2 juni 2017

PvdA Stichtse Vecht: Meer maatwerk in het sociaal domein!


Raadslid Els Swerts overhandigt casusboekje over “de omgekeerde toets” aan wethouder Warner van Vossen

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht pleit voor meer maatwerk in het sociaal domein. Dit kan wat de fractie van de PvdA betreft door een andere manier van werken en denken: “de omgekeerde toets”.

Raadslid Els Swerts legt uit: “Voor gemeenten vormen wetten als de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening het uitgangspunt voor besluiten. Maar wat als de gemeente de zaak nu eens omkeert? Begin niet bij de letter van de wet, maar bij het doel van de wet. Uitgangspunt is dat de gemeente meedenkt met de burger over het effect dat bereikt moet worden en kijkt of dit past binnen de doelstelling van de wetten van het sociaal domein. Vervolgenstap is het kijken naar de wettelijke instrumenten die de gemeente ter beschikking heeft om dit doel met en voor de burger te realiseren.”

In diverse gemeenten in Nederland wordt al gewerkt met de omgekeerde toets en zijn de ervaringen positief. De fractie van de PvdA ziet graag dat ook in Stichtse Vecht niet alleen beoordeeld wordt op basis van de letter van de wet, maar ook gewerkt gaat worden op basis van de geest van de wet (de omgekeerde toets). Met als doel meer maatwerk en een beter resultaat voor de burger.

Op woensdag 31 mei heeft PvdA-raadslid Els Swerts een casusboekje van Stimulansz met praktijkvoorbeelden van de omgekeerde toets overhandigt aan wethouder Sociale Zaken Warner van Vossen.

In het gesprek met wethouder Van Vossen zijn ook verschillende praktijkcasussen besproken die de fractie van de PvdA de afgelopen maanden is tegengekomen en waarbij burgers knelpunten ervaren in de dienstverlening van de gemeente op het terrein van Werk en Inkomen. De rode draden uit de casussen zijn besproken evenals de verbetermogelijkheden die de PvdA-fractie ziet om de dienstverlening aan inwoners die een beroep doen op een uitkering of (armoede)voorziening verder te verbeteren.

Om continu te kunnen leren en verbeteren is inzicht in de klanttevredenheid van cliënten bijvoorbeeld van belang. De fractie van de PvdA ziet dan ook graag dat er een (periodiek terugkerend) klanttevredenheidonderzoek wordt uitgevoerd onder cliënten van de Sociale Dienst.

Els Swerts: “Ook hechten wij eraan dat er wordt geïnvesteerd in het aspect van bejegening richting cliënten. Wij vinden het verder belangrijk dat inwoners goed op de hoogte worden gebracht van de rechten en plichten die zij hebben bij het aanvragen van een uitkering of (armoede)voorziening. Helder moet zijn aan welke criteria iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor een uitkering/ voorziening. Deze criteria moeten ook raadpleegbaar zijn op bijvoorbeeld de gemeentelijke website. Het moet daarnaast voor aanvragers duidelijk/ transparant zijn hoe het proces eruit ziet dat doorlopen moet worden bij een aanvraag (van aanvraag tot beschikking).