Door op 14 september 2011

Ja-knikkers van de coalitie geven het inhoudelijk debat geen kans

De komende weken mogen expertgroepen zich gaan buigen over de invulling van de bezuinigingen. Gisteren is de kadernota strategische heroverweging aangenomen. Deze geeft richting aan het werk van de expertgroepen.
Een bedroevend slechte nota moet de expertgroepen houvast gaan geven bij hun lastige taak. Ik benijd ze niet. Het te bezuinigen bedrag is een paar miljoen hoger dan noodzakelijk. Daarnaast dienen de expertgroepen zich ervan bewust te zijn, dat dit College bijvoorbeeld sport, cultuur en kinderopvang rekent tot secundaire behoeften van mensen, die op termijn niet meer gefinancierd hoeven te worden door de lokale overheid. Een ander gevaar zien we in het gebruik van de term “zelfredzaamheid”. De PvdA blijft erop hameren, dat zelfredzaamheid voor kwetsbare groepen om een investering vraagt. Het College calculeert vanuit de gedachte (of de wens) dat iedereen zelfredzaam moet zijn nogal wat bezuinigingen in, met name op de WMO.

Zelf hebben we samen met M2000 en Groen Links moties en amendementen ingediend, die moesten leiden tot een reële taakstelling voor de expertgroepen en zorgvuldige besluitvorming over bezuinigingen op de bibliotheek. Verder wilden we dat mensen met een minimum inkomen er op geen enkele manier op achteruit zouden gaan. Met M2000 en Het Vechts Verbond pleitten we voor het openhouden van de lokale burgerserviceloketten.

Ik heb me verbaasd over het merendeel van de coalitiepartijen die tijdens de vergadering weigerden inhoudelijk op de moties en amendementen in te gaan. De enige, maar dan ook echt de enige reactie hield in dat ze de expertgroepen niet wilden beperken en dus met geen enkele aanvulling akkoord zouden gaan. Streekbelangen hield zo’n verhaal, evenals CDA en VVD. Toch hebben ze vóór de kadernota gestemd. Daar staan nogal wat richtlijnen en beperkingen voor de expertgroepen in.

Blijkbaar zijn CDA, VVD en Streekbelangen van mening dat de inbreng van de Raad zich dient te beperken tot het goedkeuren van de kaders die het College voorstelt. Dat is een sterk verouderde opvatting. Sinds 2002 is het gemeentebestuur dualistisch, de Raad heeft primair de verantwoordelijkheid om kaders te stellen. En dat houdt veel meer in dan ja of nee zeggen tegen het College.

Een belangrijke conclusie van dit debat is, dat het dualisme in Stichtse Vecht ver te zoeken is. Sinds de installatie van deze Raad is het eigenlijk nog niet anders geweest. VVD, CDA, D66, CU/SGP en gisteravond ook Streekbelangen leggen het primaat van het stellen van kaders bij het College. De coalitiepartijen beperken zich tot juichen en ja-knikken bij elk Collegevoorstel van enig belang.