10 juni 2017

Stichtse Vecht gaat aan de slag met knelpunten Jeugdhulp

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft de Colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeenten in de regio Utrecht-West eind maart 2017 geïnformeerd over de uitkomsten van de op 8 maart jl. door de PvdA Stichtse Vecht georganiseerde regionale thema-avond over Jeugdhulp. In het bijzonder zijn de gesignaleerde knelpunten onder de aandacht gebracht van de Utrecht-West gemeenten (Stichtse Vecht, Woerden, De Ronde Venen, Oudewater en Montfoort).

 

De gesignaleerde knelpunten rondom de Jeugdhulp hebben betrekking op:

 • Wachtlijsten en aansluiting onderwijs en zorg;
 • Onbekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Hulp na 18e verjaardag (18-/+ problematiek)
 • Deskundigheid bij complexere Jeugdhulp problematiek

 

De brief met de uitkomsten/knelpunten en de verbetersuggesties van de PvdA-fractie Stichtse Vecht kunt u downloaden via onze website:
Klik hier 

 

De PvdA wilde graag weten hoe de Colleges van B&W in de Utrecht-West gemeenten aankijken tegen de geschetste knelpunten en welke maatregelen zij nemen om de knelpunten aan te pakken.

 

Ondertussen hebben wij een reactie op onze brief ontvangen van de Colleges van B&W van De Ronde Venen en Stichtse Vecht. De reacties van B&W van De Ronde Venen en Stichtse Vecht kunt u hier downloaden:

 • Brief College van B&W gemeente Stichtse Vecht: Klik hier
 • Brief College van B&W gemeente De Ronde Venen: Klik hier

 

Uit de reactie van de beide gemeenten komt naar voren dat:

 • De gemeente serieus aan de slag gaat met het aanpakken van de wachtlijstproblematiek in de Jeugdhulp: in regioverband wordt gekeken naar de definitie van wachtlijsten, zal onderzoek worden gedaan naar de omvang van het probleem en worden mogelijke oplossingen geanalyseerd.
 • Om te voorkomen dat jongeren thuis zitten er in de regio Utrecht West het thuiszitterspact is vastgesteld. De gemeenten verbinden zich met het thuiszitterspact aan de landelijke ambitie dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg.
 • De gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen aangeven onafhankelijke cliëntondersteuning erg belangrijk te vinden en stevig inzetten op het vergroten van de bekendheid hiervan.
 • Het tegengaan van drempels die ontstaan op het moment dat een jongere 18 jaar wordt, op dit moment een groot thema is binnen het sociaal domein.
 • Er op regionaal niveau advies en expertise bij verschillende aanbieders is ingekocht mocht deskundigheid bij complexe Jeugdhulp problematiek in de wijkteams ontbreken.

 

Zoals u ook in de brieven van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen kunt nalezen worden er door de gemeenten verschillende stappen gezet om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Dat is natuurlijk goed om te vernemen. Wij zullen als fractie van de PvdA de voortgang hierin vanzelfsprekend nauwlettend volgen.

 

Verder hebben wij als fractie van de PvdA in Stichtse Vecht recentelijk ook schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W van Stichtse Vecht over de sturing op complexe jeugdhulp. De antwoorden op deze vragen treft u hier aan.

Maarten van Dijk, fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht