Programma: 2018

Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de PvdA Stichtse vecht voor u een programma en een kieslijst opgesteld, die u hieronder kunt lezen en downloaden.

Inleiding

Wie we zijn

Lokaal in héél Stichtse Vecht

Lokaal ingebed in héél Stichtse Vecht sinds jaar en dag met rond de 40 leden in het noorden van Stichtse Vecht (Loenen e.o.), rond 30 in Breukelen e.o. en een dikke 110 in Maarssen/ Maarssenbroek; als geen andere partij aanwezig bij en in contact met o.a. de wijkcommissies; een ombudsman die burgers verder helpt (in 2017 zeker 30 keer); bestuur en fractie die elke 6 weken in een kern van Stichtse Vecht bijeenkomen.

Sociale oplossingen

Uitgangspunt voor ons is dat iedereen in staat is om voor zich zelf te zorgen en mee kan doen. En als dit (even) niet meer kan staan we voor solidariteit door het bieden van de zorg en ondersteuning die nodig is. Wij streven een inclusieve samenleving na, waar het bieden van kansen en mogelijkheden centraal staat.

Duurzame resultaten

Wij staan voor duurzame resultaten. Niet de makkelijkste of snelste, maar vooral de beste oplossing. Voor inwoners van nu, maar ook voor de toekomstige generatie. Op het gebied van energie en milieu, maar ook voor duurzame arbeid en zorg. Door onze resultaatgerichtheid hebben we het grootste gedeelte van de concrete punten in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 gerealiseerd.

Wat we willen

Meer invloed van betrokken inwoners

Vele inwoners zijn zeer betrokken bij hun buurt en de gemeente. De PvdA vindt dat deze inwoners meer ruimte moeten krijgen om mede vorm te geven aan een beter Stichtse Vecht. Dat kan enerzijds door het ondersteunen en benutten van wijkraden, adviesorganen en belangenbehartigers. Zij spelen immers een belangrijke rol in de vertaling van de wensen van de inwoners naar beleid en omgekeerd. Anderzijds juichen we burgerinitiatieven van harte toe. Het gaat dan niet om het achternalopen van de hardste schreeuwers, maar het belonen en ondersteunen van groepen burgers die vanuit hun omgeving het gesprek organiseren over zaken die zij belangrijk vinden.

Sociale, zorgzame en vitale gemeente

In een sociale en vitale gemeente is er werk voor iedereen. Dat is cruciaal voor het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd, mee te kunnen doen aan activiteiten in de samenleving en voor het gevoel van voldoening en eigenwaarde.

In een zorgzame en vitale gemeente is zorg, sport en cultuur voor iedereen toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar. De PvdA wil stimuleren dat er in Stichtse Vecht wordt omgezien naar elkaar. Via het ondersteunen en waarderen van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Maar ook door investering in de organisatie van moderne en betaalbare welzijn en zorg in de buurt. Zodat er voor iedereen die dat nodig heeft royale, liefdevolle zorg, beschikbaar is.

Prettig, betaalbaar en gezond wonen, nu en in de toekomst

De PvdA wil schone, veilige en leefbare wijken en dorpen. Voorzieningen voor inwoners zijn bereikbaar en betaalbaar. Sociale (huur)woningen blijven niet alleen behouden, maar we bouwen er fors bij. Om ook de leefbaarheid in onze gemeente op de lange termijn te garanderen, willen we een forse impuls voor het milieu en alle aspecten die met duurzaamheid te maken hebben.

Wat willen we zoal bereiken in de periode 2018-2022?

  Meer sociale woningbouw voor jongeren, starters en senioren

  Breed aanbod aan preventieve voorzieningen voor kinderen en jeugd.

  Extra investeren in het onderhoud van de openbare ruimte

  Ondersteuning en waardering van vrijwilligerswerk
  Het bestrijden van armoede door het bieden van een ruimhartig minimabeleid

  Goede en betaalbare zorg (zoals thuishulp) in de buurt

  Veilige fietsroutes naar school en sportvereniging

  Meer laagdrempelige sport- en speelvoorzieningen in de wijk

  Tegengaan van eenzaamheid “Eenzaamheid ouderen te lijf”

  Investeren in duurzaamheid

Dit verkiezingsprogramma is geschreven door de programmacommissie, en mede tot stand gekomen door (thema)gesprekken te voeren met onder andere leden, inwoners, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en ondernemers.

Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het programma voor de steun en goede suggesties.

Maarten van Dijk
Lijsttrekker PvdA Stichtse Vecht

Frans van Zoest
Bestuursvoorzitter PvdA Stichtse Vecht


Gelukkig gaat het met veel mensen gewoon goed. Maar een te grote en bovendien groeiende groep mensen dreigt achterop te raken. Ze hebben weinig hoop voor de toekomst en waarderen het eigen leven met een mager zesje. Daar maken we ons zorgen over. Dit kan leiden tot een grotere en diepere scheiding tussen de groep die kansen heeft en deze weet te benutten en de groep voor wie dit moeilijker is. Teveel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Wie een arbeidsbeperking heeft of rond zijn 55-jarige leeftijd werkloos is geworden, komt nauwelijks meer aan een baan. En jongeren van allochtone afkomst worden vaak gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk.

Er zijn nog steeds (groeiende) verschillen in inkomen, vermogen, opleidingskansen, arbeidszekerheid, gezondheid , levensduur en in de toegang tot de woningmarkt. Kinderen met bijvoorbeeld verslaafde ouders groeien op in armoede en staan bij voorbaat al op achterstand. Je economische positie bepaalt steeds meer je gezondheid en ook de groeiende afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen baart ons als PvdA steeds meer zorgen.

We bestrijden de gevolgen van kansenongelijkheid. We willen nadrukkelijk investeren in wat ons bindt en zoeken dat in de kracht van de mensen, met steun van een beschermende overheid. Wij staan voor een lokale samenleving,  die verbonden is: de inclusieve samenleving. Een lokale samenleving, waarin je er op kunt vertrouwen dat iedereen gelijk behandeld wordt en er gelijke rechten en kansen zijn.

Ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van de inwoners van Stichtse Vecht blijven voor de PvdA een doorlopende opgave.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode het volgende:

1. Thuishulp royaal maar redelijk

Mensen die thuis met lichamelijke of geestelijke beperkingen te kampen hebben, moeten praktisch geholpen worden. De huishoudelijke hulp is daarbij een belangrijk instrument. Maatwerk op basis van persoonlijk contact is bepalend voor het verlenen van deze vorm van zorg. De PvdA kiest ervoor om thuishulp royaal maar redelijk in te zetten.

Wij willen dat het aanvragen van zorg zo eenvoudig mogelijk is (via de huisarts, het sociale wijkteam, mantelzorgers, etc.).

2. Betaalbaarheid zorg

Wij willen dat de zorg en met name de huishoudelijke hulp betaalbaar blijft; de eigen bijdrage in de WMO, mag geen belemmering zijn om van deze zorg gebruik te maken.

3. Financiële regelingen beter bekend maken

Mensen met lage inkomens kunnen gebruik maken van een aantal (financiële) regelingen op het gebied van wonen, gezondheid, kinderen, etc. De onbekendheid en/of complexiteit van deze regelingen maken dat ze niet altijd en ook niet op een adequate wijze worden gebruikt. Wij vinden voorlichting en informatie in dit verband van groot belang en pleiten voor een meer gerichte aanpak. Dit betekent dat alle regelgeving transparant op de gemeentelijke website moeten komen te staan en dat er een speciale brochure beschikbaar komt met alle financiële regelingen.

4. Bestrijding van armoede

Armoede drukt mensen in een isolement wat niet alleen schadelijk is voor hen zelf, maar ook voor onze samenleving. Wij richten ons op alle armen, waaronder ook werkenden, mensen die het hoofd boven water moeten houden met meerdere banen, statushouders, gezinnen met kinderen, ouderen en alleenstaanden. Wij willen dat woningcorporaties, sociale wijkteams, scholen, etc. problemen die uit armoede voortkomen vroegtijdig signaleren, waardoor verdere afglijding van individuen en gezinnen wordt voorkomen.

Wij willen maatwerk bieden, omdat iedere persoon of gezin die/dat in armoede leeft op zich zelf staat. Wij willen dat het gebruik van de U-pas in Stichtse Vecht wordt geëvalueerd en op basis daarvan wordt verbeterd, waarbij nadrukkelijk wordt ingespeeld op specifieke wensen. Bedrijven of instellingen die financiële ondersteuning van de gemeente ontvangen leveren een bijdrage aan de U-pas.

5.Scholing om de financiële zelfredzaamheid te vergroten

Wij willen iedereen die het omgaan met financiën als problematisch ervaart, budgettraining aanbieden. Hiermee kan de financiële zelfredzaamheid worden vergroot.

6. Ruimhartig minimabeleid

Wij willen een ruimhartig minimabeleid, waarbij een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum wordt gehanteerd.

7. Ondersteuning van de voedselbank

Voedsel- en kledingbanken voorzien (helaas) in een behoefte bij mensen die van hun inkomen niet rond kunnen komen. Met name gezinnen met kinderen maken hier dankbaar gebruik van. Wij willen daarom dat de voedsel- en kledingbank financieel of in natura wordt ondersteund door de gemeente, bijvoorbeeld waar het gaat om huisvestingskosten.

8. Schuldhulpverlening

Wie schulden heeft en daar niet op eigen kracht uit kan komen willen wij hulp bieden. Het actief opsporen van mensen met schulden heeft daarom hoge prioriteit. Wij willen dat er speciale schuldhulpverleningsprogramma’s komen voor zzp’ers, die sterk wisselende inkomsten hebben, voor werkende armen, voor laaggeletterden, zodat zij op eigen kracht aan de voorwaarden van de schuldhulpverlening kunnen voldoen. Wij zijn er op tegen dat schuldhulpverlening op commerciële leest wordt geschoeid.

9. Mantelzorg: waardering en ondersteuning

Wij waarderen het werk van de mantelzorgers en willen dat zij een nadrukkelijke rol hebben bij het keukentafelgesprek met het sociale wijkteam. Ook zij moeten gezien en gehoord worden. Wij willen dat meer mogelijkheden worden geboden voor respijtzorg.

Wij willen dat er cursussen worden georganiseerd die het werk van de mantelzorger ondersteunen. Er komt extra aandacht voor jonge mantelzorgers die zorgen voor een zieke ouder, broer of zus. Een jeugd met een zieke ouder of broer of zus, kan tot een volwassenheid met klachten leiden. Scholen, welzijn en zorgprofessionals hebben hier oog voor en werken preventief.

10. Vrijwilligerswerk: onmisbaar voor onze samenleving

Vrijwilligers werken in alle geledingen van de maatschappij, jong en oud, vaak met grote kwaliteiten en ervaring. Een voorbeeld is het Senioren Computer Café  (SCC) in Breukelen, maar natuurlijk zijn er nog veel meer. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze samenleving . Wij willen daarom dat de gemeente de inzet van vrijwilligers (nog) meer waardeert en waar mogelijk ondersteunt en faciliteert. Wij vinden dat vrijwilligerswerk niet mag leiden tot verdringing van betaalde arbeid.

11. Integratie statushouders

Wij vinden dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in Stichtse Vecht actief geholpen moeten worden om te integreren in onze samenleving. Scholing, werk en inkomen zijn essentiële voorwaarden om deze mensen te laten slagen. Te vaak zien we dat statushouders vastlopen, de weg niet weten te vinden bij het aanvragen en houden van (financiële) regelingen en in de problemen komen wanneer de begeleiding na een te korte tijd stopt. Wij vinden dat daarom meer en langer sociale begeleiding noodzakelijk is. Ook moet creatiever naar aanvullende mogelijkheden gezocht worden om deze inwoners zich thuis te laten voelen.

12. Sociale werkvoorziening/PAUW bedrijven

PAUW Bedrijven is in Stichtse Vecht niet weg te denken. Maar onder druk van besluiten in andere gemeenten zal PAUW in de oude vorm helaas per 1 januari 2019 wordt opgeheven. Wij maken ons in de komende periode sterk voor het behoud van de kennis en expertise van dit bedrijf.

Onze gemeente blijft verantwoordelijk voor de werknemers met een beperking, die daar een zinvolle arbeidsgerichte dagbesteding vinden. De PvdA is voorstander van de oprichting van een Leerwerkbedrijf Stichtse Vecht. Voor de huidige PAUW medewerkers maken wij ons sterk voor stabiliteit in een werkplek met ontplooiingskansen, een locatie voor beschut werk in Stichtse Vecht, behoud van inkomen en het weghalen van onzekerheden over de toekomst.

13. Onafhankelijke cliëntondersteuning toegankelijk en vindbaar

Dit is de kosteloze ondersteuning waar inwoners recht op hebben bij een aanvraag en/of bezwaarschrift. De PvdA vindt wil dat mensen die met een zorg- of hulpvraag aankloppen bij de gemeente direct gewezen worden op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning moet voor iedereen toegankelijk en makkelijk vindbaar zijn. Een inwoner moet hierbij een eigen keuze kunnen maken en mag zich altijd laten helpen door een door hem of haar gekozen adviseur. Naast de cliëntondersteuner moet een cliënt een naaste bekende of familielid kunnen meenemen naar elk gesprek met de gemeente.

Leefbare wijken en kernen

Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, het onderhoud van de openbare ruimte, de voorzieningen (waaronder dorpshuizen) en de zorg.

Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen. Wij willen iedereen verbinden om samen te komen tot (herijkte) dorps- en wijkplannen, waarin aandacht is voor al deze facetten en die zijn toegesneden op de specifieke situatie in de buurt en waarbij de concrete uitvoering centraal staat. Initiatieven van bewoners worden met enthousiasme tegemoet getreden door de gemeente.

De PvdA kiest ervoor om het gebiedsgericht werken te versterken, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen het fysieke- en sociale wijkbeheer. Het beheer van de openbare ruimte kan en moet echt beter. Dit vraagt om een extra investering. Denk aan de aanpak van de overlast van hondenpoep, het verbeteren van de kwaliteit van het groenonderhoud en de aanpak van de verrommeling in de wijken door o.a. illegale dump bij afvalverzamelplaatsen en ondergrondse containers.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode het volgende:

1. Versterken gebiedsgericht werken

Stichtse Vecht bestaat uit 12 unieke kernen die ons allen erg dierbaar zijn en dit vraagt vanuit de gemeente om een gebiedsgerichte benadering, maar ook om het versterken van participatie van wijkbewoners in hun eigen wijk of kern. Het gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht willen we dan ook verder versterken en wijkbewoners daarbij faciliteren. Insteek hierbij moet zijn de verbinding tussen het fysieke (de gebouwen en de openbare ruimte) en het sociale domein. De gemeente ondersteunt initiatieven van dorps- en wijkraden voor het opstellen van dorps- en wijkvisies en uitvoeringsplannen van harte.  Nog belangrijker is een daadkrachtige (ondersteuning bij de) uitvoering van deze visies en plannen. De PvdA Stichtse Vecht is wars van onnodige bureaucratie hierbij.

Verder zien we graag dat Stichtse Vecht gaat experimenteren met “De buurt bestuurt”, waarbij buurtbewoners samenwerken met professionals (politie, gemeente, welzijnsorganisaties) aan het oplossen van de grootste problemen in de wijk, dorp of kern. Hierbij ontstaat maatwerk waarbij beleid en regels van dorp tot dorp en van wijk tot wijk kunnen verschillen.

Bij gebiedsgericht werken horen wat ons betreft zichtbare wijkagenten en boa’s die zicht hebben op wat er speelt in de afzonderlijke wijken en kernen. Het is hun taak om de veiligheid in de wijken en kernen te vergroten.

2. Toegankelijkheid

We willen wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer zo inrichten dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De openbare ruimte is toegankelijk voor iedereen, zodat kinderen en volwassenen elkaar als vanzelfsprekend ontmoeten: speeltuinen, groen, parken en bankjes nodigen daartoe uit.

3. Extra investeren in onderhoud van de openbare ruimte

De PvdA wil dat er extra geïnvesteerd wordt in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Dit doen we vanuit de principes “schoon, heel en veilig”. Zo zal er meer geïnvesteerd moeten worden in de aanpak van de overlast van hondenpoep, het groenonderhoud en de verrommeling van de openbare ruimte. Dit vraagt ook om uitbreiding van de handhavingscapaciteit (boa’s) en een gerichtere inzet hiervan. De jaarlijkse wijkschouw wordt weer in ere hersteld. De gemeente anticipeert snel op meldingen openbare ruimte en zorgt voor een goede/ duidelijke terugkoppeling aan de melder. Hiervoor werken we met een Serviceteam Buitenruimte.

Bij groenonderhoud pleiten we voor het principe van een boom voor een boom (bij kappen van een boom wordt er tenminste 1 nieuwe boom terug geplant). Initiatieven om zelf groenonderhoud (groenadoptie) te doen ondersteunen we. Er zal daarnaast extra geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van het groenonderhoud in Stichtse Vecht. Dit kan en moet echt beter. We geven een goede uitvoering aan de parkbeheerplannen. Het braakliggende terrein naast de Atletiekvereniging in Zwanenkamp betrekken we bij het wijkpark Maarssenbroek.

De PvdA Stichtse Vecht maakt zich sterk voor een inwonerstevredenheidsonderzoek met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte en de afhandeling van klachten over de openbare ruimte.

4. Behoud ontmoetingspunten en voorzieningen in dorpen en wijken

In elke kern van Stichtse Vecht is tenminste één ontmoetingspunt (dorpshuis, wijkcentrum/ dorpshuisfunctie) dat een centrale rol speelt bij activiteiten in de buurt/ wijk of dorp. Zij vervullen een belangrijke functie in het kader van de sociale cohesie, als ontmoetingsruimte voor jong en oud. De bestaande dorpshuizen in Nigtevecht, Vreeland, Loenen, Nieuwer ter Aa en Tienhoven houden we in stand. Zij spelen een belangrijke rol in het sociale, culturele, sportieve, educatieve en maatschappelijke leven in deze dorpen. In het kader van het wijken- en kernenbeleid vindt de PvdA het juist belangrijk dat er extra geïnvesteerd wordt in de dorpshuisfuncties in wijken, kernen en dorpen. Naast de dorpshuizen hebben wij aandacht voor het in standhouden van voorzieningen in de kleine kernen.

5. Verbeteren gebiedsgerichte communicatie

Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en ergeren zich aan gebrek aan goede communicatie (vanuit de gemeente en aannemers) rondom werkzaamheden in de openbare ruimte.  Wij pleiten dan ook voor verbetering van de gebiedsgerichte communicatie (zowel op papier als digitaal).


6. Toezicht op aannemers

Het is belangrijk dat de gemeente toezicht houdt op bedrijven die opdrachten uitvoeren voor het vernieuwen of onderhouden van de openbare ruimte (stenen en groen). De gemeente moet er beter op toezien dat afspraken die gemaakt worden met aannemers strikt worden nagekomen.


Veiligheid

Een (sociale) veilige omgeving is een zaak voor iedereen. Hoewel Stichtse Vecht relatief veilig is, blijft veiligheid voor de PvdA Stichtse Vecht een speerpunt. Onze gemeente moet niet alleen feitelijk veilig zijn, maar inwoners moeten zich ook veilig voelen. Dit willen wij bevorderen door een gebiedsgerichte aanpak, waarbij een goede samenwerking tussen gemeente, politie, scholen, woningcorporaties en vele andere partijen cruciaal is. Ook de medewerking van inwoners is uitermate belangrijk. De buurtpreventieteams in de wijken en buurten en het ontstaan van vele Whatsapp-groepen illustreren dat. Belangrijk onderdelen bij het verbeteren van de veiligheid zijn:

– Het voorkomen en vroegtijdig opsporen van potentieel gevaarlijke situaties.

– Het voeren van gesprekken met en begeleiding van (groepen) jongeren, vanuit de gemeente en politie

– Goede communicatie naar alle inwoners in de gemeente zodat glashelder is wat wel en wat niet kan in onze samenleving.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode het volgende:

7.Wijkgerichte veiligheidsaanpak en het betrekken van inwoners

Om patronen op wijkniveau te kunnen zien en zo een veiligheidsaanpak per wijk of zelfs per straat op te stellen wordt gebruik gemaakt van data/ cijfermateriaal. De inwoners staan bij het aanpakken van criminaliteit en de veiligheid in hun wijk/ buurt of kern centraal:

– Bij het opstellen van veiligheids- en preventieplannen per wijk/buurt/kern laten we inwoners meedenken en meebeslissen. Ook willen we dat inwoners direct invloed kunnen uitoefenen op de prioriteiten van burgemeester en politie (wijkagenten).

– Buurtpreventieteams met herkenbare hesjes en kleding houden een oogje in het zeil en staan in rechtstreeks in contact met de politie. De gemeente moet hier regie over voeren. Bewoners mogen corrigeren en aanspreken, maar de overheid treedt op en bestraft.

8. Minimaal één wijkagent per 5.000 inwoners

We pleiten voor meer wijkagenten. Een wijkagent is een sleutelpersoon in de wijk die voor verbindingen zorgt. Ook door zichtbaarheid en gebruik van social media. Wij willen dat ook in onze gemeente minimaal de norm van één wijkagent per 5.000 inwoners wordt gehandhaafd.

9. Zichtbare handhaving en preventie

We willen dat wijkagenten en boa’s zichtbaar optreden. Van handhaving gaat ook een preventieve werking uit. Wij vinden preventie van het grootste belang. Misdrijven die voorkomen worden, hoeven niet te worden bestreden. De preventie heeft betrekking op fysieke zaken (politiekeurmerk wonen en een goede inrichting van de buitenruimte) of speelt een belangrijke rol in het jeugd- en gezondheidsbeleid.

10. Cameratoezicht en innovatieve vormen van verlichting

Er wordt in Stichtse Vecht op verschillende locaties (Maarssen-Dorp, Maarssenbroek en Breukelen) gewerkt met cameratoezicht. Hoewel wij dit ondersteunen, moet ook en vooral naar alternatieve oplossingen gezocht worden.  Het veilig maken van onze omgeving bij de treinstations en in  de centrumgebieden door innovatieve vormen van verlichting is daar een voorbeeld van.

11. Aanpak discriminatie

Wij willen dat iedereen zich in onze gemeente ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid vrij kan bewegen en uiten. Elke vorm van discriminatie wijzen wij af en pakken wij aan. De PvdA Stichtse Vecht stimuleert initiatieven ten gunste van gelijkwaardige bejegening, ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid.

12. Misbruik en huiselijk geweld tegengaan

Misbruik en huiselijk geweld heeft een enorme impact op het leven van mensen en wordt soms aan de volgende generatie doorgegeven. De veiligheid van opgroeiende kinderen of partners thuis is voor de PvdA Stichtse Vecht dan ook een absolute prioriteit. Wij stimuleren en faciliteren elke organisatie en aanpak, die helpt bij preventie van misbruik en huiselijk geweld en het tegengaan daarvan. Als voorbeeld vinden wij een telefonisch meldpunt en ‘buurtbemiddeling’ daarbij belangrijk. Maar ook faciliteiten om in het onderwijs projecten op te starten om misbruik en huiselijk geweld bespreekbaar te maken.

13. Aanpak radicalisering

Wij willen dat er in Stichtse Vecht een gerichte aanpak komt tegen radicalisering. We zetten in op het vroeg signaleren van radicalisering via school, leerplichtambtenaar, familie, politie e.d.

Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is wat wij willen en wat wij doen. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële)  zorgen. Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede. Afkomst en achtergrond  lijken steeds meer de kansen in het leven te bepalen. De cijfers liegen er niet om. Eén op negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn maar liefst 421.000 kinderen. In Stichtse Vecht heeft 7,6% van de kinderen kans om in armoede op te groeien (bron: CBS). Circa 435 kinderen groeien op in een gezin dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Uiteraard is ieder kind dat opgroeit in armoede er één teveel. Daarnaast zitten veel te veel kinderen thuis omdat er voor hen geen plek in het reguliere onderwijs is.

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talenten uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in sociaaleconomische achtergrond.

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Zij groeien op in solide gezinnen, gaan naar school en vullen hun vrije tijd met vriendjes, sport en cultuur. Daarnaast zijn er kinderen die een beetje hulp en zorg nodig hebben. Vaak is dit tijdelijk, omdat het thuis of op school even wat minder gaat. En tot slot is er een kleine groep kinderen die echt jeugdhulp nodig heeft en soms te maken krijgt met de jeugdreclassering. Ondanks dat we met sterke preventie veel ernstige jeugdproblematiek kunnen voorkomen, zullen er altijd jongeren zijn, die intensieve vormen van jeugdhulp nodig hebben.

Wij willen werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen preventie en jeugdhulp en de aansluiting tussen zorg en onderwijs. Wij vinden dat binnen de jeugdhulp het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving het uitgangspunt van de ondersteuning moet zijn. Ouders krijgen daarin de regie, zeker wanneer er meerdere  vormen van hulp en ondersteuning bij een kind en/of gezin noodzakelijk zijn.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode het volgende:

Onderwijs

1. Veilige en toegankelijke scholen

Veiligheid voor kinderen in en rondom de scholen, in wijken en bij verenigingen vinden we belangrijk. Het gaat zowel om fysieke veiligheid in het verkeer als om persoonlijke en sociaal maatschappelijke veiligheid. Dit vraagt om goede afstemming tussen professionals, vrijwilligers, ouders, wijkagenten en boa’s. Alle scholen en gymzalen zijn veilig, goed  onderhouden en volledig toegankelijk, oók voor leerlingen met een fysieke beperking.

2. Gezonde scholen ‘Samen op gezond gewicht’

We betrekken scholen, kinderopvangorganisaties, huisartsen  en jeugdgezondheidszorg bij de aanpak van overgewicht en het stimuleren van een gezonde  levensstijl. Denk daarbij onder andere aan de gezonde school- en sportkantine. In de scholen bijvoorbeeld is alleen gezonde voeding aanwezig. Er geldt een zerotolerance voor roken, drugs, alcohol en ‘prestatie verhogende’ middelen (zoals energiedrankjes, lachgas).


3. Veilige schoolroutes

We zien graag dat kinderen zelfstandig naar school kunnen gaan, maar ook naar bijvoorbeeld een sportvereniging. Hiertoe wordt er blijvend geïnvesteerd in goede- en veilige schoolroutes. Scholen vragen we om aandacht te hebben voor verkeerseducatie en mee te doen aan het verkeersexamen.


4. Scholen in kleine kernen

Kleine dorpsscholen hebben wat de PvdA betreft bestaansrecht, omdat zij invulling geven aan de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen. Wij zullen ons daarom inzetten om in alle kernen minimaal één school te laten voortbestaan, al dan niet onder de koepel van een andere school.

Jeugdhulp

5. Preventie en vroegtijdige signalering

We willen dat op alle leeftijden achterstanden tijdig worden gesignaleerd en bestreden. Het vroeg signaleren ervan vraagt om goede samenwerking tussen gemeente, verloskundigen, consultatiebureaus, GGD en scholen. Zo kan de juiste hulp worden geboden. Er is meer expertise nodig in de sociale wijkteams op het gebied van complexere jeugdhulp zoals kindermishandeling,  jeugd-GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking. Om mogelijke problemen eerder te signaleren wordt ingezet op integraal jeugdbeleid van 9 maanden tot 27 jaar. Dit is dus inclusief de prenatale zorg. Ouders wordt concrete opvoedondersteuning geboden. De PvdA Stichtse Vecht is voorstander van  ‘verzuimconsulenten’ die met ouders/ leerlingen/ jongeren aan de slag gaan. De PvdA wil de preventieve jeugdhulp versterken en de onderlinge samenwerking verbeteren. Jaarlijks wordt er een jaarplan ‘Samen voor het kind’ opgesteld.

6. Echt werk maken van eigen regie

De PvdA kiest voor een positief jeugdbeleid. Hierin gaan we uit van versterking van de eigen mogelijkheden van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met onnodige etikettering en waar mogelijk ont-zorgen en normaliseren. Ouders wordt het recht gegeven op een familiegroepsplan, zodat zij zelf samen met hun netwerk de regie houden over de hulpverlening voor hun kind. Het uitgangspunt bij de jeugdhulp is één gezin, één regisseur en één ondersteuningsplan, dat vooral het  plan van ouders en kinderen is. Het gezin en de jongere zijn eigenaar van het zorgplan en worden ondersteund waar gewenst door de onafhankelijke cliëntondersteuner. Alleen als de veiligheid en een gezond perspectief voor het kind of de jongere in het geding komt, wijken we daarvan af.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden zelf de hulp te organiseren, bijvoorbeeld door middel van een persoonsgebonden budget (Pgb). Om dit Pgb-instrument tot zijn recht te laten komen, moet onnodige bureaucratie hierbij worden voorkomen.

Verder willen we dat ouders, en waar mogelijk de kinderen zelf, betrokken worden bij alle onderdelen van het gemeentelijke beleid.

7. Breed aanbod aan hulp en voorzieningen

Wij willen dat er in Stichtse Vecht een gevarieerd aanbod is aan jeugdhulpvoorzieningen. Belangrijk is dat er een juiste doorverwijzing plaatsvindt naar hulp die aansluit bij de hulpvraag. De gemeente is verantwoordelijk voor het versterken van de samenwerking tussen aanbieders van jeugdhulp. In samenwerkingsovereenkomsten worden hierover bindende afspraken vastgelegd.  De laagste prijs mag niet het criterium zijn om zorg in te kopen. Voor de PvdA staat de kwaliteit van de geboden zorg voorop. Tot slot moet de bureaucratie van jeugdhulporganisaties worden verminderd.

8. Aansluiting en verbinding onderwijs en zorg

De PvdA wil dat er een betere aansluiting en verbinding komt tussen onderwijs en zorg, onder meer door het bieden van maatwerk, het tegengaan van wachten en het bieden van onderwijs-zorgarrangementen.

9. 18-/18+ problematiek

Wij willen voorkomen dat jongeren, die gebruik maken van jeugdhulp bij hun 18de verjaardag in de steek worden gelaten. Vanaf hun 17de wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning.  Zo nodig loopt de jeugdhulp door tot hun 27ste verjaardag.

10. Veiligheid van het kind centraal

Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen en situaties. Kinderen van ouders, die (psychisch) ziek of verslaafd zijn, kunnen rekenen op extra aandacht en bescherming. Hun veiligheid staat altijd voorop. Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig maar ook adequaat ingegrepen, en zijn er goede opvangvoorzieningen beschikbaar. De weerbaarheid van kinderen en gezinnen versterken we door een integrale aanpak. Die is gericht op het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen en social media, seksueel misbruik en problemen bij een vechtscheiding.

Jongeren

11. Aanpak jeugdoverlast

Wangedrag van kinderen en (groepen) jongeren wordt aangepakt. Niet alleen door stevige  handhaving, maar ook met preventie, zorg en ondersteuning. In de aanpak van jongeren in probleemsituaties en/of met probleemgedrag staat altijd hun toekomst centraal.

12. Geen kinderarmoede in Stichtse Vecht!

Onze kinderen zijn onze toekomst. Mee kunnen en mogen doen is de norm voor het gevoel erbij te horen en ook in de toekomst een positieve bijdrage te willen leveren aan onze samenleving! Kinderarmoede bestrijden we, samen met alle betrokken organisaties, zoals de voedselbank, Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Dit doen we door het ondersteunen van kinderen en gezinnen, die op eigen financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen met school, sport en cultuur.

Alle financiële middelen vanuit het Rijk die bedoeld zijn om kinderarmoede tegen te gaan, moeten 100% voor dat doel benut worden.

13. Iedere jongere op school of aan het werk!

In samenwerking met het onderwijs willen we een stevigere aanpak van voortijdig schoolverlaten en thuiszitten (thuiszittersproblematiek). Onzichtbare jongeren, die niet op school zitten en niet werken, geven we een gezicht. We laten ze niet los en voorkomen dat deze jongeren buiten beeld raken. We maken ons sterk voor huiswerkbegeleiding op maat om kinderen met achterstand te helpen bij te blijven. Uitgangspunt is dat jongeren of een opleiding volgen of aan het werk gaan. Met het bedrijfsleven bundelen we de krachten in een regionaal arbeidsplatform. Door bijvoorbeeld voldoende stage- en leerwerkplekken voor mbo-studenten te realiseren. Als gemeentelijke organisatie geven we hierin het goede voorbeeld. Jongeren uit het praktijk- of speciaal onderwijs worden begeleid naar vervolg onderwijs of naar werken en leren.

Wonen is een eerste  levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tegemoet kunnen treden van de wereld. Wonen doe je in een buurt of wijk, dorp of stad, te midden van en samen met anderen.

Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar moeten zijn.

Door de verschuiving in samenstelling van huishoudens zullen in de toekomst meer en andere typen woningen nodig zijn. Gezien de huidige woningvoorraad zijn vooral ook kleinere woningtypen voor jongvolwassenen en ouderen gewenst. Bouwen in bestaand stedelijk gebied, inclusief de transformatie van leegstaande kantoren, heeft hierbij voorrang.

Zeggenschap over je eigen woonsituatie is van groot belang voor de kwaliteit van leven. Daarom is het belangrijk dat bewoners de ruimte krijgen van corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, investeerders en bouwbedrijven om vooral ook zelf inhoud aan hun woonwensen te geven.

Een duurzame kwaliteit van de woningen en wijken is belangrijk. Het gaat dan om energie (o.a. door zonnepanelen, isolatie en nul op de meter), veiligheid en de relatie met zorg. Maar onder duurzaam wonen verstaan wij ook gemengde wijken en dorpen. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders.

Samenvattend staan voor de PvdA betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van wonen centraal.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode het volgende:

Wonen

1. Woningvoorraad op orde
– De PvdA wil dat er voldoende sociale huurwoningen (betaalbare voorraad) beschikbaar zijn voor alle inwoners met lagere inkomens, toetreders op de woningmarkt (jongeren/ starters), de mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, ouderen en statushouders.

– We willen dat huurwoningen van particuliere beleggers/aanbieders onder de sociale huurgrens ook in het toewijzingssysteem van de Woningwet worden opgenomen.

– Wij leggen ons niet neer bij het idee dat éénoudergezinnen niet in aanmerking kunnen komen voor een grondgebonden woning (dit is een woning op de begane grond die vaak een tuin heeft).

– In het verleden zijn veel sociale huurwoningen verkocht waardoor de voorraad aan sociale huurwoningen in onze gemeente is gedaald. De PvdA staat voor een verkoopverbod van sociale huurwoningen, vast te leggen in de  prestatieafspraken met de woningcorporaties. Uitzondering hierop is de verkoop van sociale huurwoningen als koopgarantwoning, waarbij de opbrengst wordt geïnvesteerd in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Op deze manier blijft het aantal sociale huurwoningen minimaal gelijk.

– Daarnaast wil de PvdA meer woningen in de middenhuur  (€ 750 – € 950 per maand).

– Door herbestemming en transformatie van kantoren kan een oplossing geboden worden om een tekort aan (goedkope) woningen voor doelgroepen op te lossen. Daarmee wordt de leegstand opgelost en een impuls aan de woningmarkt gegeven.

– Sociale koopwoningen zien wij als een belangrijk onderdeel van Stichtse Vechtse nieuwbouwprojecten. Met deze woningen wordt enerzijds getracht huisvesting te bieden aan starters op de woningmarkt. Anderzijds is het de bedoeling de sociale koopwoning in te zetten om de doorstroming van huur naar koop gemakkelijker te maken. Om deze woningen te behouden voor de sociale woningvoorraad wordt er gewerkt met “verkoop onder voorwaarden” zoals Koopgarant.

2. Meer sociale woningbouw

In Stichtse Vecht ligt het aandeel sociale huurwoningen in het totaal van alle woningen ten opzichte van omliggende gemeenten beneden het gemiddelde. Dit is een van de redenen dat  in onze gemeente grote wachtlijsten zijn ontstaan. De PvdA wil daarom dat er in Stichtse Vecht meer sociale woningbouw komt. De gemeente zal zich tot het uiterste moeten inspannen om bouwlocaties voor sociale huur mogelijk te maken en wachtlijsten te verminderen. Om dit te realiseren willen wij dat:

– Bij elk nieuwbouwproject minimaal 30% sociale huur-, minimaal 30% betaalbare koop- en maximaal 40% vrije sector woningen worden gebouwd. Sociale huur en sociale koop zijn wat de PvdA betreft niet onderling uitwisselbaar.

– We willen dat er in Stichtse Vecht gewerkt gaat worden met een Sociaal Woningbouw Fonds. Hiervoor stelt de raad een verordening Sociale Woningbouw Stichtse Vecht vast.

– Sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen kunnen worden gerealiseerd op o.a. de volgende locaties: het terrein van de gemeentewerf en de rioolwaterzuivering in Maarssen-Dorp (Diependaalsedijk) en de Planetenbaan (ter vervanging van kantorencomplexen).

– Om de wachtlijsten voor de sociale huur op te lossen wil de PvdA dat versneld kleine (tijdelijke) woningen worden gebouwd. Deze woningen zijn toegankelijk voor iedereen die in aanmerking komt voor sociale huur en zijn niet voorbehouden aan specifieke doelgroepen.

– Nu de economie weer aantrekt, willen wij de startersleningen weer invoeren, zodat starters weer eerder een woning kunnen kopen.

3. Ondersteuning van nieuwe wooninitiatieven

Nieuwe wooninitiatieven ondersteunt de PvdA van harte:

– Groepen bewoners, die panden in eigen beheer willen nemen of een wooncoöperatie  willen starten, worden ondersteund en krijgen hiervoor de ruimte. De gemeente helpt deze groepen bij het opstellen van een plan van aanpak en bij het rondkrijgen van de financiering.

– Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen (groepswonen) en levensloopbestendig wonen worden bevorderd.

– Met het oog op het toenemend aantal ouderen in de gemeente willen wij dat er een uitbreiding plaatsvindt van de woonzorgzones in Stichtse Vecht.

4. Duurzame- en levensloopbestendige woningen

Wij willen dat de komende jaren flinke stappen worden gezet in het verduurzamen van de woningvoorraad. Om hiermee aan de slag te gaan willen wij dat:

– Nieuw te bouwen woningen duurzaam en levensloopbestendig gebouwd worden.

– Alle sociale huurwoningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover maken we bindende afspraken met de woningcorporaties. Uitgangspunt is dat de netto woonlasten niet omhoog gaan.

– Het moet veel gemakkelijker worden om bestaande woningen levensloopbestendig te maken. Dit kan o.a. door informatieverstrekking, het invoeren van een zogenaamde blijverslening en het verruimen van mogelijkheden in het kader van de Wmo.

– Voor de verduurzaming van woningen wordt een fonds ingericht, waardoor voorfinanciering mogelijk is. De meeropbrengsten van de besparingen kunnen (deels) in dit fonds worden teruggestort, zodat dit fonds zichzelf weer aanvult (een ‘revolving fund’).

– Bewoners worden uitgedaagd  om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. Door middel van speciale programma’s wordt gewerkt aan bewustwording van het energiegebruik.

5. Prettige woon- en leefomgeving

Om ervoor te zorgen dat inwoners in Stichtse Vecht een prettige woon- en leefomgeving ervaren kiezen wij voor gemengde wijken. Diversiteit in wijken en dorpen is nodig om segregatie te voorkomen. Wij willen hierover betere afspraken met corporaties en ontwikkelaars. Overlast pakken we aan door de overlastgever sneller uit huis te zetten.

Wij willen beter contact tussen huurders en eigenaren in de particuliere huursector;  ook in deze sector moet onderhoud en kwaliteit gestimuleerd worden. Hiervoor voeren wij een woning-apk in.

6. Flitsvergunningen en welstandvrije zones

De PvdA Stichtse Vecht wil de procedure tot het verkrijgen van (omgevings)vergunningen vereenvoudigen en goedkoper maken. Het ‘Besluit Omgevingsrecht’ en de ‘Uniforme regeling voor woongebieden’ hebben het verkrijgen van vergunningen ruimer gemaakt. Verbeteringen zijn dan ook vooral te halen uit het vereenvoudigen van de processen om die vergunningen te krijgen.

Hiervoor onderzoeken we de mogelijkheden om te werken met welstandvrije zones . Verder zetten we stevig in op het verbeteren ( minder bureaucratie) van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers die een omgevingsvergunning aanvragen. Het gebruik van flitsvergunningen is daarvoor een goed instrument.

Deze aanpak mag niet ten koste gaan van de bescherming van kwetsbare en kostbare gebieden, van beschermde dorpsgezichten en monumenten.

Economische groei creëert banen. In veel gemeenten is sprake van een tekort aan mensen in de zorg, techniek en logistiek. We moeten dat in Stichtse Vecht oplossen, samen met de gemeenten in de U10-regio en het bedrijfsleven. Bedrijven die weinig of geen hinder veroorzaken zijn welkom in Stichtse Vecht. Wij willen graag zorgen voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is, waar goede voorzieningen zijn en waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode het volgende:

1. Vitale centrumgebieden Stichtse Vecht

De gemeente investeert samen met de vastgoedeigenaren in de kwaliteit van de centrumgebieden in Stichtse Vecht waaronder in Maarssenbroek (Bisonspoor 2020), Maarssen-Dorp (Harmonieplein, Kaatsbaan) en Breukelen (Hazenslinger; winkelcentrum Breukelen Noord)). We willen dat dit vitale en aantrekkelijke winkelgebieden blijven en de werkgelegenheid daar behouden blijft c.q. dat nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd. Diversiteit in het winkelaanbod, voorzieningen en culturele activiteiten is hierbij belangrijk.

2. Impuls bedrijventerreinen

Wij willen dat er werk wordt gemaakt van het revitaliseren van bedrijventerreinen in Stichtse Vecht. De PvdA wil dat het gebied rondom station Breukelen (Breukelerwaard, Merwedeweg, Keulsevaart) wordt ontwikkeld tot een hoogwaardig bedrijventerrein. Met aandacht voor mens en milieu binnen en rond dit bedrijventerrein, is het hoog tijd voor actie.

Met de invoering van een leegstandsverordening willen wij leegstand van kantoren en bedrijven duurder maken en gebruik goedkoper. Hierdoor worden eigenaren extra gestimuleerd hun panden te verhuren of een andere bestemming te geven, ten gunste van andere bedrijven en/of woonbestemming.

Het project Parkmanagement dat is opgezet door OSV ondersteunen wij van harte en verdient opvolging/ uitbreiding.

3. Werk maken van werk

Werk is belangrijk en wie kan werken moet daar de kans toe krijgen. De PvdA maakt zich daarvoor sterk. Wie in de bijstand zit moet ondersteund worden richting betaald of, als het niet anders kan, gesubsidieerd werk. In 2017 zaten circa 850 inwoners in de bijstand.

– De PvdA wil een integraal Actieplan Stichtse Vecht WERKT! met als doel dat er substantieel minder inwoners van Stichtse Vecht (geheel) afhankelijk zijn van een uitkering.

– Stages zijn belangrijk voor jongeren om werkervaring op te doen. De PvdA pleit voor een actieplan Stageplaatsen. De gemeente neemt hierin als overheidsorganisatie het goede voorbeeld en creëert op jaarbasis tenminste 25 stageplaatsen.

4. Vaklieden welkom in Stichtse Vecht

Omdat wij meer aandacht willen voor gekwalificeerd handwerk door toekomstige vaklieden willen wij dat de gemeente zich blijvend inzet voor de komst van Middelbaar Beroepsonderwijs naar Stichtse Vecht. Wij willen dat de gemeente samen met bedrijven, vakbonden en beroepsonderwijs vier jaar lang een prijs uitlooft voor talentvol vakmanschap.

5. Onderhoud en schoonmaak door SW bedrijven

Wij vinden dat het gemeentelijk beleid inzake ‘social return’ een nieuwe impuls moet krijgen. De groenvoorziening, wijkonderhoud en schoonmaak moeten zoveel als mogelijk worden uitbesteed aan SW bedrijven.


6. Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

In 2017 heeft er een ondernemerspeiling plaatsgevonden onder ondernemers in Stichtse Vecht. De algemene tevredenheid ondernemers werd beoordeeld met een 6,4 en tevredenheid ondernemers over de vergunningverlening met een 5,7. Ondanks dat de cijfers de laatste jaren zijn verbeterd, blijft hier werk aan de winkel voor Stichtse Vecht. Zo zal de ondersteuning aan ondernemers moeten worden verbeterd. Denk aan o.a. procesbegeleiding rondom aanvragen/ verzoeken van ondernemers bij de gemeente.

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie & integratie, voor de gezelligheid, om spelregels te leren, die je ook daarbuiten nodig hebt, te leren samenwerken en ga zo maar door.

Sport wordt veel in verenigingsverband  georganiseerd. Vrijwilligers zijn de dragers van deze verenigingen. Er zijn in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Juist in wijken en dorpen zijn deze verenigingen van groot belang voor de leefbaarheid, de onderlinge binding en vormen zij de brug tussen verschillende sociale netwerken in onze samenleving.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode het volgende:

Sport

1. Multifunctionele sportfaciliteiten van goede kwaliteit

Wij zetten in op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen  van sport (in team- en verenigingsverband). Het gebruik van voorzieningen vergroten we door deze te delen en multifunctioneel  te maken.  Denk bijvoorbeeld aan een gymzaal waar overdag een school gebruik van maakt, terwijl er ’s avonds ouderen sporten. Ondernemende besturen van sportverenigingen worden actief ondersteunt door de gemeente in het duurzaam en levendig houden van hun vereniging.

2. Boost U-pas en Jeugdsportfonds

Sporten en het meedoen, lid worden van sportverenigingen, wordt gestimuleerd. De deelname van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 130% van het wettelijk sociaal minimum) bevorderen we middels de U-pas en het Jeugdsportfonds. Hierbij wordt tegemoet gekomen in de kosten voor sportkleding, -attributen en het lidmaatschap  van de vereniging. Ook willen we dat actieve sportbeoefening mogelijk is voor mensen met een beperking. De PvdA Stichtse Vecht wil stevig inzetten op het vergroten van de bekendheid van en het gebruik van de regelingen van de U-pas en het Jeugdportfonds.

3. Meer laagdrempelige sport- en speelvoorzieningen in de wijk

Sport en bewegen begint al op vroege leeftijd. Daarvoor zijn er in elke woonwijk voldoende  speelplekken, speeltuinen en beweegtuinen.  Wij zijn een voorstander van het ontwikkelen van/ ondersteunen van laagdrempelige sport- en spelvoorzieningen in de wijk, zoals Johan Cruyff courts en kunstgras trapveldjes.

4. Schoolzwemmen weer terug

Stichtse Vecht is een waterrijke gemeente. Het is van belang dat elk kind leert zwemmen. De PvdA pleit voor het weer invoeren van schoolzwemmen op de basisscholen. Alles op alles moet worden gezet om ieder kind zwemdiploma A en B te laten halen, waarbij speciale aandacht nodig is voor kinderen van statushouders.

Recreatie en toerisme

5. Investeren in recreatie en toerisme

Wij willen investeren in recreatievoorzieningen in het landelijk gebied gericht op wandelen en fietsen, waardoor inwoners van Stichtse Vecht maar ook mensen van buiten blijvend van de waarden van ons gebied kunnen genieten. Het toerisme in Stichtse Vecht willen we stimuleren, maar de balans tussen wonen, werken en toerisme moet goed blijven. Kansen en mogelijkheden moeten beter worden benut en vragen van o.a. de gemeente een meer out-of-the-box houding. Overlast op het water bestrijden we door meer handhaving op geluid en snelheidsovertredingen. De PvdA wil dat er een EHBO-post wordt gerealiseerd bij recreatiegebied De Strook.


Cultuur

Cultuur gaat over de ontwikkeling van creativiteit, over onszelf zijn, of levendigheid en spiritualiteit, over drijfveren en motieven en het bevlogen houden van elkaar. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en dorpen. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor onze gemeente gaat het onder andere om het omvangrijke culturele erfgoed, de bibliotheken, de muziekscholen, cultuur- en  poppodia, de musea, cultuureducatie  en alle andere vormen van culturele uitingen. Voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode het volgende:

6. Meer aansprekende culturele voorzieningen- en activiteiten

De PvdA wil dat er meer wordt geïnvesteerd in culturele voorzieningen in onze gemeente en willen deze behouden in het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. De Stichting Vechtsnoer en de Vechtplassencommissie zijn daarbij belangrijke partners. Wij stimuleren cultureel ondernemerschap.  Met het verdwijnen van ’t Zand zijn wij een voorstander van het vestigen van een kleinschalige podiumfunctie in Maarssen-Dorp.

In navolging van het Prinsengrachtconcert in Amsterdam en reeds bestaande kleinschalige concerten langs De Vecht in Nigtevecht en Vreeland, pleiten wij dat het ontstaan wordt gestimuleerd van een aanvullend, groot, zomers, Vechtconcert op een nader te bepalen plek langs of op de Vecht.

7. Cultuureducatie

Kinderen komen op jonge leeftijd in aanraking met cultuur. Cultuur zet kinderen aan het denken en prikkelt. Het is daarom belangrijk dat alle Stichtse Vechtse kinderen bekend en vertrouwd raken met kunst en cultuur. Dit kan via cultuureducatie op scholen en/of bibliotheken en culturele projecten.

8. De bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats

Wij zien de bibliotheek als een  laagdrempelige  ontmoetings- en leerplaats. Dat betekent dat er in bibliotheken een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid, er allerlei vormen van informatie te vinden zijn en er permanent open wifi-verbindingen zijn.

9. Gratis WIFI

Wij pleiten voor gratis WIFI-punten in de openbare ruimte in Stichtse Vecht.


10. Stabiele Lokale omroep

We zijn trots dat we in Stichtse Vecht een lokale omroep hebben, en trots op de vrijwilligers die deze runnen. We vinden het voortbestaan van de lokale omroep (RTV Stichtse Vecht) van groot belang: voor de nieuwsgaring en voor de binding op buurt-, dorps- en gemeenteniveau. Elke inwoner/ vereniging e.d. kan een bericht plaatsen via RTV Stichtse Vecht en op die manier betrokkenheid vragen van de Stichtse Vechtse samenleving. Het behoud van de huidige financiële ondersteuning van deze lokale omroep vinden wij daarom minimaal en essentieel. Een regionale omroep kan geen vervanging zijn van een lokale omroep. Voor bijzondere activiteiten moet aanvullende financiering mogelijk zijn.

Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering baart ons zorgen. De gemeente Stichtse Vecht levert een bijdrage aan de verduurzaming, maar deze gaat te traag. Er zijn veel meer duurzame projecten mogelijk, die ook nog eens goed zijn voor de woningbouw, het milieu en de lokale werkgelegenheid. Het is van belang inwoners, organisatie en bedrijven hierbij te betrekken en de vele initiatieven te ondersteunen.

Wij zien drie lijnen waarlangs versnelling nodig is:

– Tegengaan van verdere verstening van de openbare ruimte. We hebben veel groen en water in de bebouwde omgeving, maar dit staat onder druk. Groen en water zijn belangrijk om wateroverlast en droogte op te vangen. Ook is het goed voor de gezondheid en de biodiversiteit.

– Omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen naar andere vormen van energievoorziening (de zgn. energietransitie).

– Hergebruik van grondstoffen, met de daarbij  behorende scheiding van afvalstoffen en de isolatie van woningen.

Dit zijn ontwikkelingen, waarmee we in onze gemeente nadrukkelijk te

maken hebben. Wij willen dat de gemeente bij de ruimtelijke ontwikkeling een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid voert; de inwoners zo goed mogelijk informeert over alle mogelijke vormen van verduurzaming en probeert de vele particuliere initiatieven op dit gebied te bundelen en waar mogelijk te faciliteren.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode het volgende:

1. Duurzaamheidsagenda

Wij willen dat de gemeente een agenda tot 2030 opstelt waarin ambitieuze doelen inzake duurzaamheid worden gesteld. Het gaat daarbij onder meer om verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids-)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen.

2. Woningen geschikt maken voor een leven zonder aardgas

Het verstoken van aardgas is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Bovendien raken de Nederlandse gasvoorraden op. We willen dat mensen in onze gemeente over 12 tot 20 jaar niet in de kou zitten. We zetten daarom in op een sterke impuls om bestaande woningen bij renovatieplannen meteen ook geschikt te maken voor leven zonder gas. Bijvoorbeeld door hierover (prestatieafspraken)afspraken te maken met woningbouwcorporaties.

Verder dienen er eisen te worden gesteld aan nieuw te bouwen woningen.

3. Kockengen waterproof

Het dorp Kockengen heeft als gevolg van haar ligging in het veen regelmatig ernstige wateroverlast. Hoewel er al veel maatregelen genomen zijn (en nog worden genomen) om de overlast te beperken, vinden wij dat aanhoudende zorg voor en controle van de situatie noodzakelijk blijft.

4. Regenwater in de grond, niet in het riool

Ter voorkoming van wateroverlast door overvloedige regen willen wij een ruimtelijk beleid gericht op vergroening en minder verstening. Dit is in de eerste plaats gericht op de openbare ruimte, maar daarnaast ook op particuliere gronden. Door middel van subsidies, beloning of belastingverlaging kan dit bevorderd worden.

Wij willen geen afvoer van regenwater door middel van het riool. Breng het regenwater terug in de bodem en ontlast het rioleringssysteem en de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Voorbeelden van initiatieven die hieraan kunnen bijdragen zijn groene daken, “actie steenbreek” met als doel de waterdoorlaatbaarheid van de bodem te verbeteren.

5. Stimuleren van duurzame energie

Er zijn vele vormen van duurzame energie die bruikbaar zijn voor verwarming, licht en koken. Het gebruik van aardwarmte voor verwarming, het opwekken van elektra door zonnepanelen, verbranding van biomassa, etc. zijn daar voorbeelden van. Wij willen dat de gemeente Stichtse Vecht bij inwoners stimuleert dat  nieuwe vormen van energie in gebruik worden genomen. De gemeente zelf geeft daarin het goede voorbeeld.

6. Verduurzaming sociale huurwoningen door woningcorporaties

Verduurzaming van woningen kost geld dat door de eigenaren moet worden opgebracht. Daarbij gaan de kosten voor de baten uit. Niet alle particuliere huiseigenaren zijn daartoe in staat, zodat hulp in enigerlei vorm noodzakelijk is. Wij vinden daarom dat voor (sociale) huurwoningen de woningcorporatie adequate maatregelen moet nemen al dan niet met de tegenprestatie van een huurverhoging.

Hand in hand met het nemen van maatregelen is naar onze mening voorlichting aan de bewoners noodzakelijk. Wij willen dat uitkeringsgerechtigden die in de bijstand zitten bij wijze van re-integratie worden ingezet als energiecoach (naar voorbeeld van Step2Save projecten elders in het land).

7. Afvalscheiding door omgekeerde inzameling

Wij ondersteunen de omgekeerde inzameling. Dat wil zeggen: het gescheiden afval wordt opgehaald en de restafval brengt de inwoner van Stichtse Vecht zelf weg naar een daarvoor bestemde plaats. Wij vinden dat mensen die daar moeite mee hebben (ouderen die slecht ter been zijn, mensen met een beperking) ontzien moeten worden en dat, daar waar de hulp ontbreekt, deze geboden moet worden.

8. Nieuw afvalscheidingsstation tussen Maarssen en Breukelen

Wij vinden dat de huidige afvalscheidingsstations in Breukelen en Maarssen gedateerd zijn en niet meer voldoen aan de eisen van een verantwoorde gescheiden inzameling van afval. Er is behoefte aan een centrale plek waar een modern afvalscheidingsstation kan worden gerealiseerd. Onze voorkeur gaat uit naar een nieuw modern afvalscheidingsstation tussen Maassen en Breukelen. Met het oog op de afstanden in de gemeente pleiten wij voor een dependance in de omgeving van Loenen voor een beperkt aantal afvalstromen.

9. Kringloop

Afval bestaat uit gebruikte grondstoffen, die na scheiding hergebruikt kunnen worden. Dit is het ideale plaatje waar de PvdA naar toe wil werken. Voorlichting aan de inwoner en zorgen dat de afvalscheiding goed functioneert met afvalscheidingsstations, een efficiënte ophaaldienst, afvalpunten per wijk en kringloopwinkels.

10. Behoud van natuur en landschap

Voor ons is Stichtse Vecht  een gemeente met belangrijke natuurlijke en landschappelijke waarden. Daarom vinden wij dat de Vecht, het Noorderpark en het westelijk weidegebied bescherming tegen de aantasting van deze waarden verdienen. Voor zover dat al niet op rijks en provinciaal niveau gebeurt, zal naar onze mening de gemeente hier voortdurend waakzaam moeten zijn.

De begrenzing van het stedelijk gebied t.o.v. het landelijk gebied, de zogenaamde rode contouren is voor ons een ‘harde’ begrenzing.  Alleen wanneer de noodzaak van een nieuwe woonlocatie nadrukkelijk is aangetoond en er een gedegen afwegingsproces heeft plaatsgevonden kan bouwen buiten deze contouren in overweging worden genomen.

Mobiliteit is voor iedere inwoner een groot goed. Het heeft ook te maken met een gevoel van vrijheid, gaan en staan waar je wil, maar ook de mogelijkheid om je werkplek te bereiken. Of dat nu te voet, op de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer is; in principe moet iedereen daar gebruik van kunnen maken. Mensen met een fysieke beperking moeten in principe te allen tijde toegang hebben tot het openbaar vervoer.

Mobiliteit heeft echter ook een schaduwzijde. Uitstoot van fijnstof en CO2 en geluidsoverlast vormen een toenemend gevaar voor de gezondheid en milieu. Het gemeentelijk beleid zal er daarom voortdurend op gericht moeten zijn deze negatieve effecten te voorkomen dan wel te verminderen.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode het volgende:

1. 100 op A2 en 80 op Zuilense Ring (N230)

Grote groepen inwoners van Stichtse Vecht hebben te maken met de negatieve effecten van o.a. de A2 en de Zuilense Ring (N230). Hoewel de directe toegang tot belangrijke verkeerswegen grote voordelen kan hebben (bv voor de werkgelegenheid), leidt het ook tot verslechtering van het woonklimaat: fijnstof, verslechtering van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Hoewel de invloed van de gemeente op het terugdringen van deze effecten niet groot is (gebleken bij het verhogen van de maximum snelheid op de A2) pleit de PvdA er nadrukkelijk voor dat bij de opwaardering van de Zuilense Ring tot volwaardige autosnelweg de gemeente alles in het werk stelt de negatieve effecten hiervan te beperken. Vroegtijdig in overleg treden met de gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat. Wij achten het in het belang van de rust en de gezondheid van de inwoners van Stichtse Vecht dat de maximumsnelheid op de Zuilense Ring beperkt wordt tot 80km p/uur en op de A2 tot 100km p/uur.

2. Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers zijn de meest kwetsbare deelnemers aan het verkeer. Wij zijn daarom voorstander van zo breed mogelijke goed onderhouden vrijliggende fiets- en voetpaden, fietsstraten, beveiliging van gevaarlijke oversteekplaatsen en waar mogelijk scheiding van verschillende soorten verkeersdeelnemers

3. Electrische oplaadpunten

Wij willen het gebruik van elektrische auto’s en fietsen bevorderen en pleiten daarom voor meer oplaadpunten langs de openbare weg.

4. Openbaar vervoer

Wij vinden een goed bereikbaar openbaar vervoer door de hele gemeente noodzakelijk. Er moet daarom voor iedereen een bushalte binnen 800 meter van de woning te vinden zijn.  Het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Wij willen dat ook de kleine kernen bereikbaar zijn met een vorm van openbaar vervoer. Het  kan zijn dat ze opgenomen worden in een reguliere ov-lijn of dat er een speciale buurtbus op aanvraag beschikbaar is. Om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen is het OV per 1 januari 2025 geheel elektrisch. Busverbindingen tussen de verschillende kernen van Stichtse Vecht zijn nu bijna onmogelijk, terwijl er wel veel verkeer is tussen de kernen. De PvdA wil de mogelijkheid van een ringbus voor Maarssen, Breukelen en Loenen onderzocht hebben.

5. Dienstverlening Regiotaxi moet beter

De afgelopen jaren hebben inwoners van Stichtse Vecht te maken gehad met slecht presterende uitvoerders van de Regiotaxi. Hierover heeft PvdA ook aan de bel getrokken. Stichtse Vecht kent op dit moment twee uitvoerders van de Regiotaxi. De uitvoering van de Regiotaxi moet wat de PvdA betreft uitmuntend zijn want we hebben hier te maken met mensen die slecht ter been zijn. Het is van belang dat de Regiotaxi op tijd rijdt en dat sprake is van goed en betrouwbaar vervoer. De taxichauffeurs dienen, indien nodig, een inwoner die slecht ter been is, te begeleiden van het huis naar de taxi en andersom. Op dit moment laat de dienstverlening te wensen over. Er moet een eenvoudig te vinden meldpunt zijn voor inwoners die slechte ervaringen hebben met de Regiotaxi. De regiotaxi kan ook worden gebruikt door mensen die geen beperking hebben. Hierover dient meer bekendheid te worden gegeven.

6. Toename verkeer

Wij maken ons zorgen over de toename van het verkeer als gevolg van nieuwe stedelijke ontwikkelingen rondom Stichtse Vecht. Wij vragen ons af of het rijks- en provinciale wegennet daar voldoende op is berekend en wij binnen de gemeente te maken krijgen met een grotere verkeersintensiteit. Filevorming, vastlopend verkeer met de daarbij behorende milieu- en gezondheidsbezwaren zijn daarvan het gevolg. Een nieuw argument is de stapeling van milieu- en gezondheidseffecten door toename van het vliegverkeer vanuit Schiphol. Met betrekking tot het tegengaan van de overlast van het vliegverkeer trekken we gezamenlijk op de met de regiogemeenten in het Groene Hart.

7. Innovatie

Wij zijn voorstander van toepassen van innovatieve maatregelen bij het wegbeheer, die niet alleen leiden tot meer efficiency, maar ook tot een grotere de duurzaamheid.

8. Parkeren

Wij zijn voorstander van gratis parkeren. De afgelopen jaren heeft de PvdA regelmatig aandacht gevraagd voor de uitbreiding van de P+R parkeerplaatsen bij de stations Maarssen en Breukelen. In Breukelen het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. In Maarssen is het parkeren voor treinreizigers nog steeds een aandachtspunt, waarvoor we ons blijven inzetten. De ontwikkelingen rondom winkelcentrum Bisonspoor mogen wat ons betreft op geen enkele manier leiden tot een toename van de parkeerdruk in Bisonspoor en de omliggende wijken.

9. Aanleggen glasvezel

Binnen onze gemeente laat de digitale bereikbaarheid nog veel te wensen over. In de buitengebieden zijn de verbindingen met internet vaak zo slecht dat bedrijfsvoering met het oog op dit aspect vrijwel onmogelijk is. Mobiliteits- en verduurzamingsvraagstukken vragen op korte termijn op structurele investeringen voor de toekomst. Wij vinden dat de gemeente de regie moet nemen bij het laten aanleggen van glasvezel in de wijken en kernen van Stichtse Vecht.

Ouderen vormen een groeiende bevolkingsgroep, waarvoor in toenemende mate aandacht en zorg nodig is. Hun kwaliteiten – levenswijsheid en ervaring – blijven nodig in een maatschappij, waarin we veel samen moeten doen; het is zelfs wenselijk dat ouderen deze kwaliteiten zo lang mogelijk kunnen inzetten.

Echter, veel ouderen – zeker naarmate de leeftijd vordert – krijgen te maken met gezondheidsproblemen, dalend inkomen en een veranderende (digitale) maatschappij waarin zij moeilijk mee kunnen komen. Zij moeten zich aanpassen, maar zonder gerichte hulp lukt dat niet altijd.  Eenzaamheid ontstaat, vooral als de partner en anderen om hen heen wegvallen. Dat leidt vaak weer tot verdere gezondheidsklachten.

De eis om langer zelfstandig te blijven wonen, maakt het leven ook niet eenvoudiger. Er is meer zorg aan huis nodig, die zich uitstrekt van huishoudelijke hulp en maaltijdvoorziening tot een regelmatig bezoek van de wijkverpleegkundige, aanpassing van de woning en sociale begeleiding.  Een goed georganiseerde zorg gecombineerd met gerichte informatie is daarom belangrijk. Voor alles is maatwerk een eerste vereiste.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode het volgende:

1. Meer maatwerk in ouderenbeleid

De bevolkingsopbouw in de verschillende wijken laat een grote variatie in de groei van het aantal ouderen zien maar ook van andere accenten in de problematiek. De PvdA Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat het ouderenbeleid wordt afgestemd op de ouderenproblematiek in de verschillende kernen. Een wijkgerichte aanpak houdt rekening met de verschillen in problematiek per wijk. Binnen die wijkgerichte aanpak blijft maatwerk echter de norm zodat elke oudere krijgt wat hij of zij nodig heeft.

2. Ouderen in Maarssenbroek

De bevolkingsopbouw in Maarssenbroek laat een groeiend aantal ouderen zien, waarvan een groot deel tot de lagere inkomensgroepen hoort. Weinig financiële armslag maakt het moeilijk (de eigen) woningen aan te passen. De sociale en gezondheidsvoorzieningen zijn niet goed bereikbaar; vereenzaming en gezondheidsproblemen maken dat de vraag naar goede zorg sterk toeneemt. Wij willen daarom een beleidsmatige aanpak van de problematiek voor deze wijk.

3. Meer geschikte woningen

Veel ouderen willen graag in hun eigen omgeving blijven wonen, maar niet levensloopbestendige woningen maken dat onmogelijk. Wij willen daarom dat er voor deze groep meer kleinere, maar vooral geschikte(aangepaste) en comfortabele woningen komen in de betreffende wijken.

4. Eenzaamheid ouderen te lijf

Wij willen dat eenzaamheid onder ouderen als gevolg van verlies van partner, immobiliteit, armoedeval en gezondheidsproblemen wordt voorkomen. Wij vinden dat de gemeente zich intensief moet voorbereiden op een toename van het aantal eenzame en hulpbehoevende ouderen.

– Wij zijn voorstander van een jaarlijks aanbod van een huisbezoek.

– Wij willen laagdrempelige ontmoetingscentra voor ouderen in alle wijken, bijvoorbeeld in combinatie met scholen, die voor een deel leeg zijn komen te staan.

– Wij vinden dat ouderen in iedere wijk of kern een dergelijk centrum moet kunnen vinden.

Een goed voorbeeld is ‘Kom Erbij’, een initiatief in het kader van eenzaamheidsbestrijding in Maarssen, Breukelen en nu ook sinds kort in Loenen. Dit wordt nu met veel moeite door de  kerken ca. gefinancierd. De gemeente zou via de stichting Welzijn (ook) een rol kunnen hebben.

5. Zelfstandigheid van ouderen: dagbesteding, huishoudelijke hulp en vervoer

Langer thuis wonen, vaak met gezondheids- en sociale problemen maakt intensieve zorg uiteindelijk noodzakelijk. Wij willen dat in gesprekken met ouderen de zorg geïnventariseerd  wordt en de koers uitgestippeld. Vooral maatwerk is hierbij geboden.

In dit verband is dementie onder ouderen een toenemend probleem. Wij vinden dat dagbesteding, huishoudelijke hulp en vervoer een drie-eenheid vormen die het ouderen het zelfstandig zijn langer mogelijk maakt. In dementie gespecialiseerde wijkverpleegkundigen moeten worden ingezet. Hierover moet de gemeente afspraken maken met de zorgverzekeraars.

6. Bewegen

Wij willen dat er een preventieprogramma gericht op een gezonde levensstijl voor ouderen (sport en spel en valpreventie) komt. Gerichte benadering van ouderen vinden wij noodzakelijk.

7. Armoedeval ouderen

Armoedeval onder ouderen komt veel voor. Uitstellen van de AOW, lagere pensioenen en hoge zorgkosten maken dat de individuele financiële armslag van veel ouderen minder wordt. Wij vinden dat individuele hulp, maar ook goede collectieve voorzieningen hierbij  uitkomst kunnen bieden. Wij zijn voor het behoud van de Collectieve Ziektekostenverzekering van de gemeente en de vergoeding van duurzame gebruiksartikelen. De mogelijke U-pas activiteiten voor ouderen moeten uitgebreid worden.

8. Informatievoorziening voor ouderen

Ouderen zijn niet altijd digitaal vaardig. De online-informatie verandert voortdurend. Ouderen kunnen niet altijd meer mee in die veranderingen. Laagdrempelige schriftelijke communicatie blijft onontbeerlijk. Een goed voorbeeld is de 55+ gids, die er op initiatief van de PvdA is gekomen. De PvdA Stichtse Vecht maakt zich sterk voor het behoud van de schriftelijke gids voor 55+ ers en de informatievoorziening via folders en de wijkkrantjes.

9. Ouderenadviseur als woonadviseur

Wij willen een verbreding van de functie van ouderenadviseur. Deze functionaris moet naast het reguliere advieswerk, ook ouderen kunnen bijstaan bij het zoeken naar een geschikte (vaak kleinere) woning,  woningverbetering en –aanpassing en verhuizing en de financiële rompslomp die daarbij hoort.

Wij kiezen voor het versterken van een verbonden, veilige en open samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen onze verscheidenheid wordt gekoesterd. Een samenleving die bijeen blijft. Destructieve krachten moeten we de wind uit de zeilen te nemen.

De lokale overheid krijgt steeds meer taken. De PvdA vindt de decentralisaties in het sociale domein een gewenste ontwikkeling.  Ook de versterking van de positie van de gemeente, naast die van huurdersverenigingen,  ten opzichte van de woningbouwcorporaties vinden we een goede ontwikkeling. Wel zien we dat regionale verbanden steeds  meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. Gemeenteraden hebben hier regelmatig het idee weinig tot geen invloed op te hebben. De PvdA zal er alles aan doen om te voorkomen dat de raad en de eigen inwoners van de gemeente buiten spel komen te staan.

Tegelijkertijd verandert de taak- en rolopvatting over de gemeente en de verwachtingen die inwoners  hebben.  De samenleving  is vol in beweging. Het aantal inwonerinitiatieven neemt toe.  De gemeente bepaalt niet meer met geld en regels alleen hoe de samenleving wordt ingevuld. De bijdrage van de gemeente is afhankelijk van de vraag die voorligt. Dat kan normerend, regelgevend, handhavend,  financieel of faciliterend zijn. Soms is er helemaal  geen rol meer. Samen met inwoners, organisaties en bedrijfsleven wordt invulling gegeven aan die nieuwe verhoudingen.

Als PvdA omarmen wij initiatieven van onderop, die voortkomen uit en leiden tot meer betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie. De lokale democratie heeft baat bij actief inwonerschap. Wel is belangrijk is dat het onderscheid met de representatieve democratie voor iedereen helder blijft.  Inwonerinitiatieven zijn in de regel doel-, locatie-, leef- tijdsfase of groepsgebonden en vaak tijdelijk van aard, terwijl de gemeenteraad zich moet laten leiden door het geheel, de langere tijd en het algemeen belang.

De PvdA staat voor helder en transparant financieel beleid. De inkomsten en uitgaven moeten duurzaam in evenwicht zijn.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

Bestuur & inspraak

1. Inwonerinitiatieven

Inwonerinitiatieven van bewoners worden zoveel mogelijk ondersteund. Deze initiatieven leiden tot meer betrokkenheid van bewoners.  Bij inwonerinitiatieven vinden wij het van belang dat:

– Ze uit horen te gaan van het idee dat iedereen mee moet kunnen en mogen doen, niet uitsluitend werken en niet in strijd zijn met het algemeen belang.

– De gemeente een duidelijk kader vaststelt waarbinnen en onder welke voorwaarden  inwonerinitiatieven ondersteund kunnen worden.

– Inwonerinitiatieven van inwoners blijven en niet door de gemeente worden overgenomen.


2. Deregulering

De PvdA wil samen met bewoners en bedrijven de bureaucratie en regeldrift aanpakken. Regels zijn er om bewoners en bedrijven te helpen, niet om ze dwars te zitten. We schaffen overbodige regels af (deregulering).

3. Dienstverlening op orde

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente haar eigen dienstverlening op orde heeft. De telefoon wordt altijd snel opgenomen door de receptie van het gemeentehuis en brieven en mails worden beantwoord binnen de daarvoor gestelde termijnen. Aandachtspunt in Stichtse Vecht is de 2e-lijnsdienstverlening (de opvolging van acties door de backoffice). Daarover ontvangen wij veel klachten. Dit moet veel efficiënter en effectiever.

4.Transparantie

De gemeente moet helder communiceren naar haar inwoners. Dit betekent dat op de gemeentelijke website alle informatie die de inwoners en bedrijven betreft, eenvoudig te vinden moet zijn. In de afgelopen periode is daar een verbetering in gemaakt, maar de transparantie van beleid, regels en andere informatie is nog niet groot genoeg. De PvdA Stichtse Vecht maakt zich sterk voor verdere verbetering. Transparantie kan en mag echter niet alleen digitaal tot uitdrukking komen. Heldere schriftelijke informatie blijft belangrijk, zeker voor verschillende doelgroepen.

Financiën

5. Financieel sterk, solide en sociaal

-We gaan behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het om ons eigen geld gaat. Wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend met het aangaan van risico’s.

-We verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf.

-Indien voor de realisering c.q. instandhouding van onmisbare voorzieningen voor de inwoners op geen andere manier dekking gevonden kan worden, is verhoging van de OZB een optie.

-De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De Partij van de Arbeid streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA zet zich actief in voor het behoud van kwijtschelding van lokale lasten voor mensen met een minimuminkomen.

-Lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat (afvalstoffenheffing, rioolrecht en leges) worden kostendekkend doorberekend.

-Wij vinden het belangrijk dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen opvangen, maar het is geen doel op zich.

-De gemeente dient terughoudend te zijn met het aankopen van grond.

-Er is in Stichtse Vecht sprake van een transparant inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij ook rekening wordt gehouden met lokale en regionale ondernemers.

-In de begroting wordt een flexibel budget opgenomen voor initiatieven uit de raad.

-Rijksmiddelen die beschikbaar gesteld zijn voor het sociaal domein worden alleen uitgegeven aan activiteiten binnen het sociaal domein. Overschotten en tekorten worden verrekend met de reserve Sociaal Domein.