Vervolg op inloopbijeenkomst PvdA Stichtse Vecht over plannen Bisonspoor

27 januari 2018

Op 22 november 2017 organiseerde de PvdA Stichtse Vecht een inloopbijeenkomst in Bisonspoor. Met 35 bewoners uit Bisonspoor en Duivenkamp gingen we in gesprek over de plannen in de wijk Bisonspoor. Graag koppelen we terug over de uitkomsten van bijeenkomst en het vervolg hierop.

Bisonspoor gaat op de schop                                                                                                                                                 

De komende jaren gaat er veel veranderen in de wijk Bisonspoor.

 • Twee oude parkeergarages worden vervangen door één nieuwe. Recent is gestart met de sloopwerkzaamheden van parkeergarage P1.
 • De binnenring wordt autoluw gemaakt waarbij de parkeerplekken op het marktplein en achter de Hema en Dirk verdwijnen en het marktplein opnieuw wordt ingericht.
 • Het politiebureau wordt verplaatst naar de locatie waar nu het Tango tankstation is gevestigd.
 • Er komen twee hoge woontoren van 70 meter met ca. 250 appartementen op de locatie van de huidige parkeergarage P2. En recentelijk kwam als een konijn uit de hoge hoed het plan dat op de locatie van het huidige politiebureau een woontoren van maximaal 60 meter zou moeten komen.

 

De PvdA Stichtse Vecht is een voorstander van het verbeteren van het centrumgebied Bisonspoor. We maken ons hierbij hard voor een aantrekkelijk en leefbaar Bisonspoor voor iedereen. Daarom is de PvdA bijvoorbeeld kritisch over een aantal onderdelen van het plan dat voorligt. Zo maken wij ons zorgen de toekomstige parkeerdruk. In de nieuw te bouwen parkeergarage gaat men werken met betaald parkeren (vanaf 3 a 4 uur parkeren). Hierdoor zullen, zo verwacht de PvdA, meer bezoekers parkeren in de wijk (bij de Portaalflats) en in de omliggende wijken (Duivenkamp en Antilopespoor).

 

Uitkomsten inloopbijeenkomst

Voor de PvdA waren de plannen met Bisonspoor aanleiding om hierover tijdens de inloopbijeenkomst op 22 november met 35 bewoners uit Bisonspoor en Duivenkamp in gesprek te gaan. Graag informeren wij u over de uitkomsten. Tijdens de bijeenkomst op 22 november jl. kwamen de volgende knelpunten naar voren:

 

 • Parkeeroverlast:  Bewoners van Bisonspoor en Duivenkamp ervaren op dit moment al parkeerproblemen. Nu al zien bewoners uit Duivenkamp dat winkelend publiek de auto parkeert bij “De Oudenaer”. In Antilopespoor wordt nu al veel geparkeerd door treinreizigers.
 • Winkelkarretjes in de wijk: Winkelkarretjes “vervuilen” de leefomgeving. Het ontbreekt aan opstelplaatsen in de wijk, waardoor karretjes her en der in de wijk worden neergezet.
 • Geluidsoverlast sporthal: Bewoners van de appartementen boven MFA Safari ervaren overlast vanuit o.a. de sporthal.
 • Onderhoud flats WinterTrust: Het onderhoud van de flats van Wintertrust is problematisch. Wanneer gaat Wintertrust groot onderhoud uitvoeren aan de flats?
 • Overlast van jongeren bij MFA Safari: Er is overlast van hangjongeren voor MFA Safari.
 • Vragen over inrichting nieuwe marktplein: Verscheidene bewoners zijn benieuwd naar de plannen voor inrichting van het nieuwe marktplein. Wat gebeurt er met de markt?
 • Invloed van bewoners op de plannen: Er is gesproken over de invloed die bewoners kunnen uitoefenen op de planvorming.
 • Medische voorziening: Er is behoefte aan een medische post (o.a. huisartsen) in de wijk Bisonspoor.
 • Afval rondom de ondergrondse afvalcontainers: Het bijplaatsen van afval bij de ondergrondse afvalcontainers is bewoners een doorn in het oog.

 

Door de fractie van de PvdA Stichtse Vecht zijn of worden de genoemde knelpunten onder de aandacht gebracht van het College van Burgemeester en Wethouders, Portaal, WinterTrust en Sportfondsen Stichtse Vecht (de beheerder van MFA Safari).

 

 • Zo hebben we raadsvragen gesteld over het parkeren in Bisonspoor en omliggende wijken. Lees hier de antwoorden op de raadsvragen van de PvdA: Klik hier
 • De knelpunten m.b.t. de geluidsoverlast vanuit de sporthal in MFA Safari hebben we onder de aandacht gebracht van Portaal en Sportfondsen Stichtse Vecht.
 • Over het onderhoud van de flats van WinterTrust hebben we WinterTrust aangeschreven.

 

Op 30 januari belangrijke besluiten in de raad over Bisonspoor

Verder informeren wij u graag over de stand van zaken rondom de besluitvorming over de plannen met de wijk Bisonspoor. Voor het plangebied rondom winkelcentrum Bisonspoor is een Stedenbouwkundig kader en Beeldkwaliteitsplan voor de architectuur en de openbare ruimte opgesteld. In dit document worden de kaders bepaald voor de ontwikkeling van Bisonspoor.

 

Op 9 januari 2018 zijn de plannen besproken in de raadscommissie Fysiek Domein. De PvdA Stichtse Vecht heeft aangegeven ontevreden te zijn over:

 • Het lage percentage Sociale woningbouw dat in de plannen wordt gerealiseerd;
 • De hoogte van de woontorens op de locatie van de huidige parkeergarage P2 (70 meter hoog) en de locatie van het politiebureau (60 meter hoog)
 • De toekomstige parkeerdruk: het uitgevoerde parkeerbehoefte onderzoek is niet volledig. Betaald parkeren na 3-4 uur in de nieuwe parkeergarage P1 zal leiden tot een verschuiving van de parkeerdruk binnen de wijk en naar omliggende wijken.

 

Op dinsdag 30 januari 2018 zal de gemeenteraad besluiten over de plannen. De stukken voor de raadsvergadering zijn te raadplegen via de link: https://stichtsevecht.raadsinformatie.nl/vergadering/466517/Gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2030-01-2018?

Maarten van Dijk

Fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht