19 september 2015

PvdA stelt vragen over borging van het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning in Stichtse Vecht

Uit de landelijke monitor “Zorg naar gemeenten” (april 2015) van cliëntorganisaties blijkt dat 83% van de burgers dat zich bij gemeenten meldt met een hulpvraag niet geïnformeerd wordt over het recht in de WMO en Jeugdwet op onafhankelijke cliëntondersteuning. Recentelijk heeft MEE laten weten dat dit sindsdien nauwelijks is verbeterd. MEE heeft hierover op 4 september 2015 aan de bel getrokken in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook in Stichtse Vecht hebben ons als fractie een aantal concrete signalen bereikt dat cliënten (WMO en Jeugdwet) door de gemeente niet worden gewezen op hun recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

Eerder al, in mei van dit jaar, ontving u als College een brief van KansPlus waarin zij aangaven geluiden te ontvangen betreffende het niet melden van de mogelijkheid tot onafhankelijke ondersteuning van cliënten en diens vertegenwoordigers.

Cliëntondersteuning heeft als doel de cliënt te ondersteunen in het formuleren van hun hulpvraag, in de toegang tot voorzieningen en in de versterking van hun zelfredzaamheid en participatie. Burgers hebben het recht om een onafhankelijke cliëntondersteuner mee te nemen naar het gesprek met de gemeente over hun hulpvraag en de WMO en Jeugdwet verplichten gemeenten om burgers daar actief op te wijzen.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht maakt zich, gehoord de diverse signalen, zorgen over wijze waarop de onafhankelijke cliëntondersteuning in onze gemeente is geborgd.

Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding om het College van Burgemeester en Wethouders van Stichtse Vecht de volgende schriftelijke vragen ex artikel 41 te stellen:

 

Vragen:

  1. Op welke wijze is de onafhankelijke cliëntondersteuning in Stichtse Vecht georganiseerd?
  1. Kunt u aangeven of, hoe en wanneer u cliënten in het kader van de WMO en Jeugdwet informeert over hun recht op onafhankelijke cliëntondersteuning?
  1. Hoeveel procent van de burgers dat zich bij de gemeente meldt met een hulpvraag wordt geïnformeerd over het recht in de WMO en Jeugdwet op onafhankelijke cliëntondersteuning?
  1. Hoe vaak is er in het eerste half jaar van 2015 gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning in Stichtse Vecht? Welke organisaties voerden deze cliëntondersteuning uit?
  1. Heeft het contact met de onafhankelijke cliëntondersteuning plaatsgevonden op eigen initiatief van de cliënt of op basis van doorverwijzing door de gemeente?
  1. Bent u bereid om een publiekscampagne op te starten, waarin het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning onder de aandacht wordt gebracht?
  1. Bent u bereid om daarnaast als protocol in het eerste contact met de cliënt de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning ook individueel onder de aandacht te brengen?
  1. Bent u bereid dit tevens te doen op het moment dat de cliënt zich bij het TIC (Telefonisch Informatie Centrum) meldt en er een doorverwijzing plaatsvindt naar het Sociale Wijkteam?
  1. Kunt u ons een afschrift verstrekken van uw beantwoording van de brief van mei 2015 van KansPlus (uw kenmerk: Z/15/45927 – IN/15/51667)?

 

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht,

Maarten van Dijk en Els Swerts