15 oktober 2015

Integraal handhavingsbeleid: PvdA Stichtse Vecht pleit voor meer zichtbaarheid handhavers, actieve communicatie en concrete weekacties

Recentelijk is op verzoek van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht het Integraal handhavingsbeleid 2015-2018 van de gemeente Stichtse Vecht besproken in de raadscommissie Bestuur & Financiën. Voor de PvdA-fractie een belangrijk beleidsplan om bij stil te staan. In dit beleidsplan wordt het handhavingsbeleid op het gebied van de fysieke leefomgeving vastgelegd. Omdat de gemeente niet alles (tegelijk en even intensief) kan handhaven zijn in het plan de (bestuurlijke) prioriteiten en de te volgen strategie opgenomen.

In hoofdlijn kan de PvdA zich vinden in de door het College gekozen prioriteiten. Goed dat bijvoorbeeld de aanpak van overlast van hondenpoep, illegale bouw en brandveiligheid hoge prioriteit hebben. Wat de fractie van de PvdA Stichtse Vecht betreft mag het handhaven van verkeerd aangeboden en illegaal afval hogere prioriteit krijgen. Iets waar we dan ook bij de wethouder voor hebben gepleit. Verder zien wij graag dat bewoners en bewonersorganisaties worden betrokken bij de handhaving(sprioriteiten) in de wijken en kernen.

PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Ook de communicatie en de zichtbaarheid (van de handhavers) verdient in onze ogen meer aandacht. Wij zien graag dat de gemeente actief communiceert over handhaving(sactiviteiten). Als zaken geen of weinig prioriteit hebben is dat ook iets om kenbaar te maken om zodoende de verwachtingen die er leven bij inwoners te managen. De PvdA heeft voorgesteld om te gaan werken met zichtbare weekacties, bijvoorbeeld rondom de aanpak van hondenpoepoverlast, te hard rijden in de wijken e.d. Ook het rijden in duidelijk zichtbare handhavingsauto’s is een wens van ons. Dit werkt in onze ogen ook preventief.”

Omdat de fractie van de PvdA met eigen ogen wil zien hoe de handhaving in de gemeente plaatsvindt en waar de handhavingsmedewerkers in de praktijk mee te maken krijgen hebben we gevraagd om een keer mee te mogen lopen met een BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Dit is toegezegd door de wethouder (Balemans).

“Verder hebben we stil gestaan bij het aantal boetes dat in 2014 door de BOA’s is opgelegd: 25 stuks in het hele jaar. Los van het feit dat het opleggen van boetes wat ons betreft geen doel op zich is, bevreemd het de PvdA-fractie dat er zo weinig boetes zijn uitgedeeld in 2014. In 2012 werden er door de BOA’s nog 10-15 boetes per week uitgedeeld, wat neerkomt op 500 tot 700 boetes op jaarbasis. De wethouder laat ons nog weten hoe dit grote verschil is te verklaren,” aldus Maarten van Dijk.