15 juni 2017

Zorgen over voortgang uitbreiding P&R-voorzieningen station Maarssen en Breukelen

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht maakt zich al sinds 2014 sterk voor een betere parkeervoorziening voor treinreizigers bij NS station Maarssen. In juni 2016 heeft fractie van de PvdA aan het College van Burgemeester & Wethouders (B&W) vragen gesteld over de uitbreiding van de P&R-voorzieningen bij de NS stations Maarssen en Breukelen.  Dit naar aanleiding van afspraken die door het College van B&W zijn gemaakt met de provincie Utrecht over uitbreiding van de beide P&R-voorzieningen in het bestuurlijk overleg Realisatie-impuls 2.0.

In antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA heeft het College van B&W van Stichtse Vecht aangegeven dat de gemeente Stichtse Vecht en de Provincie Utrecht gezamenlijke plannen uitwerken. De voorkeursoptie, zo gaf het College in haar brief van 6 juli 2016 aan, is een uitbreiding van de huidige P&R bij Maarssen langs het spoor in noordelijke richting en de aankoop van grond bij station Breukelen door de provincie Utrecht voor de uitbreiding van P2.

Recentelijke ontwikkelingen en berichtgeving baren ons zorgen waar het gaat om de voortgang in de uitbreiding van de P&R-voorzieningen bij de stations Maarssen en Breukelen. Dit in het licht van de toenemende parkeerdruk op genoemde locaties.

In de Voorjaarsnota 2017 schrijft het College op pagina 1: “Voor de toekomst, die verder strekt dan de huidige collegeperiode, is een aantal ontwikkelingen niet meegenomen in deze Voorjaarsnota. Er is onvoldoende zicht op de aard en omvang van de financiering of besluitvorming hierover vindt in de volgende raadsperiode plaats. Het betreft hier onder andere de Wagendijk, onderwijshuisvesting en P&R Maarssen.”

Verder lazen wij recentelijk in de nieuwsbrief van het MOL (Maarssens Overleg Leefomgeving): “Het plan om de parkeergelegenheid voor NS reizigers uit te breiden door er een parkeerplatform boven te bouwen, is wegens de hoge kosten van de baan. Gedacht wordt nu om een deel van de nieuwe parkeergarage onder het torenappartement dat in plannen van Winter Trust aan de andere zijde van de Safariweg is geprojecteerd, te bestemmen voor  NS reizigers.”

Ten slotte hebben wij geconstateerd dat er nabij parkeerterrein P2 bij station Breukelen nu concrete plannen zijn voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw “Poort van Breukelen”.

Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding geweest om de volgende vragen te stellen aan het College van B&W van Stichtse Vecht.

 

Vragen

1.     Kan het College aangeven wat de stand van zaken is ten aanzien van de uitbreiding van de P&R-voorzieningen bij de stations Maarssen en Breukelen en wat op dit moment de concrete plannen hiervoor zijn?

2.     Wat is de concrete planning van de uitbreiding van de P&R-voorzieningen bij de stations Maarssen en Breukelen?

3.     Kunt u aangeven wat de oorzaken zijn van de vertraging in de plannen voor de uitbreiding van de P&R-voorzieningen bij de stations Maarssen en Breukelen?

4.     Een van de voorwaarden die het Vervolgprogramma Beter Benutten stelt is dat de fysieke maatregelen uiterlijk 1 oktober 2017 gereed dienen te zijn. De datum van 1 oktober 2017 nadert al snel. In hoeverre komt de financiering vanuit de provincie in gevaar?

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht

Maarten van Dijk, fractievoorzitter