Teleurstellend dat het College van B&W het Volkshuisvestingsfonds op de lange baan schuift

27 januari 2018

Het College van B&W heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht deze week laten weten dat het juridisch kader ontbreekt om tot een volkshuisvestingsfonds in Stichtse Vecht te komen. Er worden door het College op korte termijn geen maatregelen genomen om tot het benodigde juridische kader te komen. De PvdA Stichtse Vecht vindt het uiterst teleurstellend dat het College van B&W het realiseren van een volkshuisvestingsfonds nu weer op de lange baan schuift.

Al sinds september 2015 ligt er een opdracht bij het College van B&W van Stichtse Vecht om te komen tot een volkshuisvestingsfonds in Stichtse Vecht. Dit is ook als zodanig opgenomen in de Woonvisie van Stichtse Vecht. In de Woonvisie 2017 – 2022, aangenomen in de Raadsvergadering van mei 2016, is hierover de volgende passage opgenomen (pag. 11):

We vinden het realiseren van de 30% sociaal dermate belangrijk dat dit een grote prioriteit krijgt. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling om alle nieuwbouwprojecten ‘op slot’ te zetten. Daarom realiseren wij een volkshuisvestingsfonds waarbij we met stortingen van projectontwikkelaars sociale woningbouw mogelijk kunnen maken door bijvoorbeeld het verlagen van de grondprijs. Hiertoe wordt een verordening voorbereid.

Deze tekst roept het College van B&W op om, middels een verordening, een volkshuisvestingsfonds te realiseren.

Via Raadsinformatiebrief nummer 7 (25 januari 2018) is de gemeenteraad van Stichtse Vecht geïnformeerd over de stand van zaken over het instellen van een volkshuisvestingsfonds of sociaal woningbouwfonds.

Het College van B&W geeft aan dat het juridisch kader ontbreekt om tot een volkshuisvestingsfonds te komen. Door het College wordt aangegeven dat zij op korte termijn geen maatregelen nemen om tot het benodigde juridische kader te komen.

Fractievoorzitter Maarten van Dijk: “De PvdA Stichtse Vecht vindt het uiterst teleurstellend dat het College van B&W het realiseren van een volkshuisvestingsfonds nu weer op de lange baan schuift. Een volkshuisvestingsfonds zien wij als een belangrijk instrument om werk te kunnen maken van meer sociale woningbouw in Stichtse Vecht. Van belang is dat inwoners zeker kunnen zijn van voldoende betaalbare woningen in onze gemeente. Als het aan de PvdA Stichtse Vecht ligt wordt bij toekomstige bouwplannen minimaal 30% sociale huur de norm. Om een inhaalslag te maken bij het tekort aan sociale huurwoningen is dit echt nodig!”

Wij willen dan ook van het College weten wat er precies voor nodig is om tot het benodigde juridische kader te komen om het volkshuisvestingsfonds op korte termijn nu wel mogelijk te maken.

De berichtgeving van het College over het volkshuisvestingsfonds is voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding geweest om de volgende raadsvragen te stellen aan het College van B&W van Stichtse Vecht.

 

Raadsvragen PvdA d.d. 26-01-2018:

 

  1. Inmiddels ligt de opdracht om een volkshuisvestingsfonds te realiseren ruim 2 jaar bij het College van B&W. Waarom heeft het zo lang geduurd om nu pas tot de slotsom te komen dat het juridisch kader hiervoor ontbreekt?

 

  1. Wanneer is het College van B&W geïnformeerd over deze conclusie en waarom is de Raad hierover niet eerder geïnformeerd?

 

  1. In antwoord op raadsvragen van PvdA en Maarssen 20000 uit 2016 (raadsvragen nr. 87; november 2016) geeft u aan juridisch advies te hebben ingewonnen over het opzetten van een volkshuisvestingsfonds. Kunt u ons de juridische adviezen die de afgelopen twee jaar hieromtrent zijn opgesteld verstrekken?

 

  1. Kan het College aangeven welke stappen er moeten worden gezet om wel tot een volkshuisvestingsfonds te komen in Stichtse Vecht? Met andere woorden wat is er precies voor nodig om tot het benodigde juridische kader te komen en wat vraagt dat van College en Raad?

 

  1. Beschikt de gemeente Stichtse Vecht over het benodigde “gereedschap” om de doelstelling van 30% sociale woningbouw zoals verwoord in de Woonvisie op projectniveau bij initiatiefnemers van nieuwbouwprojecten juridisch af te dwingen? Zo niet, wat mist u dan om dit wel mogelijk te maken?

 

  1. In andere gemeenten wordt al gewerkt met een volkshuisvestingsfonds of sociaal woningbouwfonds. Ik verwijs u hierbij naar de gemeenten Bloemendaal en Noordwijk. Zij hebben hiervoor een Verordening Sociale Woningbouw opgesteld. Zou een dergelijke verordening het benodigde juridische kader kunnen bieden om het volkshuisvestingsfonds in Stichtse Vecht mogelijk te maken?