Door op 14 mei 2011

PvdA zet vraagtekens bij ruime reserves van “Welstand en Monumenten”

Uit de stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland blijkt dat zij beschikken over een boven modale financiële reservepositie. Deze gelden zijn opgebracht door de inwoners van de deelnemende gemeenten middels de leges heffingen.
De PvdA vindt het redelijk Welstand en Monumenten Midden Nederland te verzoeken om deze luxe met de inwoners van de deelnemende gemeenten te delen door bijvoorbeeld de tarieven te matigen.
Op 1 april werden aan de deelnemende gemeenten de Jaarrekening 2010, het bijbehorend Jaarverslag en de begroting 2012 aan de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling verzonden. Als gemeente Stichtse Vecht worden we in de gelegenheid gesteld uiterlijk 14 juni 2011 een zienswijze in te dienen. De PvdA ziet in deze stukken aanleiding om een zienswijze in te dienen.

De gemeente Stichtse Vecht staat voor een aanzienlijke bezuinigingsopdracht. Inwoners zullen dat in hun portemonnaie gaan voelen. De PvdA acht het noodzakelijk dat we in het licht daarvan ook kritisch kijken naar de financiën die omgaan in Gemeenschappelijke Regelingen. De tarieven die gehanteerd worden door Welstand en Monumenten Midden Nederland worden middels de leges voor 100% doorberekend aan inwoners, die aanvragen indienen. Waar matiging van tarieven mogelijk is, betekent dit dus lastenverlichting voor de inwoners.

Uit de weerstandsparagraaf van de jaarrekening blijkt dat “Welstand en Monumenten Midden Nederland” per 31 december 2010 een algemene reserve heeft van € 293.073,=. Dit bedrag betreft de maximale algemene reserve die is toegestaan na een accountantsadvies uit 1999 en vaststelling van de nota Reserves en Voorzieningen door het Algemeen Bestuur in 2004. De PvdA vindt het van belang dat er duidelijkheid komt (middels een accountantsuitspraak) over een aanvaardbaar minimum voor de Algemene Reserve van Welstand en Monumenten Midden Nederland.

Op de Jaarrekening 2010 had Welstand en Monumenten Midden Nederland een voordelig saldo van € 31.924,=. Voorgesteld wordt dit bedrag volledig toe te voegen aan het Egalisatiefonds, bedoeld om eventuele negatieve inkomstenverschillen ten opzichte van de raming binnen de organisatie op te kunnen vangen. Daarnaast is € 18.245,= in het kader van de resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve, teneinde die op het genoemde maximum te krijgen. De PvdA vindt het redelijk om van Welstand Monumenten Midden Nederland te vragen dat zij schommelingen in inkomsten ten opzichte van de ramingen opvangen met de Algemene Reserve, zolang als die zich nog ruimschoots boven een aanvaardbaar minimum bevindt.

Gelet op de maximale Algemene Reserve, het Egalisatiefonds en het overschot op de Jaarrekening is de conclusie gerechtvaardigd dat de financiële positie van Welstand Monumenten Midden Nederland op dit moment weldadig is te noemen.

De PvdA vindt het redelijk Welstand en Monumenten Midden Nederland te verzoeken om deze luxe met de inwoners van de deelnemende gemeenten te delen door bijvoorbeeld de tarieven te matigen.