26 februari 2017

Reactie PvdA Stichtse Vecht op Ruimtelijk-Economische visie U10

De gemeenteraden van de U10-gemeenten zijn de afgelopen periode in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de Tweede Proeve van de Ruimtelijk-Economische Visie van de U10. Voor de fractie van de PvdA aanleiding om ook een inhoudelijke reactie mee te geven.

U10 is een netwerk van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist. Zij willen de goede perspectieven van regio Utrecht koesteren, verder versterken en benutten.

Ruimtelijk-Economische Koers

De Ruimtelijk-Economische koers houdt in dat we als regio een Ontmoetingsplaats voor Healty Urban Living willen zijn. De regio staat hierbij voor de opgave de traditioneel sterke sectoren (zakelijke dienstverlening en de financiële sector) te verbinden aan de kennisintensieve en creatieve sectoren en daarin te zoeken naar maatschappelijke relevante “crossovers”.

Verder stelt het document dat Utrecht de meest competitieve regio van Europa is een fantastisch leef- en vestigingsklimaat heeft. Utrecht is de voorbije decennia sterk gegroeid, en blijft dit naar verwachting ook de komende decennia doen. De uitdaging is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven te behouden en de concurrentiekracht te versterken.

De maatschappelijke uitdagingen worden vervolgens vertaald naar economische kansen, langs de thema’s

  • Groen
  • Gezond
  • Slim

 

De PvdA Stichtse Vecht zou (net als Streekbelangen) aan deze thema’s de volgende willen toevoegen: Bereikbaar

Uitdaging voor de regio is bereikbaar(heid)

Waarom bereikbaar? Bereikbaarheid wordt een steeds urgenter probleem. Om als regio competitief te blijven en de concurrentiekracht te doen versterken, moeten we ook investeren in bereikbaarheid. De regio zal ook de komende decennia groeien. Daarnaast hebben we als ambitie om Utrecht ook vanuit toeristisch oogpunt op de kaart te zetten. Wij pleiten daarom voor een investering in bereikbaarheid, waarbij een goed en modern openbaar vervoer (lees een fijnmazig netwerk, waarbij openbaar vervoer ook met een hogere frequentie te gebruiken is). Utrecht zou wat dat betreft eens een kijkje moeten nemen in Europese regio’s waar het OV tip-top is geregeld. Door te investeren in het goed/ fijnmazig OV wordt een alternatief geboden voor het autoverkeer. Bereikbaar betekent wat ons betreft ook een goede IT-infrastructuur. Nog in te veel landelijke, maar ook zelfs stedelijke gebieden is geen glasvezel beschikbaar. Dit past niet bij een regio die zich als ‘slim’ afficheert.
Randvoorwaarden voor een topregio zijn wat ons betreft dus uitstekend OV en goede IT infrastructuur zoals breedband internet.

Aandacht voor de minder zelfredzame inwoner, aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt

In de concept visie wordt aangegeven dat de “grote middengroep gaat concurreren met de ‘onderkant’ om dezelfde banen”; vervolgens wordt aangegeven dat de vraag naar arbeid blijkt waarbij de nadruk ligt op (hoogwaardige) kennis, persoonlijke aandacht, inlevingsvermogen en creativiteit. Iets verderop (p. 21), in een andere context, is aandacht voor de inwoners die deze concurrentieslag mogelijk gaan verliezen: “Niet iedereen kan daar in mee: naast de initiatiefrijke burgers en bedrijven die voorop lopen met technologische en maatschappelijke innovaties staan anderen, die minder goed in staat zijn om zich te organiseren en sceptisch zijn al deze veranderingen. Mensen uit lagere inkomensklassen hebben vaker problemen met hun gezondheid. Dit kan leiden tot toenemende zorgbehoefte, maar ook tot sociale onrust in bepaalde wijken.

Er is wat de PvdA betreft te weinig aandacht voor de minder zelfredzame inwoner, aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt. Ligt er ook niet de opdracht/opgave om ook te kijken hoe we kunnen investeren in banen in het lager- en middensegment? En hoe we zorgen dat in de ‘periferie’ toch de voorzieningen op peil blijven? Anders lopen we het risico dat er een groep inwoners aan de kant blijft staan.

Rol voor Nijenrode?

In het stuk wordt erg de nadruk gelegd op Utrecht Science Park (USP). Wens van de PvdA: Kan Neijenrode een belangrijkere rol krijgen in het stuk?

Ontwikkelen gebied rondom station Breukelen tot hoogwaardig bedrijventerrein

In de visie wordt aangegeven “We faciliteren de hoogwaardige maakindustrie, slimme logistiek en andere innovatieve bedrijven op diverse hoogwaardige bedrijventerreinen aan de west- en zuidkant van onze regio”.
In dit kader zou een voorstel kunnen worden gedaan voor de herontwikkeling van het gebied rondom station Breukelen. Wij verwijzen naar ons eerdere plan van de PvdA Stichtse Vecht uit 2014 “Zeven voor werk”.

Bouw goedkopere woningen van groot belang

Tot slot wordt in de visie aangegeven dat “Er is veel vraag naar goedkopere woningen, in alle delen van de regio”. Daarbij worden onder meer de volgende keuze genoemd:

  • We kiezen voor voldoende betaalbare woningvoorraad in iedere gemeente voor lage en middeninkomens
  • We passen de woningvoorraad aan met het oog op onafwendbare demografische ontwikkeling: toename eenpersoonshuishoudens, vergrijzing en langer thuis wonen van ouderen.
    Dit punt is voor de PvdA bijzonder belangrijk en wij vrezen dat de keuzes zoals die nu zijn gesteld te vaag zijn, de kans is groot dat dit niet tot concreet beleid en resultaat op de woningmarkt leidt. De vraag is daarom: hoe gaan we hiermee als regio concreet aan de slag? Liever vandaag dan morgen!