Door op 23 april 2013

Motie PvdA over zorgvuldig proces accommodatiebeleid

Er broeit al een tijd iets rond de dorpshuizen en sportaccommodaties. In januari deed wethouder Verkroost in de werksessie, op voorspraak van Ingrid, de toezegging om geen besluit te nemen over sanering van locaties, voordat het gewenste voorzieningenniveau per kern met de raad is besproken.

De vorige maand negeerde wethouder de Groene deze toezegging, maar moest zijn accommodatiebeleid onder druk van Ingrid terugtrekken, die daarmee vrijwel de voltallige werksessie mee kreeg. Hij deed bij die gelegenheid echter geen enkele toezegging over het vervolg van het besluitvormingstraject.

Met een motie wilden we daarom in de raad 2 belangrijke processtappen veilig stellen: de dorpsraden en beheerorganisaties van dorpshuizen en sportaccommodaties moeten de gelegenheid krijgen mee te praten over de besluitvorming en wethouder Verkroost moet alsnog zijn toezegging nakomen.

Dat laatste gaat gebeuren.
Wat betreft het participatietraject: de wethouder bleef hierin wat vaag, maar we geven het een kans.

Gerjet heeft de motie in de raad terug genomen, maar we blijven dit proces zeker volgen.
De leefbaarheid in de kernen gaat de PvdA aan het hart.

Tekst van de motie: “Zorgvuldig proces visie betaalbare leefbaarheid”

De raad van de Gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 23 april 2013, gehoord de discussie in de werksessie van 2 april 2013;

overwegende dat:

  • de werksessie van 2 april 2013 de “Visie betaalbare leefbaarheid: de maatschappelijke waarde en de bedrijfseconomische waarde van ons vastgoed in relatie tot het voorzieningenniveau per kern” van de agenda heeft gehaald;
  • daarbij geen besluit is genomen over het vervolg van het beleidsvormingstraject;
  • de toezegging van wethouder Verkroost “De inventarisaties die momenteel plaatsvinden van de dorpshuizen, het voorzieningenniveau van de kernen en het gemeentelijk vastgoed in samenhang met elkaar te analyseren en te bespreken met de raad in een werksessie …” (besluitenlijst 15 – 1 -2013) nog geen vervolg heeft gehad;
  • de raad met de nota “Een andere manier van samenwerken; burgerparticipatie nu en in de toekomst” heeft vastgesteld dat burgerparticipatie een structureel onderdeel dient te zijn van reguliere werkprocessen en bestuurlijke besluitvorming (p. 5 van de nota): “Participatief werken wordt onze norm”;
  • de stakeholders die in dit proces van belang zijn (in ieder geval besturen van dorpshuizen en sportaccommodaties, dorpsraden en wijkcomités) nog niet in de gelegenheid zijn gesteld om hun mening over de visie kenbaar te maken;

besluit dat:

voordat de “Visie betaalbare leefbaarheid: …” wordt vastgesteld in ieder geval de volgende stappen worden gezet:

  • Het accommodatiebeleid wordt zo spoedig mogelijk in samenhang met de inventarisatie van het voorzieningenniveau voor een werksessie geagendeerd;
  • De raad wordt in de gelegenheid gesteld voor besluitvorming in de raad kennis te nemen van de mening van dorpsraden & wijkcomités en besturen van de maatschappelijke accommodaties (dorpshuizen en sportaccommodaties) over het voorgestelde accommodatiebeleid, zodat dat in de besluitvorming kan worden betrokken;
  • De raad een overzicht krijgt van alle accommodaties waarop de visie betrekking heeft met daarbij een aantal belangrijke parameters (subsidie, huur, gebruik, WOZ waarden), zodat de raad zich een beeld kan vormen van de consequenties van de voorgestelde visie;
  • voordat besluitvorming in de raad heeft plaats gevonden, geen stappen worden gezet in de uitvoering van deze visie. Dit houdt onder meer in dat geen kostendekkende huren worden ingevoerd, subsidies niet verder worden geminderd en gebruikers niet worden uitgeplaatst als gevolg van deze visie.

Namens de Fractie van de PvdA
Ingrid Groenewegen