23 januari 2015

PvdA Stichtse Vecht vraagt aandacht voor ouderen in Stichtse Vecht

IMG_4295.jpg

Concrete voorstellen ter verbetering van de positie van ouderen

In de gemeente Stichtse Vecht wonen op dit moment  ongeveer 10.000 65-plussers. Cijfers geven aan dat het aandeel 65-plussers in de gemeente op zal lopen tot naar verwachting 25% in 2040.
De gemiddelde leeftijd van deze ouderen neemt ook toe. Dat betekent dat de gemeente niet alleen te maken krijgt met méér ouderen, maar ook dat de periode waarin deze ouderen (in meer of mindere mate) zorg behoeven, toeneemt.

Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid over hoe het met deze ouderen gaat, veel meer bij de gemeente komen te liggen. Alle reden om nu tot extra actie over te gaan, vindt de PvdA Stichtse Vecht.

In het raadsprogramma 2014-2018 is opgenomen dat het College komt met een integrale visie op ouderenbeleid. De PvdA-fractie heeft er bij de begrotingsbehandeling 2015 voor gepleit om hiermee zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Het College heeft hierop toegezegd om in 2015 met de integrale visie op ouderenbeleid te komen. Integraal, omdat het moet gaan om alle levensgebieden waarop ouderen eventueel problemen ervaren of kunnen gaan ervaren. Het gaat o.a. over wonen, (huishoudelijke) zorg, mobiliteit, welzijn (o.a. eenzaamheid), veiligheid, verkeer en vervoer, leefstijl en betekenis verlenen in het leven. “Knelpunten op deze levensgebieden moeten we zoveel mogelijk voor zijn en daarmee moeten we nú beginnen, want veranderingen in gang zetten, kosten helaas soms veel tijd”, aldus PvdA raadslid Els Swerts.

Een uitgebreide brief van de PvdA Stichtse Vecht met ideeën en handvaten voor de nieuw op te stellen ‘ouderennota’ en een aansporing om daar vooral betrokken partijen in Stichtse Vecht bij te betrekken, is door het college met dank en in goede orde ontvangen.

lees hier de brief:

Brief aan B&W_ouderenbeleid_18 januari 2015

foto: Colby Stuart via Compfight