Door op 31 januari 2012

Uitgangspunten minimabeleid

De PvdA wil, dat het college bij het harmoniseren van regelingen voor minima niet kiest voor het laagste kostenniveau. We dienden hierover een amendement in tijdens de gemeenteraad van 31 januari.

Na schorsing was de wethouder bereid aan de uitgangspunten toe te voegen, dat het totale budget voor minimaregelingen blijft gehandhaafd op het niveau van 2011. Daarmee is de PvdA blij, maar het is niet voldoende.

Ik bracht naar voren dat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, die er in Maarssen € 150,= per jaar op achteruit gaan, geen boodschap hebben aan macrobudgetten. De PvdA wil, dat de lokale minimaregelingen voor alle minima ongeveer op het niveau van 2011 blijven.

Uiteindelijk kreeg de PvdA bijval van een fors aantal fracties en zei de wethouder toe dat het laagste kostenniveau bij het samenvoegen van regelingen geen uitgangspunt zal zijn.
Verder heeft de wethouder, ook na een verzoek van de PvdA, toegezegd, dat hij de raad rapporteert over de effecten van landelijke en lokale regelingen op het (besteedbaar) inkomen van mensen met een inkomen tot 125% van het bijstandsniveau. Uit deze rapportage moet blijken wie het hardst wordt getroffen door landelijk en lokaal beleid, zodat we als PvdA waar nodig gericht met voorstellen kunnen komen.

Luister op internet naar het debat in de raad.