4 september 2017

Verbazing over besteding extra middelen voor kinderen in armoede in Stichtse Vecht

Op 19 juli 2017 heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht raadsvragen gesteld aan het College van B&W van Stichtse Vecht over de besteding van de extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede.

Met verbazing heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht kennisgenomen van de Bestuursrapportage 2017 van de gemeente Stichtse Vecht. Het College van B&W stelt hierin voor om de € 201.116 die door het Rijk beschikbaar is gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen in te zetten voor de dekking van de gestegen lasten van de bijzondere bijstand in 2017. Dat kan toch niet de bedoeling zijn! De extra middelen vanuit het Rijk zijn namelijk specifiek bedoeld voor bestrijding van armoede onder kinderen en niet om een gat in de begroting te dekken.

Achtergrond
Per 1 januari 2017 heeft het kabinet structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het terugdringen van armoede onder kinderen. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het realiseren van de ambitie dat alle kinderen meedoen. Zij ontvangen jaarlijks € 85 miljoen via een decentralisatieuitkering. Voor de gemeente Stichtse Vecht gaat het om een bedrag van jaarlijks € 201.116. Met de VNG heeft de Staatssecretaris in november 2016 bestuurlijke afspraken gemaakt met de titel ‘Kansrijk opgroeien voor alle kinderen in Nederland’. Men heeft het nodig geacht tot gezamenlijke ambities te komen. Het rijk en de gemeenten vinden het van groot belang dat alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien. Om dit te realiseren, kunnen gemeenten op lokaal niveau via een integrale aanpak maatwerk leveren. Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten.

In de tweede Verzamelbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) d.d. 14 juli 2017 wordt nogmaals ingegaan op de afspraken omtrent de besteding van de extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen (zie link).

Antwoorden op de raadsvragen
Begin augustus hebben we de antwoorden ontvangen van het College van B&W van Stichtse Vecht op onze schriftelijke vragen. Hiervan zijn wij erg geschrokken. Het College van B&W geeft bijvoorbeeld aan dat de middelen voor kinderarmoede vrij besteedbaar zijn en niet hoeven te worden besteed aan kinderen in armoede in de leeftijd van 0-18 jaar.

Wij zijn het hier niet mee eens en van mening van de gemeente Stichtse Vecht in strijd handelt met de afspraken die zijn gemaakt voor de besteding van de extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De fractie van de PvdA Stichtse Vecht stelt dan ook dat de extra middelen daadwerkelijk moeten worden besteed aan voorzieningen voor kinderen in armoede.

Download hier onze raadsvragen en de antwoorden van het College van B&W:
Samenvatting PvdA
30. Antw. vr. M.J. van Dijk (PvdA) – Besteding extra middelen voor terug…

Raadscommissie 12 september a.s.
Op 12 september a.s. wordt de Bestuursrapportage 2017 van de gemeente Stichtse Vecht besproken in de raadscommissie Bestuur & Financiën. In deze Bestuursrapportage is dus opgenomen dat de middelen voor Kinderarmoede worden ingezet te dekking van een tekort op de Bijzondere Bijstand. De fractie van de PvdA zal bij de commissiebehandeling het verzoek neerleggen om de middelen die de gemeente heeft ontvangen voor kinderen in armoede (tussen de 0-18 jaar) alsnog te besteden aan deze doelgroep. Het tekort op de bijzondere bijstand komt wat de PvdA-fractie betreft dan maar ten laste van de risicoreserve Sociaal Domein.