Door op 15 oktober 2013

Motie ChristenUnie-SGP over aanpak laaggeletterdheid

Kunnen lezen en schrijven maakt het leven een stuk gemakkelijker en is essentieel om mee te kunnen doen in onze informatiemaatschappij.

Ook in Stichtse Vecht hebben we te maken met een forse groep laaggeletterden (landelijk ongeveer 13%, afhankelijk van de definitie die je gebruikt).

Opvallend was, dat vrijwel alle partijen het belangrijk vonden om iets voor deze groep te doen. De vraag is wel op welke manier. Het voorstel was om aan te sluiten bij het landelijke proefproject “Taal voor het Leven”. Dat vereist wel, dat we als gemeente structureel geld vrij maken voor dit programma na beëindiging van de (kosteloze) proef.

De D66 wethouder Pieter de Groene wees het project om die reden rigoureus af: er is geen geld voor.

Wij vinden het jammer als dit het einde van het initiatief zou betekenen. Wel hebben we twijfels bij de structurele kosten van het project. Uitgezocht moet worden of we lokaal niet goedkoper iets voor deze groep kunnen opzetten of dat buiten het onderwijsbudget geld kan worden vrij gemaakt.