23 maart 2015

PvdA Stichtse Vecht doet voorstellen voor invulling prestatieafspraken met woningcorporaties

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht ziet graag dat er bij het maken van de prestatieafspraken met de woningcorporaties “breed” ingestoken wordt.

De gemeente Stichtse Vecht is in gesprek met de woningcorporaties in Stichtse Vecht om dit jaar te komen met een set aan prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties. In Stichtse Vecht zijn een viertal woningcorporaties actief: Portaal, Vecht en Omstreken, Woningstichting Kockengen en Woningstichting WUTA.

De PvdA Stichtse Vecht is een groot voorstander van het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties. Ter invulling van de op te stellen prestatieafspraken heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht een aantal concrete voorstellen aangedragen bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Basisuitgangspunten bij het opstellen van de prestatieafspraken zijn wat ons betreft: het behoud van een voldoende aantal betaalbare woningen voor met name de doelgroep lage inkomens en lagere middeninkomens. Belangrijk is dat hierbij de kwaliteit van de woningen aansluit op de vraag. Daarnaast vinden wij een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling van belang, die onder andere doorstroming mogelijk maakt. En tot slot: een veilige en aantrekkelijke woonomgeving moeten zorgen voor leefbare wijken.”

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht ziet graag dat de gemeente concrete afspraken maakt met de woningcorporaties op het terrein van:

  • Vroeg signalering schulden en het voorkomen van huisuitzettingen
  • Leefbare wijken
  • Veiligheid
  • Duurzaamheid en energiebesparing
  • Levensloopbestendig wonen
  • Huur- en koopprijzen
  • Huisvesting kwetsbare doelgroepen en statushouders (vluchtelingen)
  • Verkoop sociale huurwoningen
  • Bewoners met psycho-sociale problematiek

 

“Wij vinden het belangrijk dat ook de huurders(organisaties) betrokken worden bij de op te stellen prestatieafspraken. Dit sluit ook aan bij de herziening van de Woningwet waar de Eerste Kamer onlangs mee heeft ingestemd”, aldus Fractievoorzitter Maarten van Dijk.

Lees hier de brief aan de gemeente.