2 oktober 2015

PvdA Stichtse Vecht voor (tijdelijke) opvang van vluchtelingen in Stichtse Vecht

PvdA-fractie roept college op te kijken naar leegstaande kantoren/ bedrijfsgebouwen

Wij kunnen onze ogen niet sluiten voor enorme toestroom aan vluchtelingen waar we als samenleving mee worden geconfronteerd. Er is in Nederland grote behoefte aan opvangplaatsen voor vluchtelingen.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht vindt dat gemeenten samen hun maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moeten nemen en daarmee een verschil kunnen maken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Wij zien het als onze plicht ervoor te zorgen dat we in Nederland iedereen goed opvangen.
Als gemeente Stichtse Vecht hebben we hierin ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen.

Voor de PvdA fractie Stichtse Vecht dan ook reden genoeg om serieus naar verzoeken van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) voor (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen te kijken en actief met het COA in gesprek te gaan over concrete mogelijkheden binnen onze gemeente.

Vanzelfsprekend zal er een goede belangenafweging moeten plaatsvinden bij de besluitvorming over een dergelijk verzoek. Het betrekken van omwonenden, het maatschappelijk middenveld, ondernemers is daarbij vanzelfsprekend van belang.

Als PvdA-fractie ondersteunen we de motie “tijdelijke opvang asielzoekers/ vluchtelingen” ( https://stichtsevecht.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1336808/type=pdf/Motie_10_partijen_-_tijdelijke_opvang_asielzoekers-vluchtelingen.pdf ), ingediend door 10-raadsfracties, daarom van harte en roepen het College op om naar creatieve oplossingen te zoeken.

Het transformeren van leegstaande kantoren/ bedrijfsgebouwen – en daar hebben we er veel van in onze gemeente – tot een (tijdelijke) opvanglocatie voor vluchtelingen cq. het huisvesten van statushouders zou wat ons betreft een goede optie kunnen zijn.

Verder pleiten wij ervoor bij het College om, waar haalbaar, bewonersinitiatieven rondom de opvang van vluchtelingen te ondersteunen, bijvoorbeeld door het betrekken van maatschappelijke organisaties, verstrekken van informatie of het bundelen van initiatieven.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht