Door Maarten van Dijk op 12 november 2015

Begrotingsbehandeling 2016: leefbare wijken en kernen, het sociaal domein en sociale woningbouw

Zorg en zorgvuldigheid voor onze inwoners in de wijken: PvdA wil dat er extra geïnvesteerd wordt in leefbare wijken en kernen, het sociaal domein en sociale woningbouw

Op 10 november 2015 vonden de algemene beschouwingen plaats in het kader van de begroting 2016. Hier stond de vraag centraal: wat willen we bereiken in 2016 e.v.? Voor de PvdA-fractie aanleiding om uitgebreid stil te staan bij de thema’s leefbare wijken en kernen, het sociaal domein en wonen.

Mede op verzoek van de PvdA Stichtse Vecht wordt er vanaf 2016 extra geld beschikbaar gesteld voor BOA’s (2 extra medewerkers), leefbaarheid en duurzaamheid. Ook zijn een aantal moties die ingediend zijn door de PvdA fractie overgenomen. Zo zal op ons verzoek de aanpak van de overlast van hondenpoep worden geïntensiveerd. En zal het College op basis van de ervaringen elders in het land een voorstel doen m.b.t. de haalbaarheid van een pilot voor een Integraal PGB in Stichse Vecht. Ook de gezamenlijke motie van o.a. GroenLinks, Maarssen2000, PvdA voor een onderzoek naar locaties voor sociale woningbouw is overgenomen.

Lees hier onze totale bijdrage tijdens de algemene beschouwingen.


 

Voorzitter,

Allereerst willen wij het College en hiermee ook de ambtenaren complimenteren met de compacte en in hoofdlijnen leesbare begroting. Maar laten we de begroting niet nog compacter maken in de toekomst.

Voorzitter,

Tijdens de algemene beschouwingen staat de vraag centraal: wat willen we bereiken in 2016 en verder?

Ik zal deze vraag beantwoorden aan de hand van een drietal voor de PvdA Stichtse Vecht belangrijke thema’s:

Leefbare wijken en kernen
Allereerst leefbare wijken en kernen. Het gebiedsgericht werken is wat ons betreft de ruggengraat voor de gemeentelijke manier van werken. Dat moeten we koesteren, maar ook doorontwikkelen. Wij kijken dan ook uit naar de herijkte aanpak gebiedsgericht werken in het 1e kwartaal van 2016.

Om onze wijken en kernen leefbaar te houden pleit de PvdA fractie voor:

 • Extra middelen vrij te maken voor het werkbudget gebiedsgericht werken, o.a. voor initiatieven in de wijken en kernen.
 • Goede en duidelijke communicatie & participatie; wij zijn blij dat de gemeente aan de slag gaat met gebiedsgerichte communicatie, zoals de PvdA fractie al bij de begrotingsbehandeling 2015 bepleitte.
 • Het aantal BOA’s in Stichtse Vecht moet wat ons betreft worden uitgebreid ten behoeve van grotere veiligheid en veiligheidsbeleving.
 • Verder stellen we voor om in de wijken de aanpak van de overlast van hondenpoep te intensiveren, hondenpoep is de nummer 1 ergernis van heel veel inwoners uit onze gemeente; Het geeft kinderen minder ruimte om onbevangen te spelen en wandelaars om te wandelen. Hiervoor dienen wij ook een motie in.

Het Sociaal Domein
Het tweede thema dat wij willen aansnijden is het sociaal domein. 2016 gaat een belangrijk jaar worden. Gaat het ons als gemeente lukken om de beoogde transformatie in het sociaal domein te realiseren? Hoe zorgen we ervoor dat inwoners de weg naar de gemeente weten te vinden en de juiste hulp krijgen? Zodat mensen die zorg nodig hebben ook echt weer verder kunnen met hun leven in en na een moeilijke periode!

De gemeenteraad heeft op een aantal punten daarin waardevolle besluiten genomen zoals de goede collectieve ziektekostenverzekering en de Huisregeling voor ouderen. Daarop kunnen we trots zijn in deze gemeente. Maar we zijn er nog niet! Er dienen zich steeds nieuwe kansen aan. En die kansen moeten we met beide handen aangrijpen!

De PvdA wil zich in 2016 verder sterk maken voor:

 • Nog meer aandacht voor garantiebanen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en een optimale inzet van de re-integratie-instrumenten.
 • Aandacht voor ouderen, niet alleen door de verdere vergrijzing, maar ook door een toenemende zorgbehoefte om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Wij pleiten al lang voor een schriftelijke gids voor alle ouderen, maar ook voor de andere mensen die tot de doelgroep van de WMO behoren. Het lijkt dat mogelijkheden zich openen.
 • Aandacht voor onze jeugd. Laten we vooral insteken op preventie in een zo vroeg mogelijk stadium. De jeugd vormt de toekomst van onze gemeente.
 • Uitgangspunt voor de PvdA is dat de middelen die (vanuit het Rijk) beschikbaar zijn voor het Sociaal Domein ten goede komen aan de doelgroepen waarvoor het geld bedoeld is. Wij hebben dan ook echt grote bezwaren tegen het voorstel om de kosten van de extra wethouder belast met het Sociaal Domein te dekken uit het programma Sociaal Domein. Het is uiterst onbegrijpelijk om gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de meest kwetsbaren in onze gemeente in te zetten om het salaris van een extra wethouder te betalen. Uiteraard dienen we daarvoor een motie in.
 • Toekomstvisie op PAUW Bedrijven: hoe zien wij de toekomst van het SW bedrijf voor ons in het belang van onze inwoners? De fractie van de PvdA heeft een voorstel ingediend om binnenkort als Raad stil te staan bij deze vraag.
 • Wij staan een integrale manier van werken voor binnen het Sociaal Domein. Het is inefficiënt en frustrerend voor de burger als zij voor elke nieuwe situatie weer apart aanvragen moet indienen. In dit kader dienen we een motie in om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een pilot met een Integraal PGB.
 • Verder vragen we aandacht voor de thematiek van de vluchtelingen, hier komen we op een later moment uitgebreider over te spreken.

Voorzitter,
Tot slot wil ik stilstaan bij het thema wonen.

Wonen
Veel leegstaande kantorencomplexen bieden mogelijkheden om woonruimte te creëren. Wij vinden dat het college te passief omgaat met deze mogelijkheden. Een thema waar wij ons in 2016 sterk voor gaan maken.

In minimaal 30% van alle bouwprojecten moet sociale woningbouw waargemaakt worden, zoals in de woonvisie is opgenomen.
Wij vinden het te betreuren dat in het eerste project dat zich aandiende (bij de verkoop van de brandweerkazerne) al meteen níet de kans is gepakt om het aantal sociale huurwoningen (flink) te laten toenemen. Wij zullen in 2016 het College steeds de spiegel voorhouden. We moeten nu beginnen. Morgen is het te laat.

Voorzitter, dank u wel.
Maarten van Dijk, fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk