13 juni 2015

PvdA stelt vragen aan College van B&W over schending budgetrecht van de Raad

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht is van mening dat het College van B&W van Stichtse Vecht het budgetrecht van de Raad heeft geschonden bij het beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage van 170.000 euro en het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst voor realisatie van het 4e hockeyveld bij MHV (Maarssense Hockey Vereniging).

Onlangs heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht kennisgenomen van de B&W stukken m.b.t. het “Vaststellen gemeentelijke bijdrage en samenwerkingsovereenkomst voor realisatie 4e hockeyveld MHV” (B&W besluit d.d. 21 april 2015). B&W heeft ingestemd met:

  • het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal 30.000 euro om de benodigde parkeerplaatsen t.b.v. het vierde hockeyveld van MHV te realiseren;
  • het leveren van een financiële bijdrage van maximaal 170.000 euro om het vierde hockeyveld van MHV in Maarssen mogelijk te maken.

Ook heeft B&W ingestemd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (door wethouder Van der Horst namens de gemeente Stichtse Vecht) met MHV waarin de eerder genoemde financiële bijdrage van de gemeente wordt bevestigd.

Fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Voor het voorstel voor het realiseren van het 4e hockeyveld van MHV is geen dekking aanwezig in de begroting 2015. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst worden nu uitgaven gedaan cq. verplichtingen aangegaan waarvoor instemming noodzakelijk is van de raad in het kader van het budgetrecht van de gemeenteraad. Het melden van deze uitgaven in de tweede bestuursrapportage 2015 (najaar) is geen excuus. Ook zijn er geen ontbindende voorwaarden opgenomen in de overeenkomst met MHV (bijvoorbeeld een voorbehoud van goedkeuring door de Raad). Dan kunnen we er als Raad van alles van vinden, maar zijn de uitgaven reeds gedaan cq. zijn er al verplichtingen aangegaan; dus een fait accompli.”

Saillant detail is dat in de risicoparagraaf van het B&W-voorstel het volgende staat opgenomen: “In de begroting 2015 is voor deze uitgave geen dekking aanwezig. De uitgave wordt nu toegezegd, terwijl later dit jaar door de gemeenteraad nog een besluit over de tweede bestuursrapportage wordt genomen.” Een dergelijke opmerking in de B&W-voordracht had bij het College toch een belletje moeten laten rinkelen?

Ook is de Raad in het kader van actieve informatieplicht vanuit het College niet geïnformeerd over de aangegane verplichting. Op basis hiervan kunnen we niet anders dan de conclusie trekken dat het budgetrecht van de gemeenteraad is geschonden alsook niet is voldaan aan de actieve informatieplicht vanuit het College van B&W.

Maarten van Dijk: “Wij zijn niet tegen een financiële bijdrage voor het kunstgrasveld, maar het College gaat hierbij buiten haar bevoegdheden en de Raad is gepasseerd”.

Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding om het College van B&W hierover schriftelijke vragen ex artikel 41 te stellen.