11 februari 2015

PvdA Stichtse Vecht stelt vragen over Eigen Bijdrage Jeugd-GGZ

Partijtje_Lot_10-04-2010_67

Bij de transitie van de Jeugdhulp is ook de Jeugd-GGZ bij de gemeente terecht gekomen, hoewel dit in feite een medisch domein is. Lange tijd zou dit naar de zorgverzekeraars gaan. De bijzondere situatie doet zich voor dat een eigen bijdrage wordt gevraagd van ouders als hun kind voor Jeugd-GGZ-behandeling in een instelling of dagopvang terecht komt, ook als er sprake is van een gedwongen opname (tenzij crisisopname korter dan 6 weken).

Over bovengenoemde eigen bijdrage is al veel rumoer ontstaan, zowel in het GGZ-veld als onder ouders. Naar aanleiding daarvan is dit onderwerp o.a. op 22 januari jl. ook in de Tweede Kamer besproken. De bezwaren op de eigen bijdrage concentreren zich op twee thema’s:

  1. In het medisch domein wordt een onderscheid gemaakt tussen somatische aandoeningen waarbij geen eigen bijdrage wordt gevraagd en psychische aandoeningen waarvoor wel een eigen bijdrage wordt gevraagd.
  1. Het argument achter de eigen bijdrage (ouders sparen kosten uit) is niet valide. Tegenover de (beperkte) besparing van kosten (betreft alleen kosten voor eten en drinken), staan vaak veel hogere extra kosten bv reiskosten voor bezoek aan kind en artsen en meedoen aan therapieën. Ouders moeten extra tijd investeren waarvoor bijvoorbeeld onbetaald verlof  moet worden opgenomen.

De eigen bijdrage kan oplopen tot € 1.500,- per jaar en werpt een drempel op voor deze zorg (zeker voor ouders met lage inkomens). PvdA-raadslid Els Swerts: “De fractie van de PvdA Stichtse Vecht vindt het zeer ongewenst als de eigen bijdrage een drempel vormt, terwijl behandeling van deze kwetsbare kinderen geen drempel duldt.”

Als gevolg van de Tweede Kamer bespreking heeft de Staatssecretaris inmiddels een onderzoek ingesteld naar de effecten van deze maatregel.

Een aantal gemeenten hebben inmiddels al besloten om de inning van de eigen bijdrage gedeeltelijk of geheel stop te zetten. Ondertussen is in tientallen gemeenten de discussie over het stoppen van de eigen bijdrage gestart.

De discussie rondom de eigen bijdrage is voor de fractie van de PvdA fractie Stichtse Vecht aanleiding geweest om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het College van B&W van Stichtse Vecht. Els Swerts: “Wij willen graag weten of het mogelijk is om de (inning van de) eigen bijdrage op te schorten en zo ja of het College hiertoe bereid is. Verder vragen we het College om de problematiek onder de aandacht te brengen van de Staatssecretaris.”

 

Klik hier om de schriftelijke vragen aan het College te downloaden.

 

Foto: Edo Postma via Compfight