14 augustus 2017

Uitvoering groenonderhoud (IBOR) in Stichtse Vecht ver onder de maat

Per 1 januari 2017 is het groenonderhoud (IBOR) in de gemeente Stichtse Vecht uitbesteed aan een nieuwe groenaannemer, de firma Verheij. De kwaliteit van het (groen)onderhoud laat echter te wensen over. Voorbeelden zijn: gebrekkig groenonderhoud waar het gaat om snoeien (o.a. op zichtlocaties), maaien en onkruidbestrijding en volle afvalbakken.

Door de fractie van de PvdA Stichtse Vecht zijn hierover het afgelopen half haar al verschillende keren vragen gesteld aan het College van B&W. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 (afgelopen juni) stelde de PvdA fractie samen met de fractie van Lokaal Liberaal daarnaast voor om extra te investeren in het beheer van de openbare ruimte. Dit door extra middelen beschikbaar te stellen voor het verbeteren van het groenonderhoud, schoonhouden van zichtlocaties (zoals (winkel)centra), verbetering onderhoud wijkparken en de aanpak van zwerfafval. Dit voorstel haalde het helaas niet.

Ons bereikte de laatste weken wederom veel klachten over het groenonderhoud. Afgelopen week moest zelfs de Maarssense brandweer zich een weg banen door het onkruid op de calamiteitenafrit bij de Hogebrug in Maarssen. Een zeer ongewenste situatie!


Brandweer Maarssen d.d. 10/08/2017

Reden voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht om het verzoek te doen bij de agendacommissie van de gemeenteraad (het presidium) om op korte termijn (na het zomerreces) een informatieve raadscommissievergadering te plannen over de uitvoering van het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR).

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

In de raadsvergadering van 5 juli 2016 heeft de gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders de volgende beleidskaders/ uitgangspunten meegegeven met betrekking tot de invoering van het Integraal Beheer Openbare Buitenruimte:

  • onderhoudskwaliteit openbare ruimte;
  • sturen op tevredenheid;
  • inpassing Participatiewet via SROI (sociaal return on investment) en sociale doelstellingen;
  • participeren in de openbare ruimte door bewoners, ondernemers e.d.
  • duurzaamheid in het beheer van de openbare ruimte.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel is door de verantwoordelijk wethouder Eric Balemans toegezegd dat in het eerste kwartaal van 2018 het IBOR zou worden geëvalueerd.

Daarnaast is er door het College van Burgemeester en Wethouders toegezegd dat er in het tweede kwartaal van 2017 er een Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) zou plaatsvinden omtrent de afhandeling van klachten/meldingen openbare buitenruimte.

Uitvoering IBOR/ groenonderhoud laat te wensen over

Door de vele klachten/meldingen van bewoners over het onderhoud en beheer van de openbare buitenruimte via fixi, facebook, twitter e.d. en van bewoners die onze fractie en onze ombudsman hebben bereikt mag de conclusie worden getrokken dat de overgang van het beheer en het onderhoud van de openbare buitenruimte in 2017 niet goed is verlopen en dat niet wordt voldaan aan de vastgestelde beleidskaders. De kwaliteit van het (groen)onderhoud laat te wensen over.

Voorbeelden zijn: volle afvalbakken; gebrekkig groenonderhoud: snoeien (zichtlocaties), maaien en onkruidbestrijding.

Verzoek PvdA om bespreking IBOR in raadscommissie

Wij stellen ons nu al de vraag of het zinvol is om de evaluatie van het IBOR pas in het eerste kwartaal van 2018 te organiseren. Van het verzoek van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht is daarom, om op korte termijn (na de zomervakantie), een informatieve raadscommissie te plannen over het IBOR.

Onze inzet bij de discussie in de informatieve raadscommissie is om met elkaar te bespreken op welke wijze in 2017 wel voldaan kan worden aan de vastgestelde beleidskaders/ uitgangspunten.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht verzoekt hierbij om bij de informatieve raadscommissie bewoners(organisaties) en groenaannemer Verheij actief te betrekken.