Door Maarten van Dijk op 23 juli 2014

Van hoofdlijnenakkoord naar raadsprogramma

Door de nieuw gevormde coalitie, bestaande uit D66, VVD, CDA, Streekbelangen, CU/SGP en HVV, is een hoofdlijnenakkoord gesloten. De coalitie heeft tijdens de raadsvergadering van 22 april 2014 de wens uitgesproken om het hoofdlijnenakkoord te verbreden tot een raadsprogramma. Om tot dit raadsprogramma te komen hebben de afgelopen weken een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden met alle raads- en werksessieleden en met instellingen en inwoners. Op basis hiervan is een raadsprogramma 2014-2018 samengesteld dat op 8 juli 2014 is behandeld in de gemeenteraad. De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft het op prijs gesteld dat het college/ de coalitie in open houding met raadsfracties heeft gewerkt aan het raadsprogramma. In de bijeenkomsten om tot het raadsprogramma te komen heeft de fractie van PvdA Stichtse Vecht op een constructieve wijze een bijdrage geleverd. We hebben op de diverse beleidsterreinen concrete voorstellen gedaan. De basis is hiervoor vormt ons verkiezingsprogramma. Een groot aantal punten die zijn ingebracht door de fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft een plek gekregen in het raadsprogramma. Ik noem hierbij een aantal voorbeelden: – Het actieplan deregulering – Het feit dat bewoners en wijkcommissies worden betrokken bij de prioriteiten van de politie in hun wijk – Het terugdringen van de overlast van hondenpoep – Het intensiveren en integraal benaderen van armoedebestrijding en de inzet op het voorkomen van schulden. – De plaatsing van zonnepanelen op sportaccommodaties. – De extra inzet op het terrein van economie en werkgelegenheid, met specifieke punten als de aanpak jeugdwerkloosheid en het actief werven van bedrijven. – Prestatieafspraken met woningcorporaties in brede zin. De meeste voornemens (oude en nieuwe) zijn op een behoorlijk abstractieniveau geformuleerd. We zijn blij met de toezegging dat de voornemers zullen worden uitgewerkt in concrete plannen van aanpak. Het stemt ons eveneens positief dat gehoor is gegeven aan het PvdA voorstel om tussentijds de balans op te maken m.b.t. de uitvoering van het raadsprogramma in de vorm van een midterm review. Met betrekking tot het te vormen raadsprogramma wil de fractie opmerken dat ondanks de toevoegingen aan het raadsprogramma het een overeenkomst blijft van de huidige coalitiepartijen. Immers het hoofdlijnenakkoord vormt hiervan de basis. Met betrekking tot het hoofdlijnenakkoord (dat de basis vormt van het op te stellen raadsprogramma) verschillen wij namelijk op onderdelen van mening met de coalitie en zullen op deze punten dan ook actief oppositie voeren en het college kritisch volgen. Voor ons standpunt ten aanzien van het raadsprogramma betekende dit dat we kennis hebben genomen van het raadsprogramma.

Zie hier het raadsprogramma: Raadsprogramma__gewijz._n.a.v._ws__-_20140702

Het hoofdlijnenakkoord: Bijlage_1._Hoofdlijnenakkoord_coalitie_Stichtse_Vecht

 

is te downloaden op internet via de link: https://stichtsevecht.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=37382

 

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk