20 november 2014

PvdA Stichtse Vecht maakt zich sterk voor werkende minima

Begin 2015 komt het College van Burgemeester en Wethouders van Stichtse Vecht met een nieuw minimabeleid. De PvdA-fractie Stichtse Vecht heeft tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2015 de wethouder Werk en Inkomen verzocht om binnen het te formuleren minimabeleid 2015 specifiek aandacht te schenken aan de vaak vergeten doelgroep werkende minima.

PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Wij zien graag dat er concrete ideeën en alternatieven worden uitgewerkt voor een beter bereik en ondersteuning van de groep werkende minima. Vaak is deze groep niet goed in beeld. Het zijn vooral mensen met een klein contract en / of ZZP’ers die vanwege de economische crisis niet voldoende inkomen kunnen genereren.”

Uit een onlangs door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gepresenteerd onderzoek blijkt dat een op de zes zelfstandige ondernemers onder de armoedegrens leeft. Reden dus om specifiek aandacht te schenken aan deze doelgroep binnen het nieuwe te formuleren minimabeleid.

“Het bereiken van doelgroepen, zoals werkende minima, die minder in beeld zijn van de gemeente vraagt om een actieve benadering. Verwacht kan worden dat zo’n actieve benadering een preventief effect heeft op toekomstige problemen, aldus Maarten van Dijk.”

Wethouder Van der Horst (Werk en Inkomen) zegde toe naar aanleiding van het verzoek van de PvdA-fractie, dat hij specifiek aandacht gaat schenken aan de doelgroep werkende minima in het voor 2015 te formuleren minimabeleid.