Door John Autar op 14 februari 2014

Thema Inkomen: Het maakt uit op wie je stemt.

 

Voor de PvdA Stichtse Vecht gaan de gemeenteraadsverkiezingen over de thema’s werk, inkomen en zorg. Per thema organiseert de PvdA bijeenkomsten om met bewoners en (maatschappelijke) organisaties verder door te praten. Op woensdag 12 februari  was de eerste, over het thema inkomen. Er is gesproken over de Participatiewet, ideeën uitgewisseld en gedebatteerd over de veranderingen die ons te wachten staan.

Lukas Burgering, kandidaat raadslid (PvdA), opende de bijeenkomst. Hij bestrijdt het vaak gehoorde geluid ‘het maakt niet uit op wie je stemt, het is toch allemaal het zelfde’: “het maakt wel uit, kijk maar naar ons verkiezingsprogramma.”

Otto Albrecht, kandidaat raadslid (PvdA), geeft aan dat inkomen de motor is van de samenleving: hoeft geen topinkomen, als het maar een eerlijk en redelijk inkomen is. De gemeente moet zich extra inzetten voor minima, hij gebruikt daarvoor de term ‘smartpolitics’: zet instrumenten voor minima in die meerdere doelen bereiken. Als voorbeeld noemt hij het PvdA plan om minima een energiebesparingspakket aan te bieden. Er worden WWB-ers ingezet, er komt extra geld vrij voor de minima en het  milieu wordt minder belast. Ook de ZZP-ers dienen extra aandacht te krijgen, zij hebben nu weinig werk en vormen zo een grote groep niet-geregistreerde werklozen.

Joost van Hoorn van Platform31 geeft een inleiding over de Participatiewet. De Participatiewet vervangt de WWB, WSW en Wajong en gaat in per 1 januari 2015. Deze wet wil zo veel mogelijk mensen aan het werk krijgen. De verantwoordelijkheid van wet ligt bij de gemeente. Eerst wees Joost ons op de stijging van het aantal mensen in de bijstand (WWB-ers) in gemeente Stichtse Vecht, namelijk 15,3% over de periode 2011-2013 tegenover het landelijk gemiddelde van 6,6%. Ook bij de uitstroom naar werk scoort Stichtse Vecht slechter dan het landelijk gemiddelde en de omringende gemeenten. Er is een groep WWB’ers die met gerichte steun en inzet van instrumenten (zoals scholing en loondispensatie) succesvol aangepakt kan worden. Daar moet de gemeente op focussen. Er valt genoeg te doen en het succes hangt af van de creativiteit van de gemeente.

Daarna discussieerden Pim Bout en Gerard Aaftink, beiden kandidaat-raadsleden (PvdA) met de zaal. Pim Bout geeft aan dat er een balans moet zijn tussen inkomen en kosten. Hij wijst ons op problemen die bij tweeverdieners ontstaan wanneer een van de twee werkloos raakt. Gerard Aaftink geeft aan dat we in een open economie zitten en dat we wel concurrerend moeten zijn, anders ontstaat er geen economische- en banengroei. Uit de zaal komen diverse suggesties, onder andere:

  • Praat met supermarkten en maak afspraken met hen over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bijstandgerechtigden
  • Benoem een bedrijfsadviseur die werkgevers bezoekt om de mogelijkheden van banen, werkervaringsplekken en stages te verkennen
  • Breng werklozen werknemersvaardigheden bij
  • Richt een platform op waarin gemeente, bedrijfsleven en onderwijs zijn vertegenwoordigd, een Economic Board Stichtse Vecht

PvdA-lijsttrekker Maarten van Dijk sloot de bijeenkomst af.  Bedankte iedereen voor de concrete, uitvoerbare ideeën zoals het energiebesparingspakket en met een aantal conclusies.  Er moeten bruggen geslagen worden, er is samenwerking nodig tussen de verschillende partijen op de arbeidsmarkt en tussen de gemeentelijke afdelingen Economische Zaken, Onderwijs en Sociale zaken. Alle 3 zijn belangrijk voor de economie en daarmee de werkgelegenheid. Ontwikkel een samenwerkingsverband, een platform waarin ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar aan tafel zitten. Werkgevers moeten gecoördineerd benaderd en ontzorgd worden, met een integraal verhaal en instrumenten aanbieden waardoor we meer banen creëren. Verder wijst hij wijst ons op de steeds stijgende jeugdwerkloosheid en op de problematiek van de minima ‘s. De gemeente kan hierin een belangrijke rol vervullen, niet alleen maar samen met partners.

Maarten van Dijk bedankt de aanwezigen en nodigt hen uit voor de twee volgende bijeenkomsten, namelijk op 24 februari over het thema zorg en op 10 maart over het thema werk.

John Autar

John Autar

John Autar (54) is zelfstandig ondernemer en woont in Vreeland.  Kent vanuit zijn werk de uitvoering van de gemeentetaken in wijken en op werkvloeren.

Meer over John Autar