29 augustus 2014

PvdA Stichtse Vecht pleit voor normering topinkomens in de zorg

De gemeente wordt vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, participatie en ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een ziekte of beperking. Deze nieuwe verantwoordelijkheden gaan gepaard met een aanzienlijke bezuiniging, die ten koste dreigt te gaan van de zorg aan diverse groepen burgers die die zorg hard nodig hebben.

PvdA Stichtse Vecht: “Het beschikbare budget zal mede daarom zoveel mogelijk uitgegeven moeten worden aan zorg en ondersteuning. Hoge overheadskosten zijn niet passend en onwenselijk. Zeker niet in een tijd dat bezuinigd moet worden in de maatschappelijke sector, waarbij op de werkvloer veel ontslagen vallen. Het geld dat we als gemeente besteden moet gaan naar directe zorg (tegen een goede prijs en kwaliteit) en niet naar te hoge salarissen van sommige topbestuurders”.

PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Het is niet uit te leggen dat aan de ene kant mensen hun baan verliezen terwijl er tegelijkertijd nog steeds exorbitante inkomens zijn in de zorg en ondersteuning.” Uit onder meer jaarverslagen blijkt dat sommige bestuurders en andere personeelsleden van maatschappelijke organisaties een inkomen ontvangen dat ver boven de norm ligt zoals deze naar alle waarschijnlijkheid gaat gelden per 2015 in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voorbeelden hiervan zijn ook de salarissen van bestuurders van in Stichtse Vecht werkzame zorginstellingen zoals Careyn en Reinaerde (blijkens hun jaarverslagen over 2013). Zo verdiende een bestuurder bij Careyn in 2013 ruim 288.000 euro en was er bij Reinaerde een bestuurder met een inkomen van 200.000 euro in 2013.

De gemeenten zullen dit najaar afspraken moeten gaan maken met zorgaanbieders cq. zorg gaan inkopen. Hierbij zijn gemeenten vrij om eisen te stellen aan offertes e.d. die in het kader van de drie decentralisaties zullen worden uitgebracht. Reden genoeg om dus aan de voorkant de inkomens van topbestuurders waar de gemeente zorg zal gaan inkopen te normeren tot 100% van de WNT-norm = ministersalaris (zijnde €144.108; plus onkosten en pensioenbijdrage komt dat neer op €169.425 per jaar). Dit zonder dat sprake is van een overgangstermijn voor zittende bestuurders. Om die reden zal de PvdA-fractie een motie indienen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht die het College van burgemeester en wethouders oproept hier invulling aan te geven.