28 juni 2016

PvdA stelt de zorg voor de inwoners van Stichtse Vecht centraal bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016

Inwoners in Stichtse Vecht die om wat voor reden niet op eigen kracht mee kunnen komen, door bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt, door een hulpvraag in het kader van de WMO of Jeugdwet, doordat zij de taal niet machtig zijn of moeten rondkomen van een laag inkomen, verdienen wat de PvdA Stichtse Vecht betreft extra zorg en aandacht van de gemeente.

PvdA-raadsleden Maarten van Dijk en Els Swerts: “Onze inwoners moeten kunnen rekenen op zorg op maat, maatwerk en geen eenheidsworst. Laat deze uitgangspunten blijvend leidend zijn bij hulpvragen in het sociaal domein, zoals voor huishoudelijke hulp en laten we ons niet opnieuw verleiden door een te starre hantering van regels.”

De PvdA-fractie vindt dat de gemeente zich heel concreet moeten inzetten op de verdere facilitering en ondersteuning van mantelzorgers. Een “topdossier” verdient ook extra inzet en middelen vanuit de gemeente. Inzet zal wat ons betreft gepleegd moeten worden op het terugdringen van overbelasting bij mantelzorgers, zodat zij hun mantelzorgtaken kunnen blijven doen zonder zelf ziek te worden en geïsoleerd te raken. Reden voor de PvdA om het College van B&W bij de behandeling van de Voorjaarsnota per motie op te roepen te komen met een plan van aanpak ondersteuning mantelzorg.

Zorg voor onze inwoners vraagt erom de informatievoorziening aan onze inwoners te verbeteren en de transparantie van beleid en regels te verhogen. Of het nu gaat om het kunnen vinden van informatie op de gemeentelijke website, het kunnen melden van een klacht of signaal of om participatie te bevorderen. De PvdA komt met een motie om de informatievoorziening op de gemeentelijke website te verbeteren.

Verder ziet de PvdA graag dat de gemeente investeert in het versneld re-integreren van vergunninghouders. Dit door het bieden van taal- en werktrajecten. Specifiek ook voor het starten van een eigen bedrijf. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het toenemend aantal bijstandsuitkeringen in onze gemeente en wordt perspectief geboden aan deze groep nieuwe inwoners. Per motie zal de PvdA voorstellen om vanaf 1 januari 2017 een parkbeheerder aan te stellen voor het wijkpark Maarssenbroek en hiermee een extra garantiebaan te creëren.

“Op de lagere termijn moeten we investeren in preventie, gezondheid en duurzaamheid. Beleid dient toekomstbestendig te zijn en daarvoor is innovatie nodig. Wij ondersteunen dan ook de extra investeringen die worden voorgesteld in de Voorjaarsnota op het terrein van duurzaamheid van harte.”, aldus de beide PvdA-raadsleden.

Tot slot vindt de PvdA het van groot belang om te blijven investeren in de woon- en leefomgeving van onze inwoners. Of het nu gaat om het beheer van de openbare ruimte, de parken, de bereikbaarheid of verkeersveiligheid.