PvdA Stichtse Vecht presenteert verkiezingsprogramma: Zeker zijn van een Stichtse Vecht voor iedereen!

21 januari 2018

De afgelopen 4 jaar heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht op een scherpe en inhoudelijke, maar constructieve wijze oppositie gevoerd. Hierbij hebben we veel mooie resultaten weten te bereiken. Een groot deel van ons verkiezingsprogramma 2014-2018 hebben we als oppositiepartij zelfs kunnen realiseren.

De ingezette koers voor een sterke en sociale gemeente willen we voortzetten! Een gemeente waar plek is voor iedereen, met oog voor inwoners die om wat voor reden dan ook (even) niet mee kunnen komen. Niet voor niets heeft ons verkiezingsprogramma de titel “Stichtse Vecht voor iedereen” meegekregen.

PvdA-lijsttrekker Maarten van Dijk: “Als lokaal betrokken partij gaan we voor sociale oplossingen en duurzame resultaten. Wat we willen? We willen meer invloed van betrokken inwoners, staan voor een sociale, zorgzame en vitale gemeente waar het prettig, betaalbaar en gezond wonen is. Nu en in de toekomst.”

Zeker zijn dat er naar je wordt geluisterd: De PvdA vindt dat er beter naar inwoners moet worden geluisterd. Dat kan door het beter ondersteunen en betrekken van wijkraden, adviesorganen en belangenbehartigers bij alle ontwikkelingen die de (omgeving van) inwoners direct raken. Maar ook  burgerinitiatieven moeten nog meer ruimte krijgen.

Zeker zijn van een sociale en zorgzame gemeente, waar wat te beleven valt: De PvdA zal altijd knokken voor voldoende werk voor iedereen. Zodat je een fatsoenlijk dak boven het hoofd kan betalen en mee kunt doen aan activiteiten in de samenleving. Om zeker te zijn dat er wordt omgezien naar elkaar investeren we in een moderne, liefdevolle, voor iedereen toegankelijke en betaalbare welzijn en zorg in de buurt. Vrijwilligerswerk en mantelzorg waarderen en ondersteunen we. Eenzaamheid gaan we te lijf. Sport en cultuur zijn voor iedereen toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.

Zeker zijn van betaalbaar en gezond wonen in fijne buurten:  De PvdA wil veilige en goed onderhouden wijken en dorpen. Zo zal er extra geïnvesteerd moeten worden in het onderhoud van de openbare ruimte, zoals het groenonderhoud. Voorzieningen voor inwoners blijven bereikbaar en betaalbaar, ook in kleine kernen. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden flink kleiner, doordat we er fors bijbouwen. Ook willen we dat woningen worden verduurzaamd, met gebruik van duurzame energie en een goede afvalscheiding in de buurt.

Kortom om zeker te zijn van een Stichtse Vecht voor iedereen, stemmen inwoners op 21 maart PvdA Stichtse Vecht!

Meer weten? Het verkiezingsprogramma van de PvdA Stichtse Vecht is te vinden op

Programma: 2018