Door Maarten van Dijk op 23 maart 2016

PvdA: geen steun voor raadsvoorstel realisatie AZC aan de Merwedeweg

Op 5 april a.s. zal de Gemeenteraad van Stichtse Vecht zich uitspreken over het voorstel om een asielzoekerscentrum (AZC) mogelijk te maken op de locatie Merwedeweg in Breukelen. In de kern wordt de Raad gevraagd te kiezen tussen twee mogelijke scenario’s die worden geschetst door het COA en de eigenaar van de locatie:

  • opvang van maximaal 300 vluchtelingen voor een periode van 8 jaren, of
  • opvang van maximaal 400 vluchtelingen voor een periode van 7 jaren.

Het standpunt van de PvdA-fractie is niet gewijzigd. Onze inbreng in eerdere vergaderingen over dit onderwerp was duidelijk: opvang voor maximaal 5 jaar en zoveel mogelijk kleinschalig. Wij hebben het College van Burgemeester en Wethouders meermaals gevraagd om te kijken naar varianten met opvang van het liefst minder maar ten hoogste 300 vluchtelingen per locatie. En om hierin bij de besprekingen met het COA de lead in te nemen. In het raadsvoorstel dat voorligt vinden wij dit niet terug. Naar mening van de PvdA ontbreekt ook de gewenst “lead”. Wij kunnen daarom niet anders dan op 5 april tegen het raadsvoorstel stemmen.

Tijdens de raadsvergadering van 12 en 13 januari jl. hebben wij ons uitgesproken voor kleinschaligere opvang op de locatie Merwedeweg, in omvang eerder 200 vluchtelingen dan meer. Ook zou de opvang wat ons betreft maximaal 5 jaar moeten duren. We hebben het College gevraagd om creatief te zoeken naar vormen van meer kleinschaligere opvang.

Wij betreuren dat er bij de uitwerking van het amendement Tijdelijke opvang vluchtelingen geen voorstellen zijn gedaan die recht doen aan de oproep vanuit de Raad én samenleving om te komen tot kleinschaliger opvang en maatwerk.

De PvdA-fractie is nog steeds voor opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Als gemeente hebben we de maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid om bij de dragen aan de opvang van vluchtelingen. Maar we zitten in een impasse. De oplossing daarvoor: meer maatwerk. Het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten belemmert dit.

De laatste maanden is de roep om kleinschaligheid landelijk verder toegenomen. Steeds meer gemeenten dringen hierop aan. Dat zou Stichtse Vecht in onze ogen ook moeten doen. Wij dringen bij College aan om bij VNG te pleiten voor extra mogelijkheden voor kleinschaligere vormen van opvang van vluchtelingen (dus voor minder dan 300 vluchtelingen op 1 locatie). De huidige mogelijkheden blijken onvoldoende. Wij hebben hier ook op aangedrongen bij onze Tweede Kamerfractie en hen verzocht zich hiervoor richting de verantwoordelijke bewindslieden sterk te maken.

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk