8 april 2015

PvdA Stichtse Vecht pleit voor opschorting ouderbijdrage Jeugd GGZ

Motie in raadscommissie Sociaal Domein op 14 april a.s.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht stelt bij motie voor om de verplichte ouderbijdrage Jeugd GGZ in de gemeente Stichtse Vecht per direct tot nader order op te schorten. Dit gelet op de ongelijkheid met o.a. kinderen met een lichamelijke aandoening en met jongeren ouder dan 18 jaar. Hiervoor geldt namelijk geen ouderbijdrage.

In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp met verblijf een ouderbijdrage is verschuldigd (oplopend tot 1.580 euro per jaar). Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft (dagbehandeling), dan wordt er een ouderbijdrage geheven. Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld in een GGZ-instelling of een accommodatie van een jeugdhulp organisatie verblijven.

De ouderbijdrage is omstreden, omdat eenzelfde bijdrage niet geldt voor kinderen met een lichamelijke aandoening die bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen. Ook vervalt de bijdrage zodra een jongere ouder dan 18 jaar is en in een GGZ instelling wordt behandeld. In die situaties geldt alleen een eigen risico van maximaal 375 euro per jaar in het kader van de Zorgverzekeringswet. Daarnaast worden vraagtekens gesteld bij de kosteneffectiviteit van de ouderbijdrage. Een groot deel van de ouderbijdrage zou opgaan aan de administratie ervan. In kleine gemeenten zou het systeem zelfs meer kosten dan opbrengen.

Al bijna 100 gemeenten hebben de ouderbijdrage voor jeugdhulp opgeschort. In nog eens zo’n 100 gemeenten is de eigen bijdrage onderwerp van discussie. Ook bij onze SWW-partner Weesp heeft de Raad (19 maart 2015) een motie aangenomen waarin het College van B&W van Weesp wordt verzocht de inning van de ouderbijdrage op te schorten.

De kritiek is ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Het rijk onderzoekt dat op dit moment en komt rond de zomer met meer duidelijkheid.

PvdA raadslid Els Swerts: “Wij vinden het niet verantwoord om de onzekerheid over wel of geen eigen bijdrage bij de ouders neer te leggen. De ouderbijdrage kan daarnaast, zeker bij gezinnen met lage inkomens, een barrière opwerpen bij het aanvaarden van hulp. Dat vinden wij onwenselijk!” Eerder al heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht over het onderwerp schriftelijke vragen gesteld. Het College van B&W van Stichtse Vecht had in de beantwoording van die vragen nog geen standpunt in genomen t.a.v. de opschorting van de ouderbijdrage, reden voor de fractie van de PvdA om het onderwerp in te brengen in de Raad.

Gelet op de ongelijkheid met o.a. kinderen met een lichamelijke aandoening en met jongeren ouder dan 18 jaar wordt het College van B&W in de motie van de PvdA Stichtse Vecht verzocht om de inning van de ouderbijdrage per direct tot nader order op te schorten. De motie is door de PvdA-fractie ingediend tijdens de raadsvergadering op 31 maart jl. en zal inhoudelijk worden behandeld in de raadscommissie Sociaal Domein op 14 april 2015.

Het College heeft in de raadsvergadering op 31 maart jl. toegezegd de inning van de ouderbijdrage op te schorten, in elk geval tot de behandeling in de raadscommissie. Een definitief standpunt zal het College naar verwachting medio april innemen.

Lees hier de motie.