Door Maarten van Dijk op 20 november 2014

Speerpunten voor PvdA Stichtse Vecht in 2015: leefbare en veilige wijken en kernen, het sociaal domein en werkgelegenheid.

Algemene beschouwingen 

Speerpunten voor PvdA Stichtse Vecht in 2015: leefbare en veilige wijken en kernen, het sociaal domein en werkgelegenheid.

Stichtse Vecht staat in 2015 voor grote uitdagingen. Natuurlijk met stip op nummer 1 de transities in het Sociaal Domein. Komend jaar wordt wat dat betreft de proof of the pudding. Afgelopen jaar is veel energie gestoken in de voorbereidingen op de grote veranderingen binnen het sociaal domein. Maar hoe pakt dit uit in 2015?

Kijkende naar de begroting 2015 van de gemeente Stichtse Vecht ziet de PvdA fractie Stichtse Vecht veel van de voor haar belangrijke punten terug. Wij zijn erg blij met de nieuwe ruime collectieve zorgverzekering voor minima. Met het College van Burgemeester en Wethouders vinden wij het verder investeren in economie en ondernemerschap van groot belang, met hierbij als voorbeeld de invoering van een ondernemersloket. Zo maar twee concrete voorbeelden.

Tijdens deze algemene beschouwingen heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht zich in haar bijdrage beperkt tot een drietal thema’s

 • Leefbare en veilige wijken en kernen
 • Het Sociaal Domein en
 • Werkgelegenheid

Leefbare en veilige wijken en kernen 

De wijze waarop invulling gegeven wordt aan gebiedsgericht werken binnen Stichtse Vecht spreekt ons zeer aan. Voor de PvdA Stichtse Vecht is gebiedsgericht werken een van de belangrijke pijlers binnen onze veelzijdige gemeente.

Drie punten hebben wij in dit kader aangestipt:

 • Wij vinden het van belang dat er in toenemende mate gebiedsgericht wordt gecommuniceerd. Iedere kern is anders en dit vraagt om maatwerk. Wethouder Verkroost heeft aangegeven dat het gebiedsgericht communiceren verder wordt opgepakt en ook onderwerp is van het werkplan voor 2015.
 • Zorg ervoor dat de inzet van politie en handhavers in de wijken gerichter is en overleg hierover met wijkcommissies / dorpsraden/ buurtpreventieteams. Zorg voor controle op snelheid in de 30 KM zones en roodlichtcontroles i.p.v. de structurele controles op de rondwegen in ondermeer Maarssenbroek. De politiecapaciteit kan maar 1 keer ingezet worden en centraal staat bij ons dat de interventies vooral moeten bijdragen aan de verkeersveiligheid van alle inwoners. Wat ons betreft doelgericht en niet ongericht. Burgemeester Spies heeft toegezegd het gesprek hierover aan te gaan met de politie.
 • Verbeter de communicatie en participatie bij infrastructurele werken in de wijken en kernen en steek het communicatie en participatietraject breed in. De PvdA fractie heeft voorgesteld om de communicatie en participatie bij infrastructurele werken (zoals bij herinrichting van straten/ wijken, onderhoudswerkzaamheden e.d.) in de wijken en kernen breed en middels een concreet protocol op te pakken, waarbij:
  • De plannen ten minste worden gepresenteerd tijdens een inloopavond, waar niet alleen direct aanwonenden, maar ook andere betrokkenen voor worden uitgenodigd (bijvoorbeeld ouders van kinderen als sprake is van een school; of ondernemers die mogelijk overlast zullen ervaren van de infrastructurele werken).
  • Eventuele tegenstellingen die in het participatietraject naar voren zijn gekomen transparant worden gemaakt, op basis waarvan een onderbouwde belangenafweging wordt gemaakt.
  • De wijze waarop het participatie- en communicatietraject is doorlopen wordt vervat in een memo “Participatie- en communicatietraject”, waarbij de werkwijze zoals gevolgd bij de herinrichting van de Rijksstraatweg te Loenen als voorbeeld kan dienen.

Wethouder De Groene heeft toegezegd dat er conform de oproep van de PvdA-fractie gewerkt gaat worden.

 Sociaal Domein

In het kader van het sociaal domein hebben we College en gemeenteraad meegenomen bij een aantal aandachtspunten:

 • Allereerst de samenwerking met Weesp en Wijdemeren. De PvdA fractie heeft behoefte aan een risicoanalyse n.a.v. het recente standpunt van Wijdemeren waarin zij aangeven zich te willen richten op samenwerking en uiteindelijke fusie met Hilversum.

Afgelopen week lazen wij op Dichtbij.nl dat de gemeente Hilversum razend enthousiast is over de samenwerking met Wijdemeren, en ook mogelijkheden ziet om samen te werken op het sociaal domein.

Dit roept bij de fractie van de PvdA Stichtse Vecht de nodige vragen op.

 • Kan Wijdemeren, juridisch gezien, zomaar uit de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp stappen?
 • En als Wijdemeren wil stoppen met samenwerking binnen het Sociaal Domein, wat zijn dan de financiële consequenties en andere risico’s voor Stichtse Vecht en daarmee de consequenties voor onze inwoners?
 • Wij hebben behoefte aan een concrete risicoanalyse.
 • Begin 2015 komt het College met een nieuw minimabeleid. De PvdA fractie verzoekt het college bij motie om binnen het te formuleren minimabeleid 2015 specifiek aandacht te schenken aan de vaak vergeten doelgroep werkende minima en concrete ideeën en alternatieven te formuleren voor een beter bereik en ondersteuning van deze groep.

Uit een vorige week door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gepresenteerd onderzoek blijkt dat een op de zes zelfstandig ondernemers onder de armoedegrens leeft.

Reden dus om specifiek aandacht te schenken aan deze doelgroep binnen het nieuwe te formuleren minimabeleid.

 • De afgelopen jaren heeft de gemeente Stichtse Vecht ruim een miljoen overgehouden op de begroting van de Wmo. Wij geloven dat dit deels te maken heeft met de gekantelde werkwijze waardoor aan de hand van keukentafelgesprekken een beter inzicht verkregen werd in wat nodig is. Wij kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat een nieuwe werkwijze de énige reden van onderbenutting is. Te vaak horen wij dat mensen nog steeds niet weten dat zij bepaalde voorzieningen kunnen aanvragen. En juist deze Wmo voorzieningen (aangepaste douche / huishoudelijke hulp) staan aan de basis van de ondersteuning. Mensen kunnen langer zelfstandig blijven wat hun eigenwaarde vergroot en preventief werkt op hogere kosten. Zeker niet om achterom te kijken maar voor een optimale benutting van Wmo-gelden in de toekomst, hebben wij de volgende motie ingediend, waarvan het dictum als volgt luidde:

 Verzoekt de rekenkamercommissie om een onderzoek te laten instellen naar:

 1. de bekendheid van de Wmo onder verschillende doelgroepen burgers
 2. de verschillende oorzaken van het ondergebruik in de afgelopen jaren in kaart te brengen
 3. aan te geven in hoeverre voor 2015 e.v. geleerd kan worden van de oorzaken van de onderbesteding.

 En gaat over tot de orde van de dag.

 Helaas heeft de motie het niet gehaald. Alleen de fracties van PvdA, Lokaal Liberaal en Maarssen 2000 stemde voor de motie.

 Werk maken van werk

Binnen Stichtse Vecht zijn er geen concrete plannen om de werkloosheid aan te pakken. Veelal wordt verwezen naar de arbeidsmarktregio. Wij zien graag dat er werk gemaakt wordt van werk. Voor de doelgroep jongeren is in het raadsprogramma aangegeven dat we de jeugdwerkloosheid in Stichtse Vecht willen halveren. De wethouder Werk en Inkomen heeft in de werksessie op 4 november 2014 toegezegd op verzoek van de PvdA fractie dat hij met een plan van aanpak jeugdwerkloosheid komt. We zijn daar erg blij mee.

Over werkgelegenheid kunnen wij een hele boom opzetten en suggesties en voorstellen doen. Deze sparen we op tot het moment dat de economische visie van het College wordt besproken in de werksessie en raad. Wordt dus nog vervolgd.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht,

Stichtse Vecht, november 2014

Maarten van Dijk, fractievoorzitter.

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk