Door Els Swerts op 2 juli 2013

Motie PvdA over herinvoering 125%-grens U-pas

In de raadsvergadering van 2 juli heeft de PvdA een motie ingediend m.b.t. de herinvoering van de U-pas voor inwoners met een inkomen tussen 110-125% van het sociale minimum.

Al op 26 februari had de Raad dit besluit genomen, maar aan dat besluit kon toen geen uitvoering worden gegeven omdat de U-pas verruiming er in Utrecht nog niet ‘door’ was. Stichtse Vecht is aangehaakt aan de U-pas organisatie van Utrecht. Door de motie, zal per 1 oktober wel uitvoering worden gegeven aan het eerder genomen besluit van de Raad.

Daarnaast had de PvdA in de motie gepleit voor het feit dat verenigingen en stichtingen die door de gemeente financieel ondersteund worden, verplicht moeten worden een U-pas aanbod te doen. Ook werd in de motie aangegeven dat alle burgers die vorig jaar hun U-pas zijn kwijtgeraakt door verlaging van de norm, persoonlijk bericht moeten krijgen over de mogelijkheid  de U-pas opnieuw aan te vragen.

De motie werd door alle partijen in de Raad mede ondertekend en alle onderdelen van de motie werden unaniem door de Raad aangenomen.

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts