Door Els Swerts op 10 januari 2016

Schulden: voorkomen beter dan genezen

De gemeente heeft een wettelijke taak om schuldhulpverlening uit te voeren. In het besef dat het college in december naar Commissie en Raad zou komen met een nieuwe voorstel over de schuldhulpverlening (beleidsplan 2016-2020), heeft PvdA op 30 oktober jl. een uitgebreide brief gestuurd aan het college om daarin mee te geven wat de PvdA belangrijk vindt om op te nemen in het nieuwe beleidsplan. De PvdA was verheugd dat een deel van de gemaakte opmerkingen onderdeel uitmaakten van het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening.

Echter niet alle opmerkingen en suggesties waren terug te vinden. In de daarop volgende commissievergadering van 1 december heeft de PvdA daarom o.a. ook kritiek geuit op het ontbreken van voorstellen om preventie van schuldenproblematiek écht bij de bron aan te pakken: Namelijk door voorlichting te geven op lagere, maar vooral ook middelbare schulden om zodoende jongeren die 18 jaar moeten gaan worden financieel beter bewust te laten zijn. Uit allerlei onderzoeken blijkt namelijk dat bij de leeftijd van 18 jaar veel problemen beginnen te ontstaan en veel jongeren tussen de 18-23 jaar al grote schulden hebben. De PvdA gaf in de commissievergadering aan in de Raad hoogstwaarschijnlijk te komen met een motie over het geven van voorlichting aan jongeren op middelbare scholen.

In de commissievergadering zei het college toe, vóór de raadsvergadering te zullen komen met een aanvullende memo over de fase van preventie, signaleren en oplossen van de schuldenproblematiek. In aanvullende memo die werd bijgevoegd bij de stukken voor de raadsvergadering, werd opgenomen dat middelbare scholen in het eerste kwartaal van 2016 benaderd zouden worden voor het geven van voorlichting aan jongeren aan de hand van daarvoor bestemde lespakketten waarover het NIBUD beschikt. In de tekst van de Memo staat: “Met scholen zal contact gezocht moeten worden om het lespakket te introduceren. Hierbij zal schuldhulpverlening de handen ineen moeten slaan met onderwijs om tot een goede implementatie van preventie op scholen te komen. De materialen kunnen worden bekostigd uit het ‘voorveldbudget’.”

Daarmee werd de ingediende PvdA motie op de Raadsvergadering van 16 december jongstleden overbodig en door de PvdA ingetrokken. Omdat echte preventie voor de PvdA een belangrijk punt is, zal zij in het komende kwartaal nauwlettend volgen of het college de uitvoering van dit onderdeel ter hand neemt.

Voor verdere informatie zie de bijgaande stukken:

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts