10 september 2017

PvdA stelt raadsvragen over de uitvoering van de regiotaxi door DVG in Stichtse Vecht

De Vier Gewesten (DVG) is vanaf 1 oktober 2016 de nieuwe vervoerder voor de Regiotaxi in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht (deel voormalige gemeente Maarssen). Vanaf de eerste dag was de kwaliteit van de dienstverlening van DVG volstrekt onvoldoende. Deze zomer is De Vier Gewesten voor de tweede keer binnen een jaar in gebreke gesteld omdat de dienstverlening ver onder de maat was. Op het laatste moment heeft DVG boetes weten te voorkomen door de stiptheid van de ritten op een ‘acceptabel niveau’ te krijgen.

Voor de Partij van de Arbeid is de maat echter vol. Wij zien graag dat er op zoek wordt gegaan naar een andere aanbieder. Het is een slechte zaak dat de regiotaxi niet op tijd rijdt. Zeker voor deze kwetsbare doelgroep is het van groot belang dat zij kunnen rekenen op goed en betrouwbaar vervoer. Als de dienstverlening telkens langs het randje van ingebrekestelling scheert, moet je je afvragen of dit nog wel houdbaar is op de lange termijn.

Via verschillende Raadsinformatiebrieven (RIB’s) heeft u de raad geïnformeerd over de problemen met de uitvoering van de regiotaxi door DVG. In 2016 via RIB #83 (7 november 2016). In 2017 via de RIB’s 17, 48 en 49 (respectievelijk 23 maart, 6 en 12 juli 2017).

Uit recente raadsvragen in de gemeenteraad van Utrecht en uit een memo (d.d. 7 september 2017) van Gedeputeerde Verbeek-Nijhof aan de commissie MME (Provinciale Staten Utrecht) is naar voren gekomen dat het contract met De Vier Gewesten af zou lopen in 2018, maar dat in maart van dit jaar door de Colleges van B&W van Utrecht en Stichtse Vecht is besloten om het contract met DVG te verlengen tot 14 augustus 2020.

Voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht onbegrijpelijk en aanleiding om op 9 september 2017 de volgende schriftelijke vragen te stellen aan het College van B&W van Stichtse Vecht.

 

Vragen

  1. Hoeveel inwoners in Stichtse Vecht maken wel eens gebruik van de regiotaxi die wordt uitgevoerd door DVG? Hoeveel inwoners in Stichtse Vecht hebben in het kader van de Wmo een pasje van de regiotaxi voor DVG?
  2. Naar wij begrepen liep het contract met De Vier Gewesten voor de uitvoering van de regiotaxi in Utrecht en Stichtse Vecht (deel voormalige gemeente Maarssen) tot in 2018. Waarom is al in maart 2017 besloten om het contract met DVG te verlengen tot 14 augustus 2020?
  3. De kwaliteit van de uitvoering van de regiotaxi door DVG was en is continue onderwerp van gesprek. In RIB #17 (maart 2017) wordt nog verwezen naar een evaluatiegesprek dat zal plaatsvinden in september 2017 om te beoordelen of de vervoersprestaties voldoende op peil zijn (gebleven). Was het verlengen van het contract met DVG in maart 2017 om die reden een niet wat voorbarige actie?
  4. Wanneer heeft u als College van B&W van Stichtse Vecht precies besloten over de verlenging van het contract met DVG? Graag ontvangen wij een afschrift van het betreffende Collegebesluit.
  5. Waarom heeft u de gemeenteraad hiervan niet op de hoogte gebracht? Dit gelet op de problemen bij DVG (politiek gevoelig dossier) en in het kader van uw actieve informatieplicht. In de RIB’s #17, #48 en #49 wordt hierover met geen woord gerept. Sterker nog er wordt verwezen naar een nog te voeren voortgangsgesprek in september 2017.
  6. Kunt u ons een afschrift verstrekken van de overeenkomst die is afgesloten tussen de Provincie Utrecht (mede namens de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht) en De Vier Gewesten?
  7. Heeft het College in de afgelopen periode actief onderzoek gedaan naar de ervaren kwaliteit van de dienstverlening van DVG onder de gebruikers in Stichtse Vecht? Zo ja, wat waren hiervan de uitkomsten?
  8. Wat heeft u als College gedaan om de problemen met DVG voor de inwoners van Stichtse Vecht op te lossen?
  9. Is het College van mening dat het in gebreke blijven van DVG te maken heeft met een tekort van het beschikbare budget voor DVG? Wat heeft het College gedaan om de Provincie ervan te overtuigen dat het budget onvoldoende is?

Stichtse Vecht, 9 september 2017

Namens de fractie van de PvdA Stichtse Vecht,
Maarten van Dijk, fractievoorzitter