2 november 2015

PvdA Stichtse Vecht: verhogen snelheid op A2 naar 130 km/uur (Holendrecht – Maarssen v.v.) is onwenselijk

Zeer onaangenaam verrast is de fractie van de PvdA Stichtse Vecht met de motie (d.d. 29 oktober 2015) van de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA, die de regering oproept om op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen (in beide richtingen) de maximumsnelheid zowel ’s nachts als overdag te verhogen naar 130 km per uur.

Het is daarnaast uiterst teleurstellend te moeten constateren dat er voorafgaand aan het indienen van deze motie geen contact is gezocht met betrokken gemeentes en lokale fracties om hen te consulteren. Vanuit de gemeenten aangrenzend aan de A2 tussen Holendrecht en Maarssen en ook vanuit de PvdA fractie van Stichtse Vecht wordt jarenlang ingezet op een maximum snelheid van 100 km per uur. De motie van de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA is in dit kader niet uit te leggen.

Op dit moment buigt de rechter zich over de vraag of een snelheidsverhoging naar 130 km per uur ’s avonds en ’s nachts op de A2 mag. De gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en bewonersgroepen tekenden beroep aan tegen het besluit van de Minister om ’s avonds en ’s nachts de snelheid te verhogen naar 130 km per uur. De verwachting is dat de rechter daarover binnenkort een uitspraak doet (rond 21 november 2015). De motie loopt daarop vooruit, en dat is in onze ogen ongepast. Laat eerst de rechter eerst uitspraak doen!

Waarom is het verhogen van de maximum snelheid onwenselijk?

De doelstelling van de betrokken partijen bij het opnieuw inrichten van de A2 was het fileleed op te lossen en te zorgen dat de geluids- en milieueffecten in het kader van de leefbaarheid (gezondheid) van de burgers aan de A2 liggende gemeenten niet zwaarder zou worden belast. Dit onder de bevlogen tekst uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport MIRT 2009: ‘Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)’.

De afspraken welke gemaakt zijn t.b.v. de verbreding van de A2 in samenspraak met Rijkswaterstaat zijn:

 • De A2 zou verbreed worden naar 2 x 4 rijbanen. Tijdens het overleg / proces werd gezamenlijk de conclusie getrokken dat verbreding naar vijf banen zinvol was. Dit is onderzocht in een Milieu Effect Rapportage (M.E.R.) ten behoeve van het Weg Aanpassing Besluit (W.A.B.).
 • De uitkomst van het W.A.B. zijn bij de uitvoeringafspraken leidend geweest.
 • Op dit moment geld nog steeds het W.A.B.! Gebaseerd op de M.E.R. dit is ieder geval strijdig met het huidige beleid van de snelheid verhoging op de A2 .
 • Uitgangspunt daarbij was en is de geluidbelasting en luchtvervuiling te houden op het niveau van een 3-baans weg. Als maatregelenpakket kwam bij Rijkswaterstaat en de toenmalige gemeentes het volgende overeen:
  • Het leggen van dubbellaags asfalt ZOAB (2),
  • Het terugbrengen van de toenmalige snelheid van 120 km per uur naar 100 km per uur ter verbetering van de geluids- en luchtkwaliteit, en
  • Aan te sluiten bij de ambitieniveau van 53 dbA van de gemeente Maarssen (nu Stichtse Vecht), door plaatsing van een geluidscherm op kosten van de gemeente.
  • Fietsverbinding over de A2 tussen Maarssenbroek en Haarzuilens. Nieuw recreatiegebied.

Dit werd vastgelegd in een publiekspublicatie (brochure) van Rijkswaterstaat waarbij de burger het vertrouwen had dat dit was geborgd en zo zou worden uitgevoerd waarbij geen voorbehoud werd gemaakt (geen voetnoot met mogelijke aanpassing).

Maar wat schetst onze verbazing, binnen 3 jaar na de werkafspraken tussen Rijkswaterstaat en de lokale overheden – en plusminus 8 maanden na de realisatie van het A2-project – verhoogt de centrale overheid eenzijdig de snelheid op de A2 over een stukje van 12 km, tussen Maarsen en Vinkeveen, van 19 uur tot 6 uur naar 130 km per uur. Dit alles gebaseerd op de vernieuwde rekenregels uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Door Rijkswaterstaat zijn de spel- c.q rekenregels, die ten grondslag liggen aan de berekening van het geluidsproductieplafond veranderd en niet inzichtelijk voor derden, terwijl de gezamenlijk inzet van rijksoverheid en lokale overheden tot afspraken hebben geleid die hun basis hebben in het M.E.R. en het W.A.B. t.a.v. geluids- en milieuaspecten.

Een hogere snelheid betekent immers meer geluid en meer vervuiling door uitlaatgassen zoals fijnstof, stikstof, roet etc. Deze vervuiling is schadelijk voor de gezondheid en moet daarom niet onnodig hoog te zijn. Het wordt, mede afhankelijk van de meteorologische omstandigheden, verspreidt in de wijken van Maarssenbroek en de rest van Stichtse vecht.

De vraag die op basis hiervan kan worden gesteld is: hoe betrouwbaar is onze centrale overheid als eenzijdig de afspraken worden aangepast?

Dringend verzoek

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft een dringend verzoek gedaan aan de Tweede Kamer fractie van de PvdA om de motie in te trekken dan wel op te schorten tot op zijn minst het moment dat de rechter uitspraak heeft gedaan over de thans geldende snelheidsverhoging op de A2.

Laat duidelijk zijn dat de fractie van de PvdA Stichtse Vecht, gelet op de eerder gemaakte afspraken en in het belang van het welzijn en de gezondheid (zie het rapport RIVM over fijnstof en stikstof dioxide) van de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht (64.000 inwoners), aandringt op een maximumsnelheid op de A2 (tussen Maarssen en Holendrecht v.v.) van 100 km per uur, zowel overdag als ’s nachts.