevraagd wordt toestemming te geven om naast NAW gegevens, privacygevoelige gegevens naar de gemeente te sturen in verband met betaling van facturen?

2)      Weet het College of ook andere zorgverleners een dergelijk verzoek om toestemming doen zorgontvangers?

3)      Is het College bekend met het feit dat de formulering in de brief van Altrecht mensen onder druk zet om die toestemming te geven omdat Altrecht in de brief aangeeft dat de zorgontvangers anders mogelijk zelf de kosten voor de zorgverlening moeten dragen?

4)      Is het College het met de PvdA eens dat deze druk maakt dat zorgontvangers daardoor in feite met hun rug tegen de muur staan en dus geen echte keuzevrijheid hebben?

5)      Is het College bekend met de opt-out regeling waardoor zorgontvangers bij de behandelaar een formulier kunnen invullen waardoor geen onnodige privacy-gevoelige gegevens op de factuur hoeven worden ingevuld door de behandelaar en de gemeente desondanks gehouden is de factuur te voldoen?

6)      Is het College met de PvdA van mening dat deze opt-out regeling bij alle zorgontvangers bekend moet zijn?

7)      Is het College bereid met de zorgverleners goede afspraken te maken zodat zorgverleners automatisch gebruik maken van de opt-out regeling waardoor ook zorgontvangers die minder op de hoogte zijn en/of minder goed voor zichzelf opkomen, beschermd worden?

8)      Is het College met de PvdA van mening dat, wanneer de gemeente een contract heeft met de zorgverlener, de controle op die zorg en de middelen niet ten koste dient te gaan van de privacy van cliënten?

 

Namens de fractie van de PvdA Stichtse Vecht,

Els Swerts, raadslid