Door op 19 juni 2013

Werkconferentie sociaal domein: het functioneren van de WMO

Een aantal keren per jaar belegt het College van Stichtse Vecht samen met de griffie een werkconferentie over de grote veranderingen die op stapel staan.

  • De Jeugdzorg gaat per 1-1-’14 over van de provincie naar de gemeente;
  • de wet Passend Onderwijs wordt per 1-8-’14 van kracht en moet gaan zorgen dat steeds meer kinderen en jongeren met een speciale onderwijs- en begeleidingsvraag binnen het reguliere onderwijs (PO en VO) opgevangen moeten gaan worden;
  • de Participatiewet welke regelt dat steeds meer “arbeidsgehandicapten” op de ar-beidsmarkt een plek vinden i.p.v. binnen beschutte werkplaatsen en tot slot de overheveling van delen van de AWBZ naar de WMO.

Al deze taken komen op het bordje van de lokale gemeente. Los van de uitvoering van deze nieuwe taken moet de gemeente het ook met minder geld doen. Ieder begrijpt dat daar veel voor komt kijken. Het is dan ook van groot belang dat naast het College ook de raadsleden goed geïnformeerd worden en a.h.w. stap voor stap worden meegenomen in deze vernieuwingstrajecten.

In juni stond de wijze van werken door de WMO -consulenten op het programma.

Samengevat:

  • op een centraal meldpunt komen de vragen van inwoners voor zorg en ondersteuning binnen;
  • binnen een week wordt er door de consulenten een intake bij de mensen thuis gehouden;
  • het keukentafel inventariseert enerzijds de hulpvragen van de inwoner(s), anderzijds de eigen mogelijkheden van de mensen zelf, zowel financieel als personeel door het inschakelen van het eigen netwerk (gezinsleden, buurtgenoten, vrijwilligers).

Aan de hand van stellingen werd gediscussieerd over vragen als:

  1. Moet iedere inwoner met een indicatie een scootmobiel krijgen via de gemeente, ook degene die het makkelijk zelf kan betalen;
  2. Moet iemand die zelf vele jaren huishoudelijke hulp zelf heeft geregeld nu door ziekte dit vergoed krijgen via een zorginstelling;
  3. Mogen we gezinsleden motiveren tot mantelzorg en zo ja waar liggen de grenzen.

Samengevat was de conclusie van de raads- en burgerleden van de PvdA:
Alle inwoners dienen naar behoren te kunnen meedoen en participeren in onze (lokale) samenleving!
Alles wat men zelf kan bijdragen is wenselijk en noodzakelijk.
Waar men tekort komt, springt de overheid bij! Zelfs in tijden van crisis voldoende royaal!