Door Els Swerts op 1 oktober 2015

Preventie en handhavinginsplan alcoholmatiging

De Drank en Horecawet verplicht gemeenten om een Preventie en Handhavingsplan vast te stellen, dat ertoe moet bijdragen dat het alcoholgebruik, met name onder jongeren, terugloopt. Het preventie en Handhavingsplan vormt de basis van concrete acties van de gemeente op het gebied van preventie en handhaving. Ten aanzien van de handhaving is de burgemeester het bevoegde gezag en met betrekking tot de preventie het College. Het plan is recentelijk in de commissievergadering Sociaal Domein besproken en zal op 29 september 2015 worden vastgesteld door de Raad.

Preventietaken worden door het college sinds 2012 uitgevoerd via het project ‘nuchter Verstand’, hetgeen een meerjarig samenwerkingsproject is van 10 gemeenten in Utrecht West en de Lekstroom in samenwerking met de GGD regio Utrecht.

De doelen voor 2015 bestaan enerzijds uit deelname in regionale activiteiten en anderzijds specifieke activiteiten voor Stichtse Vecht.

De regionale thema’s zijn:
1. Het in kaart brengen van het drugsgebruik in 2015
2. Het bewustmaken van ouders als voorbeeld via de campagne ‘Ikpas’, waarbij volwassenen worden uitgedaagd om 30 dagen geen alcohol te gebruiken
3. Een verantwoord alcoholbeleid maken binnen sportverenigingen.

Het jaar 2015 is voor een belangrijk deel gebruikt om problemen te inventariseren via gesprekken en vragenlijsten. De resultaten van die onderzoeken moeten nu bekend gaan worden.
Nu de leeftijd voor alcoholgebruik verlegd is naar 18 jaar, is de leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol nuttigen inderdaad omhoog gegaan.

De PvdA Stichtse Vecht maakt zich echter grote zorgen of deze op zich positieve tendens echter gepaard is gegaan met een vermoede tendens bij jongeren om meer en op jongere leeftijd drugs te gaan gebruiken. Het in beeld brengen van drugsgebruik en preventie- en handhavingstaken op dit gebied juicht de PvdA dan ook toe. Maar ook de achterliggende motieven van drugsgebruik, zowel maatschappelijk als individueel moeten meegewogen worden om effectieve maatregelen te kunnen nemen. Ouders, scholen, GGD en jongerenwerk kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. De resultaten van de onderzoeken in Stichtse Vecht en de effectiviteit van de acties die op grond daarvan genomen worden, zullen wij zeker in het oog houden!

Els Swerts, raadslid PvdA Stichtse Vecht

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts