Door op 17 september 2013

Provinciale opschaling

De provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland gaan per 1 januari 2016 samen de Noordvleugelprovincie vormen, althans als het aan minister Plasterk ligt.

De fase van informeren, hoor- en wederhoor ligt inmiddels achter ons en op dit moment

wordt heel concreet gewerkt aan bijvoorbeeld het afschaffen van de 8 verplichte samenwerkingsregio`s, waaronder het BRU voor het Utrechtse.

In de werksessie van 17 september was de vraag aan de orde welke zienswijze de gemeente Stichtse Vecht zal afgeven bij de minister.

Ons PvdA-standpunt is: doorgaan met het proces en de feitelijke voorbereiding van de provinciale opschaling.

Te veel onderwerpen overstijgen de provinciegrenzen, zoals economie, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, natuur en milieu.

Daarnaast is het creëren van een sterke regio die ook internationaal/door Brussel wordt gekend, het vereenvoudigen van de huidige ingewikkelde besluitvormingsprocessen en zo de democratische controle versterken en het verwijderen van de vele tussenlagen in het bestuur een overweging.

De fractie van de PvdA is samen met de VVD de enige in de raad van Stichtse Vecht, die royaal voorstander zijn. Anderen vinden dat nut en noodzaak beter aangetoond dient te worden, weer anderen denken dat de inwoners van onze gemeente er niets beter van worden.

Het college heeft al deze verschillen van opvatting in hun zienswijze verwoord richting de minister. Wel was iedere fractie unaniem van oordeel dat , bij het wegvallen van de BRU, ook Utrecht een eigen vervoersautoriteit dient te krijgen of minimaal ondergebracht dient te worden bij Amsterdam/Almere. Utrecht het knooppunt van spoor- en autowegen!

Chris Geerse