28 juni 2017

PvdA stelt Werk, Cultuur en Beheer van de Openbare Ruimte centraal bij de Voorjaarsnota 2017

Op dinsdag 27 juni vonden de algemene beschouwingen plaats in het kader van de Voorjaarsnota 2017. De fractie van de PvdA Stichtse Vecht greep dit moment aan om de in haar ogen belangrijke opgaven en ontwikkelingen voor 2018 e.v. met de raad te delen.

Speerpunten die de PvdA fractie Stichtse Vecht naar voren heeft gebracht zijn:

  • Werk maken van werk(gelegenheid)
  • Investeren in cultuur en het beheer van de openbare ruimte
  • Vertrouwen en loslaten
  • Voldoende geschikte en betaalbare woningen
  • Een vangnet voor wie dat nodig heeft en bekendheid van regelgeving
  • Aandacht voor de ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring/ NRU

Nu er ruimte ontstaat in het financieel meerjarenperspectief heeft de PvdA voorgesteld om extra te investeren in het beheer van de openbare ruimte en cultuur. De dekking hiervoor vormde wat ons betreft de voorgestelde verlaging van de OZB met 2%. Immers die verlaging van de OZB is leuk voor de bühne. Maar waar hebben we het over en wie profiteert hier dan van? In ieder geval niet de inwoners die in een huurwoning zitten!

Samen met Lokaal Liberaal hebben we een amendement ingediend om 160.000 euro structureel te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van woon- en leefomgeving en 36.000 euro structureel in cultuur. Helaas heeft ons voorstel het niet gehaald, sloot de coalitie de rijen en vonden zij het belangrijker om enkele dubbeltjes per maand aan eigenaren van woningen terug te geven door in te stemmen met een minimale OZB verlaging.

Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsgerechtigden in Stichtse Vecht flink toegenomen. De PvdA vindt het, nu het economisch beter gaat, belangrijk dat er meer Stichtse Vechtse bijstandsgerechtigden uit de bijstand komen en aan het werk gaan. PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Laten we in Stichtse Vecht werk maken van werk! Werk biedt (financiële) zekerheid, maar draagt zeker ook bij aan de sociale behoefte, waardering en zelfontplooiing. Het bieden van kansen staat hierbij voor de PvdA voorop. Reden dus ook samen met Maarssen 2000 en Lokaal Liberaal te pleiten voor een actieplan Stichtse Vecht WERKT!”

Ook de gemeente als werkgever kan bijdragen aan het bieden van kansen, vandaar ons voorstel om ook extra in te zetten op het bieden van werkervaringsplaatsen binnen de ambtelijke organisatie. Het College van B&W onderschreef het belang van werkervaringsplaatsen zal zich hiervoor inspannen, maar durfde zich niet te committeren aan een concrete resultaatafspraak (namelijk om in 2018 10 werkervaringsplekken binnen de ambtelijke organisatie beschikbaar te stellen voor bijstandsgerechtigden).

De motie van PvdA, Maarssen 2000, Lokaal Liberaal en CDA, die het College van B&W verzoekt om versterking van het gebiedsgericht werken is aangenomen door de gemeenteraad.

Ook het voorstel van de PvdA om het initiatief van de Sociale Coöperatie Bijstandsgerechtigden te omarmen en hiervoor gedurende 2 jaar 25.000 euro per jaar beschikbaar te stellen werd overgenomen.

Tot slot heeft de PvdA aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen rondom de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)/ Zuilense Ring. PvdA-raadslid Els Swerts: “Wij zien dit als een belangrijk thema de komende jaren. De veiligheid, gezondheid en kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de inwoners van Stichtse Vecht staan hierin wat ons betreft centraal. Omdat we dit onderwerp miste in de Voorjaarsnota hebben we middels een amendement een concreet tekstvoorstel gedaan. Dit amendement is aangenomen.”


Bijdrage aan Voorjaarsnota 2017 – PvdA fractie Stichtse Vecht

De integrale bijdrage van de fractie van de PvdA bij de Voorjaarsnota 2017, uitgesproken door fractievoorzitter Maarten van Dijk, kunt u hieronder nalezen.

Voorzitter,

De behandeling van de voorjaarsnota is bij uitstek het moment om vooruit te blikken op het komende jaar. Met de voorjaarsnota geven we als raad de kaders mee voor de komende periode.

Het is goed te constateren dat het economisch beter gaat in Nederland en dat ook het financieel perspectief voor de gemeente Stichtse Vecht vanaf 2018 licht verbetert.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht wil dit moment dan ook aangrijpen om de in haar ogen belangrijke opgaven en ontwikkelingen voor 2018 en verder met u te delen.

 

Werk maken van werk

Voorzitter,

Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsgerechtigden in Stichtse Vecht flink toegenomen. Dit leidde in 2016 ook tot een tekort op het bijstandsbudget. De PvdA vindt het, nu het economisch beter gaat, belangrijk dat er meer Stichtse Vechtse bijstandsgerechtigden uit de bijstand komen en aan het werk gaan. Laten we in Stichtse Vecht werk maken van werk! Werk biedt (financiële) zekerheid, maar draagt zeker ook bij aan de sociale behoefte, waardering en zelfontplooiing. Het bieden van kansen staat hierbij voor de PvdA voorop. Reden dus ook samen met Maarssen 2000 en Lokaal Liberaal te pleiten voor een actieplan Stichtse Vecht WERKT! Ook de gemeente als werkgever kan bijdragen aan het bieden van kansen, vandaar ons voorstel om ook extra in te zetten op het bieden van werkervaringsplaatsen binnen de ambtelijke organisatie.

 

Vertrouwen en loslaten 

Voorzitter,

De komende jaren staat in het teken van flinke transformaties. De transformatie in sociaal domein en de invoering van de omgevingswet vereisen bestuurlijk leiderschap. Het doen slagen van deze transformaties vragen om wederkerigheid, openheid, loslaten en vertrouwen.

Op dit moment is er een Initiatiefgroep Sociale Coöperatie Bijstandsgerechtigden al 2 jaar met de gemeente in overleg om naar eigen inzicht bijstandsgerechtigden te begeleiden richting ondernemerschap. Er is genoeg tijd geweest voor afstemming en het nemen van een besluit. Nu moeten we als overheid ook eens kunnen loslaten en vertrouwen. Nemen we geen besluit, dan bestaat het gevaar dat mede-financiering verloren gaat naar andere projecten en het elan uit de initiatiefgroep verdwijnt. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom roepen we het College in een motie op om het initiatief van de Sociale Coöperatie te omarmen.

 

Een vangnet voor wie dat nodig heeft en bekendheid van regelgeving.

We mogen in deze gemeente blij zijn met een goed minimabeleid. De PvdA zal zich hard blijven maken voor het behoud van dat beleid. Maar beleid is papier en papier is geduldig. Het feitelijke gebruik van een aantal minimaregelingen is erg laag. Mede daarom heeft de PvdA gepleit voor het uitbrengen van een folder waarin de minimaregelingen overzichtelijk staan. De mogelijkheden hiervoor worden inmiddels onderzocht. Daar zijn we als partij erg blij mee. In de afgelopen periode waren wij pleitbezorger van het plaatsen van de gemeentelijke regelgeving op de website van de gemeente. We zullen erop blijven toezien dat dit logisch en zorgvuldig gebeurt.

 

Investeren in de wijken, kernen en cultuur

Voorzitter, 

Nu er ruimte ontstaat in het financieel meerjarenperspectief stelt de PvdA voor om extra te investeren in het beheer van de openbare ruimte en cultuur.

De dekking hiervoor vormt de voorgestelde verlaging van de OZB met 2%. Immers die verlaging van de OZB is leuk voor de bühne. Maar waar hebben we het over en wie profiteert hier dan van? In ieder geval niet de inwoners die in een huurwoning zitten!

Samen met Lokaal Liberaal hebben we een amendement voorbereid om 160.000 euro structureel te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van woon- en leefomgeving en 36.000 euro structureel in cultuur.

In de raadsperiode 2011-2014 heeft er een grote bezuiniging plaatsgevonden op het budget van cultuur. Velen in uw raad hebben de afgelopen jaren gepleit voor extra middelen voor cultuur. Dit is uw kans! Wij roepen de raad dan ook op om ons amendement te steunen en nu het financieel beter gaat, het budget voor cultuur structureel te verhogen.

Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het om extra middelen voor het verbeteren van het groenonderhoud, schoonhouden van zichtlocaties (zoals (winkel)centra), verbetering onderhoud wijkparken en de aanpak van zwerfafval. Bij de inzet van de middelen is het nadrukkelijk de bedoeling om (de wensen van) inwoners te betrekken.

Ook vragen wij aandacht voor de versterking van het gebiedsgericht werken. De uitvoering van het gebiedsgericht werken lijkt wat ingezakt en vraagt juist om een versterking. We dienen hiervoor dan ook samen met Maarssen 2000, Lokaal Liberaal en CDA een motie in.

 

Voldoende geschikte en betaalbare woningen 

Voorzitter,

Wat de fractie van de PvdA betreft ligt de focus bij de bouw van woningen de komende jaren op woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens, voor jongeren en starters en de huisvesting (gelijkvloers) voor ouderen. Een onderwerp waar we na de zomer bij u op terugkomen.

 

Tot slot de ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring/ NRU

Voorzitter,

De ontwikkelingen rondom de NRU/ Zuilense Ring zien wij als een belangrijk thema de komende jaren. De veiligheid, gezondheid en kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de inwoners van Stichtse Vecht staan hierin wat ons betreft centraal. Wij missen dit onderwerp in de Voorjaarsnota en zullen hiervoor middels een amendement een tekstvoorstel doen.

Voor de PvdA fractie is het voorgaande aanleiding om een viertal moties en twee amendementen in te dienen.

Stichtse Vecht, 27 juni 2017

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht,

Maarten van Dijk
Fractievoorzitter