Door op 21 mei 2013

Bestemmingsplan Loenen aan de Vecht

Omdat dit bestemmingsplan veel meer een vastlegging van de bestaande situatie betrof dan een ingrijpende wijziging, richtte de aandacht zich op de wat kleinere wijzigingsvoorstellen van het college. Omdat Ingrid deze werksessie als voorzitter leidde, heb ik namens de PvdA-fractie het woord gevoerd.

Met name op het vrijhouden van de Vechtoever tegenover het gemeentehuis heeft mijn betoog geleid tot raadsbrede steun om een kantoorbestemming in de oude koetshuizen (Dorpsstraat 102) niet om te zetten in een woonbestemming.

Wethouder Wiersema had geen andere keus dan ons voorstel te omarmen.